BEN - odborná literatura s.r.o. je kamenné a internetové knihkupectví specializované na technické knihy.

Osobní počítače a základy elektroniky NĚMECKY

z praxe pro praxi čtenářů, studentů a překladatelů

Osobní počítače a základy elektroniky NĚMECKY - z praxe pro praxi čtenářů, studentů a překladatelů
 (Havlíček Miroslav)
obj. číslo130211
autor Havlíček Miroslav
vydal / výrobceBEN - technická literatura
rozsah / vazba416 stran A5 / vázaná V8
vydání
prodáváme od 22.3.2002
ISBN / EAN80-86056-51-1
9788086056517
dostupnostSkladem
Cena
v kamenném obchodě
 
99 Kč
Internetová cena
pro zaslání poštou
99 Kč
Koupit   (ceny včetně DPH)  

Aktualizováno  15.3.2013

Popis

obsah download reakce odkazy keywords

Seznámení s moderní němčinou počítačové techniky. Tato praktická příručka, první svého druhu v češtině, vysvětluje technické termíny a jejich užití v přirozených souvislostech. Důležité termíny jsou přeloženy do češtiny, a navíc je výklad doplněn názornými obrázky s dvojjazyčnými průvodními texty.

Kniha, doplněná základní informací o novém německém pravopisu zaváděném od srpna 1998, je vhodná pro studenty, překladatele a uživatele výpočetní techniky.

Historie vydání

 • 1. vydání - březen 2002 - ISBN 80-86056-51-1
 • 1. vydání - připravujeme (elektronická kniha ve formátu PDF)

Stručný obsah

 1. Einführung in die Terminologie der Computertechnik, der Informationstechnik und der Datenverarbeitung (Úvod do názvosloví počítačů, informační techniky a zpracování dat)
 2. Terminologie der PC-Hardware (Názvosloví technického vybavení osobních počítačů)
 3. Terminologie der PC-Software (Názvosloví softwaru osobních počítačů)
 4. Terminologie der PC-Anwendungen (Názvosloví využití osobních počítačů)
 5. Terminologie der HW-Wartung, der Datensicherung und des menschlichen Faktors in der PC-Praxis (Názvosloví údržby, zabezpečení dat a působení lidského činitele v praxi osobních počítačů)
 6. Kurze Einführung in die Terminologie der Elektronik für wissbegierige PC-Anwender (Stručné uvedení do názvosloví elektroniky pro zvídavé uživatele osobních počítačů)

Download

Recenze lektorů a reakce čtenářů

Odkazy

 • Další knihy autora se zobrazí kliknutím na jeho jméno.

Keywords

 • obsah knihy
  Teil - Einführung in die Terminologie der Computertechnik, der Informationstechnik und der Datenverarbeitung (Část první - Úvod do názvosloví počítačů, informační techniky a zpracování dat), Terminologie der Computertechnik (Názvosloví počítačů), Rechnerarten (Druhy počítačů), Definitionen ausgewählter Grundbegriffe (Definice vybraných základních pojmů):, () Rechner allgemein (Počítače obecně), () Funktionseinheiten eines Rechners (Funkční jednotky počítače), () Speicher (Paměti), Grundlagen der Digitalrechner (Principy číslicových počítačů), Terminologie der Informationstechnik (Názvosloví informační techniky), Was ist Informationstechnik (Co je informační technika), Normung der deutschen Terminologie der Informationstechnik (Normalizace německého názvosloví informační techniky), Internationale Normung der Terminologie der Informationstechnik (Mezinárodní normalizace názvosloví informační techniky), Terminologische Normen für die Informationstechnik (Názvoslovné normy pro informační techniku), sgewählte Grundbegriffe der Informationsverarbeitung (Vybrané základní názvy techniky zpracování informací), . Terminologie der Datenverarbeitung, Teil - Datenorganisation (Názvosloví zpracování dat, Část - Organizace dat), Bit - die elementare Binäreinheit (Bit - základní dvojková jednotka), Von Bits zu Bytes (Od bitů k bajtům), Zeichen und Zeichenvorräte (Znaky a soubory znaků), Mehr über Schriftzeichen (Znovu o grafických znacích), Mehr über Steuerzeichen (Znovu o řídicích znacích), Codes (Kódy), Zeichenfolgen (Řetězce), Wörter (Slova), Listen (Seznamy), Begrenzer, Trennsymbole und Bezeichner (Omezovače, oddělovače a identifikátory), Einheiten der Datenorganisation (Jednotky organizace dat), Terminologie der Datenverarbeitung, Teil - Der ASCII-Code (Názvosloví zpracování dat, Část - Kód ASCII), Struktur des ASCII-Codes (Struktura kódu ASCII), Konventionelle Zeichen (Běžné znaky), Steuerzeichen (Řídicí znaky), Praktische Anwendung der Steuerzeichen (Praktické používání řídicích znaků), Die zwei Aspekte von Steuerzeichen (Dvojí pohled na řídicí znaky), Zeichen der europäischen Sprachen (Znaky evropských jazyků), Zeichnungszeichen (Kreslicí znaky), Wissenschaftliche Zeichen (Vědecké znaky), Terminologie der Datenverarbeitung, Teil - Arithmetische und logische Operationen (Názvosloví zpracování dat, Část - Aritmetické a logické operace), Einführung (Úvod), Verarbeitung von Zahlen und Größen (Zpracování čísel a veličin), Einschränkungen der Verarbeitung von numerischen Daten (Omezené možnosti zpracování číselných dat), Richtigkeit und Genauigkeit der arithmetischen Operationen (Správnost a přesnost aritmetických operací), Fehler bei den arithmetischen Operationen (Chyby při aritmetických operacích), Boolesche Verknüpfungen (Boolovské operace), Operationstabellen, Diagramme und Notationen (Tabulky operací, diagramy a zápisy), Bildzeichen für Schaltglieder (Schematické značky logických členů), Teil . Terminologie der PC-Hardware (Část druhá - Názvosloví technického vybavení osobních počítačů), Typen und Modelle von Personalcomputern (Typy osobních počítačů a jejich modely), Klassifikation der Personalcomputer (Klasifikace osobních počítačů), IBM-, Apple- und Macintosh-Tischcomputer (Stolní počítače IBM, Apple a Macintosh), Laptops, Notebooks und andere tragbare Computer (Příruční, zápisníkové a další přenosné počítače), Die PowerPC-Architektur (Architektura PowerPc), Der PC Computer (Osobní počítač PC ), Was ist was in der PC-Hardware (Co je co v technickém vybavení osobních počítačů), Die Zentraleinheit und die Peripherie- und Zusatzgeräte (Základní jednotka a její periferní i doplňková zařízení), Räumliche Anordnung der Einheiten eines Tischcomputers (Prostorové uspořádání jednotek stolního počítače), Konfiguration der Geräte und Funktionseinheiten der PCs (Sestavy zařízení a funkčních jednotek osobních počítačů), Das Rechnergehäuse (Skříňka základní jednotky), Im Inneren des Rechnergehäuses, Teil - Die Hauptplatine (Uvnitř skříňky základní jednotky, Část - Základní deska), Die Hauptplatine und ihre Konstruktionsvarianten (Základní deska a její konstrukční varianty), Vom Prozessor zum Mikroprozessor (Od procesoru k mikroprocesoru), Das Steuerwerk (Řadič), Die Arithmetik-Logik-Einheit (Aritmetická a logická jednotka), Technische Aspekte der Mikroprozessoren: IBM-PC-Modelle nach (Technické vlastnosti mikroprocesorů: Modely osobních počítačů IBM po roce ), Technische Aspekte der Mikroprozessoren: Der jetzige Stand der Entwicklung (Technické vlastnosti mikroprocesorů: Dnešní stav vývoje), Technische Aspekte der Mikroprozessoren: Die wichtigsten Trends der ünftigen Entwicklung (Technické vlastnosti mikroprocesorů: Nejdůležitější směry příštího vývoje), Arbeitspeicher (Vnitřní paměť), Register (Registry), Zusatzbaugruppen und -karten (Přídavné desky a karty), Der Bus (Sběrnice), Schnittstellen (Rozhraní), Steuerungen (Řadiče), Zeitsteuerungen und -anzeigen (Časovače a indikátory času), Sonstige Bauteile und Funktionseinheiten der Hauptplatine (Ostatní součástky a funkční jednotky na základní desce), Im Innneren des Systemeinheitsgehäuses, Teil - Plattenspeicher, -laufwerke und -steuerungen (Uvnitř skříňky základní jednotky, Část - Diskové paměti, mechanika disků a diskové řadiče), Grundlagen der Plattenspeicher (Základy diskových pamětí), Disketten: Haupteigenschaften (Základní vlastnosti disket), Disketten: Speicherkapazität, Organisations- und Betriebsgrundlagen (Záznamová kapacita disket, principy jejich organizace a způsoby práce), Physikalische und logische Formatierung der Plattenspeicher (Fyzické a logické formátování diskových pamětí), Die Festplatte und die Kopf-Plattenbaugruppe (Pevný disk a sestava disku s hlavou), Festplattenaufzeichnung (Záznam na pevný disk), Disketten- und Festplattenlaufwerke (Mechanika disket a pevných disků), Plattensteuerungen und -schnittstellen (Diskové řadiče a rozhraní), Defekte und Fehler von magnetischen Plattenspeichern (Poruchy a chyby magnetických diskových pamětí), Optische Platten und Plattenlaufwerke (Optické disky a jejich mechanika), Im Inneren Des Systemeinheitsgehäuses, Teil - Elektromechanische und mechanische Bauteile und Einrichtungen (Uvnitř skříňky základní jednotky, Část - Elektromechanické a mechanické díly), Elemente des Bedien- und Anzeigefeldes (Ovládací a indikační prvky na panelu), Stromversorgungseinheiten (Napájecí zdroje), Aufbereitung der Netzspannung und die Hilfsstromquellen (Úpravy síťového napětí a záložní napájecí zdroje), Lautsprecher (Reproduktory), Kabel und Verbindungsstecker (Kabely a konektory), Tastaturen (Klávesnice), Tastaturarten (Druhy klávesnic), Tastatur-Layout und Tastenarten (Uspořádání klávesnic a druhy kláves), Alphanumerische Tastatur (Abecedně-číslicová klávesnice), Steuertasten, spezielle Tasten und Funktionstasten (Řídicí, zvláštní a funkční klávesy), Zehnertastatur (Blok číslicových kláves), Apple- und Macintosh-Tastaturen (Klávesnice osobních počítačů Apple a Macintosh), Einige technische Merkmale der Tastaturen (Některé technické vlastnosti klávesnic), Das Bildschirmgerät (Zobrazovací jednotka), Im Inneren des Bildschirmgeräts (Uvnitř zobrazovací jednotky), Die Schwarzweiß-Bildröhre (Černobílá obrazovka), Farbbildwiedergabe (Barevné zobrazení), Die Schreibmarke (Kurzor), Grafikadapter (Grafické adaptéry), Anzeigemodi: Textmodi versus Grafikmodi (Textové režimy zobrazení na rozdíl od režimů grafických), Weitere Leistungsmerkmale der Bildschirmanzeige (Znovu o schopnostech zobrazovacích jednotek), Technische Hauptmerkmale der Bildschirmgeräte (Základní technické charakteristiky zobrazovacích jednotek), Ausfälle der Bildschirmgeräte (Poruchy zobrazovacích jednotek), Drucker und Plotter (Tiskárny a kresliče), Grundlagen der Druckertechnik (Základy techniky tiskáren), Druckmedien (Tisková media), Seitenformate (Stránkové formáty), Druckqualität (Kvalita tisku), Zeichenvorräte (Sady znaků), Parallele Druckerschnittstellen (Paralelní rozhraní tiskáren), Von der Druckerinstallation zum Druckerbetrieb (Od instalace tiskárny k jejímu provozu), Typische technische Merkmale der Drucker (Typické technické vlastnosti tiskáren), PC-Druckertypen, Teil - Nadeldrucker (Tiskárny pro osobní počítače, část - Jehlové tiskárny), PC-Druckertypen, Teil - Tintenstrahldrucker (Tiskárny pro osobní počítače, část - Tryskové tiskárny), PC-Druckertypen, Teil - Laserdrucker (Tiskárny pro osobní počítače, část - Laserové tiskárny), PC-Druckertypen, Teil - Fortgeschrittene Laserdrucker (Tiskárny pro osobní počítače, část - Dokonalé laserové tiskárny), Plotter (Kresliče), Sonstige Peripheriegeräte und Zusatzeinrichtungen (Ostatní periferní a doplňková zařízení), Merkmale der PC-Peripheriegeräte (Typické vlastnosti periférií osobních počítačů), Die Maus (Myš), Sonstige Zeigegeräte (Ostatní ukazovatele polohy), Lese-, Abtast- und Digitalisiergeräte (Čtečky, snímače a digitizátory), Datenkommunikationsadapter (Adaptéry pro datovou komunikaci), Industrielle, wissenschaftliche und kommerzielle Peripheriegeräte (Průmyslová, vědecká a komerční periferní zařízení), Multimedia-Peripheriegeräte (Periférie pro multimédia), Externe Speicher als Peripheriegeräte (Vnější periferní paměti), Teil . Terminologie der PC-Software (Část třetí - Názvosloví softwaru osobních počítačů), Was ist was in der PC-Software (Co je co v softwaru osobních počítačů), Übersicht der Software-Grundbegriffe (Přehled základních softwarových termínů), Die wachsende Zahl von Zusammensetzungen mit "-ware" (Jak přibývá přípon "-ware"), Hauptprobleme der Software-Terminologie (Hlavní problémy názvosloví softwaru), Programmiersprachen (Programovací jazyky), Vielfalt der Programmiersprachen (Různorodost programovacích jazyků), Von Maschinensprachen zu Sprachen sehr hoher Ebene (Od strojového jazyka k jazykům velmi vysoké úrovně), Durch ISO/IEC genormte Programmiersprachen (Programovací jazyky normalizované v dokumentech ISO/IEC), Computerprogramme (Počítačové programy), Einführung in das Labyrinth der Computerprogramme (Úvod do labyrintu počítačových programů), Ausgewählte Computerprogramme (Vybrané počítačové programy), Betriebssysteme (Operační systémy), Was ist ein Betriebssystem (Co je operační systém), Platte-Betriebssysteme (Diskové operační systémy), MS-DOS (Operační systém MS-DOS), Dateien und Dateinamen (Soubory a jejich jména), Beispiele für Fortschritte in neueren MS-DOS-Versionen (Ukázky pokroků v novějších verzích MS-DOS), Microsoft Windows (Operační systém Microsoft Windows), Windows (Operační systém Windows ), Einige andere Betriebssysteme (Některé další operační systémy), Programmiermethoden, Softwarewerkzeuge und Fehlersuchprogramme (Metody programování, programovací nástroje a ladicí programy), Grundlagen der Softwaretechnik (Principy programového inženýrství), Ausgewählte Methoden der Programmierung (Vybrané metody programování), Programmierwerkzeuge (Programovací nástroje), Ablaufdiagramme (Postupové diagramy), Fehlersuche und -beseitigung beim Austesten (Ladění programů), Leistungsmessungen (Měření výkonu), Teil . Terminologie der PC-Anwendungen (Část čtvrtá - Názvosloví využití osobních počítačů), Überblick über Bereiche der PC-Anwendungen (Mapování oblastí aplikace osobních počítačů), Rechnerunterstützte Anwendungen (Aplikace využívající počítače), Grundtypen von Anwendersoftware (Základní typy aplikačního softwaru), Übertragbarkeit und Kompatibilität der Anwendungsprogramme (Přenosnost a slučitelnost aplikačních programů), Personalcomputer oder Workstation? (Osobní počítač nebo pracovní stanice?), Textverarbeitung und Desktoppublishing (Zpracování textu a stolní typografie), Von der Textverarbeitung zum Desktoppublishing (Od zpracování textu ke stolní typografii), Das Erbe der traditionellen Satzterminologie (Názvoslovné dědictví tradiční sazby):, () Elemente des Schriftsatzes (Základy sazby), () Gestaltung und Formatierung (Formátování sazby), Typische Merkmale der Textverarbeitung und des Desktoppublishing (Typické rysy zpracování textu a stolní typografie), Datenkommunikation (Datová komunikace), Datenübertragung oder Datenkommunikation? (Přenos dat nebo datová komunikace?), Serielle und parallele Schnittstellen (Sériová a paralelní rozhraní), Lokale Netzwerke, Teil - Grundbegriffe (Lokální sítě, část - Základní názvosloví), Lokale Netzwerke, Teil - Netzwerkarchitekturen (Lokální sítě, část - Architektury sítí), Lokale Netzwerke, Teil - LAN-abgeleitete Netzwerke und Dienste (Lokální sítě, část - Sítě a služby odvozené od lokálních sítí), Lokale Netzwerke, Teil - Zugang zum Übertragungsmedium und Kollisionsvermeidung (Lokální sítě, část - Přístup k médiu a zábrana kolizím), Bildschirmtextdienste (Videotexové služby), Faksimiledienste (Služby faksimile), Elektronische Post und andere Übermittlungsdienste (Elektronická pošta a další služby přenosu zpráv), Bulletinboard Systeme (Bulletinové soustavy), Das Internet-Netzwerk (Síť Internet), Datenbanken (Databáze), Grundlagen der Datenbank-Terminologie (Základní názvosloví databází), Relationale, hierarchische und netzartige Datenbankstrukturen (Relační, hierarchické a síťové struktury databází), Wort-, zahlen- und bildorientierte Datenbankanwendungen (Využití slovních, číselných a obrazových databází), Datenbank-Sprachen (Databázové jazyky), Verwaltung und Management von Daten und Datenbanken (Správa a řízení dat a databází), Online-Datenbankkommunikation (Komunikace s databázemi v reálném čase), Grafische Datenverarbeitung (Počítačová grafika), Was ist was in Computergrafik, Teil - Übersicht der verwendeten Techniken (Co je co v počítačové grafice: Část - Přehled používaných postupů), Was ist was in Computergrafik, Teil - Ausgewählte Fachausdrücke und Definitionen (Co je co v počítačové grafice: Část - Vybrané názvy a definice), Grafikmodi: Rastergrafik und Koordinatengrafik (Grafické režimy: Rastrová a souřadnicová grafika), Geschäftsgrafik (Komerční grafika), CAD: rechnerunterstützte Entwicklung, aber auch technisches Zeichnen (CAD: Nejen projektování pomocí počítače, ale také technické kreslení), Spezielle Grafikanwendungen (Speciální využití grafiky), Bildqualität (Kvalita obrazu), Normen für grafische Datenverarbeitung (Normy pro počítačovou grafiku), Tabellenkalkulation (Kalkulační tabulky), Grundlagen der Tabellenkalkulation (Principy kalkulačních tabulek), Wichtige Fachausdrücke der Tabellenkalkulation (Významné názvy techniky kalkulačních tabulek), Praktische Anwendungen der Tabellenkalkulation (Praktická využití kalkulačních tabulek), Ausgewählte abgeleitete Anwendersoftware (Výběr softwaru odvozených aplikací), Haushaltssteuerung (Řízení domácnosti), Ausbildung und Unterhaltung (Vzdělání a zábava), Anwendungen in der Industrie (Průmyslové aplikace), Wissenschaftliche Anwendungen (Vědecké aplikace), Büroautomatisierung (Kancelářská automatizace), Multimediale Anwendungen (Multimediální aplikace), Virtuelle Realität (Virtuální realita), Künstliche Intelligenz und Expertensysteme (Umělá inteligence a expertní systémy), Teil . Terminologie der HW-Wartung, der Datensicherung und des menschlichen Faktors in der PC-Praxis (Část pátá - Názvosloví údržby, zabezpečení dat a působení lidského činitele v praxi osobních počítačů), Wartung der PC-Hardware und Störungsunterdrückung (Údržba technických zařízení a potlačování rušení), Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit, Wartung und Wartungsfreundlichkeit (Spolehlivost, dostupnost, údržba a udržovatelnost), Zeitwerte des Computerbetriebs und der Wartung (Časové hodnoty provozu počítačů a jejich údržby), Fehler, Versagen, Ausfall oder menschlicher Fehler? (Chyba, selhání, porucha, nebo omyl?), Werkzeuge für HW-Wartung und -Fehlersuche (Nástroje pro údržbu a odstraňování závad technických zařízení), Störungen des PC-Betriebs (Rušení provozu osobního počítače), Durch PC-Betrieb verursachte Störungen (Rušení působené provozem osobního počítače), Datenschutz und Computersicherung (Ochrana dat a bezpečnost počítače), Grundlagen des Datenschutzes (Základy ochrany dat), Computerkriminalität (Počítačová kriminalita), Urheberrecht und Rechtsschutz der Software (Autorské právo a právní ochrana softwaru), Computersicherungstechnik (Technika zabezpečení počítače), Computerviren (Počítačové viry), Verschiedene Aspekte der PC-Praxis (Různá hlediska používání osobního počítače), Technische Unterstützung und andere benutzerfreundliche Einrichtungen (Technická podpora a další způsoby pomoci uživateli), Ergonomische Gesichtspunkte (Ergonomická hlediska), Gesundheitliche Aspekte (Zdravotní hlediska), Teil . Kurze Einführung in die Terminologie der Elektronik für wissbegierige PC-Anwender (Část šestá - Stručné uvedení do názvosloví elektroniky pro zvídavé uživatele osobních počítačů), Einleitung und Übersicht (Úvod a přehled), Grundlegende Fachausdrücke (Základní odborné výrazy), Elektronische Bauteile in der PC-Hardware (Elektronické součástky v technickém vybavení osobních počítačů), Von analogen zu digitalen und binären Signalen in der Datenverarbeitung (Od analogových signálů k číslicovým a dvojkovým ve zpracování dat), Impulstechnik (Impulsová technika), Halbleitertechnologie (Technika polovodičů), Übersicht (Přehled), Diskrete Halbleiterbauelemente (Diskrétní polovodičové součástky), Mikroelektronik und integrierte Schaltungen (Mikroelektronika a integrované obvody), IS-Gehäuseformen (Tvary pouzder integrovaných obvodů), Digitale integrierte Schaltungen (Číslicové integrované obvody), Höchstintegrierte Bausteine (Obvody velmi velké integrace), Speichertechnologie (Technika pamětí), Übersicht (Přehled), Magnetische Speicher (Magnetické paměti), Halbleiterspeicher (Polovodičové paměti), Optische Speicher (Optické paměti), Sonstige Speichermedien (Jiná paměťová media), Ausgewählte grafische Symbole für elektronische Bauelemente und Schaltungen (Grafické značky vybraných elektronických součástek a obvodů).

URL adresa

domovská stránka této knihy/zboží na Internetu = trvalá a neměnná internetová adresa:

http://shop.ben.cz/cz/130211-osobni-pocitace-a-zaklady-elektroniky-nemecky.aspx

Měřicí háčky

různé barvy a velikosti

Levné bastldesky

5×7, 7×9, 9×15 cm

Měřicí jehly

průměr 1 mm

Tlačítková klávesnice

100 Kč

Jazyky

Amper BRNO