BEN - odborná literatura s.r.o. je kamenné a internetové knihkupectví specializované na technické knihy.

Analýza a řízení rizik v dopravě

Pozemní komunikace a železnice

Analýza a řízení rizik v dopravě - Pozemní komunikace a železnice
 (Janota Aleš, Přibyl Pavel, Spalek Juraj)
obj. číslo140892
autor Janota Aleš, Přibyl Pavel, Spalek Juraj
vydal / výrobceBEN - technická literatura
rozsah / vazba528 stran B5 / vázaná V8
vydání1. české
prodáváme od 18.2.2008
ISBN / EAN978-80-7300-214-5
9788073002145
dostupnostSkladem
Cena
v kamenném obchodě
 
499 Kč
Internetová cena
pro zaslání poštou
444 Kč
Koupit   (ceny včetně DPH)  

Aktualizováno  20.2.2008

Popis

obsah download reakce odkazy keywords

Tragické události v alpských silničních tunelech, kdy zahynuly desítky lidí, vyvolaly celoevropskou reakci, která vyvrcholila Evropskou směrnicí o jednotné bezpečnosti v tunelech na trans-evropské komunikační síti. Tato závazná směrnice stanovuje členským státům postupy k realizaci jednotné bezpečnosti. Kromě jiného vyžaduje zřízení inspekčního dozoru, který v pravidelných cyklech hodnotí bezpečnost v silničních tunelech a pokud není dodržena požadovaná úroveň, je nutné provoz tunelu zastavit.

V úvodních kapitolách jsou uvedeny metody pro odhadování dopravních excesů na komunikační síti, které jsou základem pro analýzy v silničních tunelech. Kniha se zabývá teoretickými postupy kvantitativní a kvalitativní analýzy a řízením rizik v tunelech, přičemž postupy lze aplikovat pro libovolný dopravní systém. Jsou uvedeny dosud nepublikované možnosti využití fuzzy systémů jako nástroje pro tyto analýzy. Je ukázáno, že velkou roli hraje i lidský faktor, kdy se potvrdilo, že se řidiči chovají jinak na otevřené komunikaci než v tunelu. Problematika železničních tunelů je ukazována na paralele k silničním tunelům.

Na příkladech jsou ukázány praktické možnosti hledání příčin rizik i postupy k jejich nápravě. Velkou roli tu hraje i systémový pohled, který preferuje komplexní telematická řešení. Kniha je určena všem, kteří mají vztah ke zvyšování bezpečnosti silniční a železniční dopravy.

Historie vydání

 • 1. vydání - únor 2008 - 978-80-7300-214-5
 • 1. vydání - připravujeme (elektronická kniha ve formátu PDF)

Stručný obsah

 1. Evropské a národní normy, terminologie
 2. Kvalita dopravy a dopravní excesy
 3. Významné katastrofy v tunelech - silniční tunely Mt. Blanc, Tauern, Gotthard, Fréjus a železniční tunel La Manche
 4. Analýza rizik tunelu - teorie
 5. Analýza rizik - používané přístupy v tunelech
 6. Modely rizikových situací v tunelu
 7. Tunelový systém a jeho bezpečnostní prvky
 8. Metody pro hodnocení prvků a subsystémů
 9. Spolehlivost technických systémů a způsoby jejího zvyšování
 10. Nebezpečné náklady
 11. Chování lidí v tunelu a na volné komunikaci
 12. Požadavky na trénování obsluh

Download

Recenze lektorů a reakce čtenářů

 • recenze v polském časopise ITS - ve formátu PDF  [1,3 MB]
  ITS Przeglad - Inteligentne Systemy Transportowe - číslo 7,8/2008 - www.przeglad-its.pl

Odkazy

Keywords

 • obsah knihy
  Evropské a národní normy, terminologie, Evropské a světové standardy, Směrnice Evropského parlamentu a rady na minimální bezpečnostní, požadavky trans-evropské silniční sítě, Porovnání českých a zahraničních standardů, Národní standardy, Terminologie a definice vybraných pojmů, Vybrané pojmy z oblasti bezpečnosti, Vybrané pojmy z oblasti stavebního řešení tunelů, Vybrané pojmy z oblasti technologického vybavení tunelů, Vybrané pojmy z oblasti dopravy v tunelu, Vybrané pojmy z oblasti provozu tunelů, Kvalita dopravy a dopravní excesy, Bezpečnost na pozemních komunikacích, Bezpečnostní audit pozemních komunikací, Proč zavádět inteligentní bezpečnostní technologie, Hodnocení efektivity bezpečnostních systémů, Náklady a přínosy, Hodnocení kvalitativní a kvantitativní, Příklad přístupu, Kvalita dopravy a dopravní excesy, Modely dopravního proudu, Rychlostně - hustotní model, Lineární model, Logaritmický model, Intenzitně - hustotní model, Rychlostně - intenzitní model, Modely dopravy v městské síti, Empirické metody odhadování délky kolony v městské síti, Odhad délek kolon založený na době plnění, Odhad délek kolon založený na obsazenosti detektorů, Odhad délek kolon založený, na hydrodynamické analogii, Analytické metody pro výpočet zdržení na SSZ, Model vycházející z rovnice kontinuity, Model vycházející z pravděpodobnostního přístupu, Klasifikace dopravy, Stupně zatížení komunikací, Objektivizace hodnocení, Automatický klasifikátor dopravy, Metody identifikace dopravních excesů, Šokové vlny, Dělení dopravních excesů, Automatická identifikace nehod a kongescí, Detekce excesu na silnicích a dálnicích, Pravděpodobnost správného vyhodnocení, Časová závislost poskytovaných informací, Problematika dálnic, Vliv topologie dálnic, Aplikace šokových vln pro dálnici, Detekce excesů v městské síti, Způsob identifikace nehod, Doby pro identifikaci nehody, Algoritmy pro identifikace dopravních excesů, Algoritmy založené na rozpoznávání vzoru, Predikční algoritmy, Příklad identifikace excesů na dálnici, k dopravním excesům, Významné katastrofy v tunelech - silniční, Tunely Mt. Blanc, Tauern, Gotthard a Fréjus, a železniční tunel La Manche, Tunel Mt. Blanc, Požár v tunelu dne 24. 3. 1999, Příčiny požáru a získané zkušenosti, y a opatření, Rekonstrukce: základní bezpečnostní opatření, Větrací systém, Stavební práce, Tauernský tunel, Gotthardský tunel, Tunel Fréjus, EUROTUNNEL pod kanálem La Manche, Požár v tunelu dne 18. 11. 1996, Vzniklé škody, y a opatření, Bezpečnost v tunelech, Prostředí tunelu, Důvody na jednotný přístup pro silniční tunely, Navrhovaná opatření pro silniční tunely, Železniční tunely, United Nations - Economic and Social Council, Směrnice německého úřadu pro železnice, Bezpečnost ve švýcarských tunelech, Analýza rizik tunelu - teorie, Obecný do problematiky rizika, Proces managementu rizika, Přehled metod pro analýzu rizik, Individuální riziko, Společenské riziko, Ekonomické riziko, Environmentální riziko, Hodnocení rizika, Kvantitativní metody hodnocení, Kvalitativní metody hodnocení, Vnímání rizika, Redukce a řízení rizika, Zjišťování efektivnosti nákladů vynaložených, na bezpečnostní opatření, Vliv spolehlivosti technických systémů na rizika, Dvojstavové modely spolehlivosti, Neobnovitelné prvky, Obnovitelné prvky, Vybrané nástroje pro analýzu rizik, Pareto analýza, Přímá metoda, Metoda "Kontrolní seznam", Metoda FMEA, Metoda UMRA, Metoda stromkových diagramů, Stromy poruchových stavů (Fault Trees), Stromy událostí (Event Trees), Metoda kauzálních sítí, Základní informace, Základní úlohy výpočtu pravděpodobnosti, Deterministický přístup k analýze rizik tunelu - analýza scénářů, Modely fyzikálních jevů, Modely poškození, Evakuační model, Hodnocení výsledků a optimalizace návrhu, Proces managementu rizika - shrnutí, Obecné zásady bezpečnosti pro tunely, Integrovaný přístup, Pro-aktivní přístup k omezení vzniku událostí, Integrovaný bezpečnostní přístup (příklad Holandsko), Analýza rizik - používané přístupy, v tunelech, Management rizik, Kvalitativní analýza, Kontrolní seznam (Check List), Metody vycházející z deterministické analýzy, ke kvalitativní analýze, Semi-kvantitativní analýza, Kvantitativní analýza, Odhad vzniku mimořádné dopravní události, Pravděpodobnostní přístup: Metoda stromkových diagramů ETA, Deterministický přístup k analýze rizik tunelu - analýza scénářů, Vztah analýzy scénářů a kvantitativní analýzy rizik, Pojem neurčitosti, Kvalitativní riziková analýza, Identifikátor bezpečnostního řešení tunelu pozemní komunikace, Základní idea řešení, Podklady k vyplňování identifikátoru, Postup práce s Identifikátorem, Kvantitativní analýza: Metoda stromkových diagramů, Základní přístup k metodě stromkových diagramů, Druh počátečních událostí, Kvantitativní rozsah událostí, Bezpečnostní funkce tunelových subsystémů, Tvorba událostního stromu, Kvantitativní hodnocení - příklad výpočtu, k metodě stromkových diagramů, Příklad stromkových diagramů, Vyhodnocení četnosti událostí - FTA, Hodnocení četnosti událostí, Hodnocení četnosti vzniku požáru, Vyhodnocení četnosti následků - ETA, Přijatelné společenské riziko, Interpetace výsledků, a doporučení k MSD, Analýza scénářů, Popis tunelového systému, Výběr scénáře a jeho rozsah, Modelování obsazení tunelu osobami, Model založený na mikrosimulaci AIMSUN, Možnosti evakuace z tunelu, Chování lidí v případě události, Procedura evakuace, Doba zjištění události, Doba reakce, Doba pro únik, Model evakuace, Zjednodušený model front, Evakuační doby, Příklad výpočtu počtu ohrožených osob, Vliv únikových východů, Modelování účinků na zdraví, Hodnocení výsledků a optimalizace návrhu, a doporučení k metodě analýzy scénářů, Modely rizikových situací v tunelu, Modely rizikových událostí, Programovací jazyk UML, Bezpečnostní koncept silničního tunelu (Use Case Diagram), Záchrana osob při události typu požár a nehoda, Popis událostí stavovými modely (Statechart diagram), Stavový model pro případ požáru, Stavový model pro případ dopravní nehody, Diagramy aktivit (Aktivity diagram), Diagram aktivit pro událost typu "Požár", Diagram aktivit pro událost typu nehoda, Sekvenční diagram, Kategorie událostí, Kategorie událostí, Fyzikální popis požáru, Vyzářený tepelný výkon při požáru automobilu a nákladu, Vyzařovaný výkon plamene, Vyzářený tepelný výkon při požáru hořlavé kapaliny, Příklad velkého požáru, Množství vyvíjeného kouře, Výpočty teploty kouřových zplodin, Ostatní charakteristiky požáru, Výpočty koncentrací škodlivin, Reálné testy požárů v tunelech, Obecná dynamika procesu záchrany osob, Sekvenční diagram záchrany osob, Hodnocení dynamiky systému samozáchrany osob, Simulace úniku osob z tunelů, Analýza problematiky na základě literatury, Simulační modely, Tunelový systém a jeho, bezpečnostní prvky, Tunel jako telematický systém, Návrh tunelových systémů z hlediska bezpečnosti, Architektura tunelových systémů, Přístup k tvorbě modelu, Strukturovaný popis tunelového systému, Návrh struktury tunelového systému - vertikální členění, Návrh struktury tunelového systému - horizontální dělení, Příklad popisu pro subsystém "Bezpečnost", Přístup k tvorbě architektury tunelového systému, Stromy funkcí a informační vazby, Uživatelské potřeby, Přehled uživatelských potřeb, Funkční a informační architektura, Fyzická a komunikační architektura, Prezentace architektury, k architektuře tunelového systému, Systémy a aktivity související s bezpečností, Vztah mezi bezpečnostním kruhem a bezpečnostními opatřeními, Systémy ve vztahu k bezpečnosti, Senzory a aktory, Preventivní bezpečnostní opatření: aktory, Proměnné dopravní značky, Proměnné informační tabule, Aktivní reflexní elementy, Opatření pro snížení následků: senzory a aktory, Dopravní detektory, Liniové hlásiče elektrické požární signalizace, Měření škodlivin a zakouřenosti, Povětrnostní senzory, y k senzorům pro bezpečnostní systém, Ozvučovací systém a akustické majáčky, Zařízení pro zastavení vozidel, Metody pro hodnocení prvků, a subsystémů, Základní principy hodnocení prvků a subsystémů, Hodnocení funkčních bloků omezujících rozsah následků události, Princip Fuzzy metody, Fuzzy metoda pro hodnocení funkčních bloků, Hodnocení bloku Identifikace požáru, Liniový hlásič, Videodetekce kouře, Senzory škodlivin, GSM, SOS kabina, Videodohled, Celková pravděpodobnost identifikace požáru, Stavební bezpečnostní úpravy, Nouzové pruhy, Nouzové zálivy, Otáčecí zálivy, Únikové cesty, Nouzové chodníky, Shrnutí,, Spolehlivost technických systémů, a způsoby jejího zvyšování, Bezpečnostně kritické procesy a systémy, Bezpečnostně kritické systémy v normách IEC a EN, Norma IEC 61 508, Norma IEC 61 511, Norma EN 954-1, Úroveň integrity bezpečnosti SIL systému v normách, Technický život bezpečnostně relevantních systémů, Modely životního cyklu, Bezpečnostní životní cyklus, Metody pro zvyšování spolehlivosti dopravních zařízení, Redundance a metody zálohování systémů, Příklady řešení, Způsoby bezpečného řízení silniční dopravy, Tunel jako součást dopravního systému,, Nebezpečné náklady, Rizika silniční přepravy nebezpečných věcí, Faktory ovlivňující riziko silniční přepravy NV, Vyhodnocování úniku nebezpečných látek, Legislativní normy řešení přepravy nebezpečných nákladů, Scénáře událostí, Zásady koordinace složek IZS, Řízení a koordinace činností záchranných složek IZS, Přeprava nebezpečného nákladu tunelem, Kategorie nebezpečných nákladů, QRA model a jeho možnosti,, Chování lidí v tunelu, a na volné komunikaci, Obecný do problematiky, Modely zpracování informace člověkem, Modely chování člověka při řízení vozidla, Vnímání dopravních značek a signálů, Chování člověka v životu nebezpečných situacích, Chování člověka jako účastníka silničního provozu v tunelu, Úsek přibližování se k poslednímu sjezdu před vjezdem do tunelu, Úsek vjezdu do tunelu, Světelné podmínky, Provedení designu portálu tunelu, Zužování chodníku (krajnice) v jízdním prostoru tunelu, Vliv počasí, Jízda uvnitř tunelu, Design vnitřních prostor tunelové trouby, Využití rozhlasové stanice s dopravním vysíláním, Rychlost, dodržování vzdálenosti a vnímání značek v tunelu, Vliv počasí, Výjezd z tunelu, Chování člověka při výjimečných situacích při řízení vozidla, Kongesce, Porucha vozidla, Odstavné pruhy, zálivy, krizové řízení tunelu, SOS kabiny, SOS výklenky (hlásky nouzového volání), Nehody se zraněními nebo s poškozením vozidel, Požár, Výzkum změny způsobu jízdy v tunelu, Analýza jízdy zkušebním vozidlem, Výsledky experimentu, Analýza jízdy využívající simulátor, - doporučení pro zlepšení bezpečnostního přístupu, Požadavky na trénování obsluh, Organizační opatření, Trenažér pro výuku dispečerů, Jak a kdy trenažér realizovat, Jaké oblasti jsou vhodné pro simulaci na trenažéru, Dopravní systém, Osvětlení Tunelu, Zásobování elektrickou energií, Větrání tunelu, Vodní hospodářství, Poruchy řídícího systému, Požár, Další situace
 • rejstřík knihy
  ACTIF, AIMSUN, aktory, akustické majáčky, ALARA, ALARP, Algoritmus McMaster, Algoritmus MEX, analýza rizika, analýza scénářů, ANFIS, architektura tunelového systému, audit, bayesovské sítě, bezpečnost, bezpečnost přepravy, bezpečnost přepravy, bezpečnostně kritické procesy, bezpečnostně kritické systémy, bezpečnostně kritický systém, bezpečnostní audit, bezpečnostní funkce, bezpečnostní koncept, bezpečnostní opatření, bezpečnostní řetězec, bezpečnostní vybavení tunelu, bezpečnostní vzdálenost, Bílá kniha, boční vítr, CARE, CCTV, centralizovaný řídicí systém, CEN/TC278, délek kolon, délka kolony, DETEC, detekce excesů, diagramy aktivit, distribuované řídicí systémy, dopravně telematický systém, dopravní detektory, dopravní exces, dopravní excesy, dopravní kongesce, dopravní nehodovost, dopravní proud, dopravní systém, dopravní vysílání, DSM, Dynamická záloha, dynamická záloha, EEG, ekonomická rizika, environmentálního riziko, ETA, Eurotunnel, evakuace, expertní návrh, fail-safe, FibroLaserII, FIS, FMEA, FN křivky, FTA, funkční architektura, funkční bezpečnost, Fuzzy hodnocení, fuzzy metoda, fuzzy metody, fuzzy množina, fuzzy teorie, fyzická architektura, fyzický model, F/N křivky, GALILEO, GAMAB, Gotthardský silniční tunel, GSM, HAZOP, HaZZ, hlásič požáru, HMI, hodnocení rizik, hodnocení rizika, holistický, holistický přístup, homomorfní modely, Channel Tunnel, chování řidiče, identifikace nehody, identifikace požáru, Identifikace události, identifikace události, IDET, IEC 61 508, IEC 61 511, individuální riziko, indukční smyčky, inferenční pravidla, integrovaný bezpečnostní přístup, Inteligentní dálnice, Inteligentní město, inteligentní vozidla, Inteligentní vozidlo, intenzita - hustota, intenzitně - hustotní model, interakce člověk-stroj, IZS, Kalifornský algoritmus, KAREN, kategorie tunelu A, kategorie událostí, klasifikace dopravy, klasifikátor, komparativní analýza, kontrolní jednotka, korekční faktor, kritický proces, kvalitativní analýza, kvalitativní vyhodnocení, kvantitativní analýza, legislativní normy, lidský faktor, lineární model, lingvistické proměnné, liniový hlásič, liniový hlásič požáru, LIST Senzor, management rizika, MATLAB, Matlab, mechanické závory, MEM, měřiče námrazy, Metoda FMEA, MEX algoritmus, mezinárodní smlouvy, mlha, motýlový model, národní standardy, nebezpečí, nebezpečné věci, neinvazní detektory, nepřímá bezpečnost, NMR, Norma EN 954-1, Norma IEC 61 508, nouzové zálivy, odhad rizika, odstavné pruhy, odstavný záliv, opacita, optimální návrh tunelu, OPTUN, oslnění řidiče, osvětlení tunelu, otravné látky, ozvučovací zařízení, panika, periferní vidění, PIARC, pocit strachu, porucha, posuzování rizika, požár, právní normy, prediktivní řízení, preventivní bezpečnosti, primární bezpečnost, programová jednotka, proměnné dopravní značky, proměnné informační tabule, prostředí, psychologický rozbor, QRA, QRAM, Rasmussenův model, RDS-TMC, redundance, režim jízdy, rozhodovací stromy, rutinní přístup, řízení silniční dopravy, řízení vozidla, samo-záchrana osob, scénář, sekvenční diagram, semi-kvantitativní analýza, senzory, simulace chodců, simulátor, směrnice EBA, SOS kabina, společenské riziko, standardy, statická záloha, stavební bezpečnostní úpravy, stavový model, STEPS7, Strahovský tunel, stres, strom poruch, stromkové diagramy, stromy událostí, struktura tunelového systému, strukturální funkce systému, středový úhel, světelné podmínky, světelné signály, světloemitující diody, systém větrání, šokova vlna, šokové reakce, šokové vlny, Tauernský tunel, technika reakční bezpečnosti, technika složené bezpečnosti, technika vlastní bezpečnosti, Telematický systém, silniční tunel, telematický systém, telematický systém ACTIF, telematický systém KAREN, telematika, teorie katastrof, tepelná radiace, tepelný výkon, terminatory, Terminologie, TMR, toxické plyny, TP154, TP98, Transafe, trenažér, třídy nebezpečnosti, tunel, tunel Ekeberg, tunel Fréjus, tunel Gotthard, tunel Mont Blanc, tunel Mrázovka, Tunel Mt. Blanc, tunel Mt. Blanc, tunel Panenská, tunel Tauern, tunelový systém, tunelu Orelle, UML, UMRA, únikový východ, UPTUN, uživatelské potřeby, V diagram, větrací systém, vídeňská úmluva, videodetekce, videodohled, viditelnost, vyhodnocování úniků, záchrana osob, základní termíny, zamořená oblast, zamořené oblasti, zotavení po poruše, železniční tunely

URL adresa

domovská stránka této knihy/zboží na Internetu = trvalá a neměnná internetová adresa:

http://shop.ben.cz/cz/140892-analyza-a-rizeni-rizik-v-doprave.aspx

Měřicí háčky

různé barvy a velikosti

Levné bastldesky

5×7, 7×9, 9×15 cm

Měřicí jehly

průměr 1 mm

Tlačítková klávesnice

100 Kč

Jazyky

Amper BRNO