BEN - odborná literatura s.r.o. je kamenné a internetové knihkupectví specializované na technické knihy.

Diagnostika elektrických zařízení

Diagnostika elektrických zařízení
 (Mentlík Václav, Pihera Josef, Polanský Radek, Prosr Pavel, Trnka Pavel)
obj. číslo121294
autor Mentlík Václav, Pihera Josef, Polanský Radek, Prosr Pavel, Trnka Pavel
vydal / výrobceBEN - technická literatura
rozsah / vazba440 stran B5 / vázaná V8
vydání1. české
prodáváme od 27.8.2008
ISBN / EAN978-80-7300-232-9
9788073002329
dostupnostSkladem
Cena
v kamenném obchodě
 
310 Kč
Internetová cena
pro zaslání poštou
276 Kč
Koupit   (ceny včetně DPH)  

Aktualizováno  26.4.2010

Popis

obsah download reakce odkazy keywords

Základní elektrická zařízení používaná při výrobě i přeměně elektrické energie na jiný druh energie, která jsou svým charakterem klíčová pro svět elektrotechniky, lze považovat za sériové spolehlivostní řetězce, u nichž selhání jednoho prvku znamená vyřazení celého zařízení z funkční činnosti. A proto právě elektrotechnika potřebuje vydatné a věrohodné informace o všech dějích, které v její oblasti probíhají. Jedná se o informace jak o prvcích (materiálech), tak systémech (strojích a zařízeních) ve všech fázích jejich vzniku i provozního života. Důležitost a význam diagnostických informací jsou zcela nezastupitelné. Svými výroky diagnostika ovlivňuje všechny fáze výrobních činností a odhaduje příští chování diagnostikovaných objektů.

Kniha předkládá obecná hlediska a zákonitosti diagnostiky elektrických zařízení. Pojednává o diagnostických signálech a to jak o fenomenologických metodách, tak o strukturálních analýzách využitelných při sledování vývoje parametrů prvků i systémů elektrických zařízení. Dále se věnuje specifikům diagnostiky transformátorů a točivých elektrických strojů všech moderních technologií jako je aplikace fuzzy logiky, genetických algoritmů, neuronových sítí i expertních systémů. Současná diagnostika je pojata jako progresivní a moderní věda, jejíž výroky mají nejen technický, ale i výrazný ekonomický význam.

Dopady diagnostiky je ovšem nutné dále spatřovat v širším kontextu, a to zejména také v rozboru příčin poruch, k nimž dochází během provozu zařízení. Vzniklé poruchy jsou zaznamenávány, tříděny a archivovány v databázích. Z rozboru jejich příčin vyplývají mnohá nesmírně cenná fakta a informace. Jedná se zejména o návrhy směřující ke změnám konstrukce dotyčného zařízení. To nastává v případě, že opakující se poruchy ukazují na nedostatky v tomto směru. Diagnostika je pak nositelkou zlepšení zařízení vedoucích k eliminaci prvků a částí, které byly příčinou opakovaných poruch. V této oblasti může diagnostika ukázat i na nedostatky ve vlastní výrobě, poukáže-li na opakující se poruchy, které lze charakterizovat jako následek chybného výrobního procesu. Rozbor zde pak vyústí v doporučení následných změn v technologickém procesu výroby zařízení. Stejně tak se výsledků rozboru poruch využívá i ve smyslu úprav pracovního prostředí, v němž zařízení pracuje. To se děje tehdy, jestliže opakované poruchy signalizují přetěžování zařízení ze strany parametrů provozního prostředí. Instrukce diagnostiky pak vedou ke krokům odstraňujícím tento zátěžový faktor.

V copyrightu knihy jsme omylem uvedli u jednoho z autorů pana Pavla Prosra titul Doc., který mu nenáleží. Tímto se panu Prosrovi omlouváme a děkujeme za pochopení.

Historie vydání

 • 1. vydání - srpen 2008 - 978-80-7300-232-9
 • 1. vydání - připravujeme (elektronická kniha ve formátu PDF)

Stručný obsah

 1. Obecné aspekty diagnostiky elektrických zařízení
 2. Diagnostické signály
 3. Strukturální metody pro diagnostiku elektrických zařízení
 4. Diagnostika transformátorů
 5. Diagnostika malých a středních točivých strojů
 6. Diagnostika velkých točivých strojů
 7. Deteriorace izolací a její klasifikace

Download

Recenze lektorů a reakce čtenářů

 • zatím žádné nejsou

Odkazy

časopis Elektro

Keywords

 • obsah knihy
  Obecné aspekty diagnostiky elektrických zařízení, Současná diagnostika a její úkoly, Diagnostický systém a jeho části, Důležité momenty diagnostických šetření, Diagnostika off-line a on-line, Systém off-line – testovací diagnostiky, Systém on-line – funkční diagnostiky, Možnosti předpovědi dalšího chování diagnostikovaného objektu, Diagnostické signály, Absorpční a resorpční charakteristiky a z nich určované parametry, Další vybrané metody měření odporu, Ztrátový činitel a permitivita, Měření kapacity, Napěťové zkoušky, Zkoušky stejnosměrným napětím, Zkoušky střídavým napětím, Zkoušky atmosférickým impulzním napětím, Elektrická pevnost, Částečné výboje, Typy částečných výbojů, Veličiny charakterizující částečné výboje, Veličiny vztažené k jednotlivým impulzům, Veličiny integrované, Napětí vztahovaná k částečným výbojům, Modelování vnitřních částečných výbojů – průběh napětí na vnitřní nehomogenitě, Gemant-Philippovův model, Böningův pětikapacitní model, Působení vnitřních částečných výbojů na materiály, Růst elektrického stromečku, Metody detekce částečných výbojů, Elektrické metody detekce, Neelektrické metody detekce, Kalibrace měřicích obvodů při měření částečných výbojů, Trukturální metody pro diagnostiku elektrických zařízení, Obecné aspekty aplikace strukturálních analýz v elektrotechnologické diagnostice, Rozdělení strukturálních analýz, Diferenční termická analýza (DTA), Princip DTA, Popis konstrukčního uspořádání, Vliv podmínek měření, Aplikace DTA v elektrotechnologické diagnostice, Diferenční skenovací kalorimetrie (DSC) s metodou DTA, Základní principy DSC a jejich srovnání s metodou DTA, Tepelně modulovaná DSC (TMDSC), Aplikace DSC v elektrotechnologické diagnostice, Termogravimetrie, Princip metody, Popis konstrukčního uspořádání, Vliv podmínek měření, Aplikace TG v elektrotechnologické diagnostice, Termomechanická analýza (TMA), Princip metody, Popis konstrukčního uspořádání, Vliv podmínek měření, Aplikace TMA v elektrotechnologické diagnostice, Dynamická mechanická analýza (DMA), Princip metody, Popis konstrukčního uspořádání, Vliv podmínek měření, Aplikace DMA v elektrotechnologické diagnostice, Infračervená spektroskopie (IR), Obecná teorie infračervené spektroskopie, Teorie molekulových vibrací, Konstrukční uspořádání IČ spektrometrů, Výběr techniky a příprava vzorků pro FT-IR měření, Aplikace IČ spektroskopie v elektrotechnogické, Rentgenová fluorescenční spektrometrie (XRF), Obecné principy rentgenové spektrometrie, Princip rentgenové fluorescenční spektrometrie, Konstrukční uspořádání, Příprava vzorků, Aplikace XRF v elektrotechnologické diagnostice, Chromatografické techniky, Rozdělení chromatografických technik, Popis chromatogramu, Plynová chromatografie, Kapalinová chromatografie, Aplikace chromatografie v elektrotechnologické diagnostice, Diagnostika transformátorů, Zkoušky transformátorů, Měření činného odporu vinutí, Kontrola sledu fází, Kontrola natočení fází – určení hodinového úhlu, Měření převodu, napětí naprázdno a ztrát naprázdno, Měření ztrát nakrátko a napětí nakrátko, Měření nulové složky reaktance, Oteplovací zkouška, Provedení zkoušek, Měření teploty chladiva, Určení teploty vinutí, Teplota horní vrstvy oleje, Střední teplota oleje, Teplota konstrukčních prvků, magnetického obvodu a oleje v jejich blízkosti, Měření izolačního odporu, určení polarizačního indexu a časové konstanty transformátoru, Měření ztrátového činitele tg d a kapacity vinutí, Poznámky k měření izolačních odporů a ztrátového činitele, Měření poměru kapacit C2/C50, Napěťové zkoušky vinutí, Zkouška přiloženým napětím z cizího zdroje, Zkouška indukovaným napětím, Výsledky zkoušek přiloženým napětím a jejich hodnocení, Zkouška elektrické pevnosti izolace atmosférickým impulzem, Zkouška elektrické pevnosti vnitřní izolace spínacími impulzy, Měření hladin částečných výbojů výkonových transformátorů při střídavém napětí, Galvanická metoda měření, Akustická emise částečných výbojů v olejových transformátorech, Detekce poruch vinutí, Metoda referenčního impulzu, Metoda přenosové funkce, Metoda nízkonapěťových impulzů, Metody vycházející z měření reaktance vinutí, Metoda frekvenčních charakteristik (Sweep Frequency Response Analyzer – SFRA), Kapalné izolanty a jejich diagnostika, Metodika odběru vzorků, Diagnostika izolačních kapalin, Barva kapalných izolantů, Hustota, Viskozita, Bod vzplanutí, Bod tuhnutí, Obsah vody v oleji, Číslo kyselosti, Mezipovrchové napětí na rozhraní voda – kapalina, Usazeniny a rozpustné kaly, Mikroskopické stanovení velikosti a počtu částic nečistot, Elektrická pevnost, Oxidační stabilita, Obsah inhibitoru, Vnitřní rezistivita, Ztrátový činitel a relativní permitivita, Přítomnost síry, Obsah polycyklických aromátů a polychlorovaných bifenylů, Plynování, Analýza plynů plynovou chromatografií, Regenerace kapalných izolantů, Technologie regenerace náplně, Inhibování olejů, Diagnostika pevné složky transformátorových izolantů, Olej jako diagnostické medium pro pevné složky izolačního systému, Analýza furanových složek v transformátorovém oleji, Sušení transformátorů v provozu, Sušení horkým vzduchem kombinované s vakuem, Sušení parami solventu, Sušení transformátorů metodou kombinovaného nízkofrekvenčního sušení, Vysoušení transformátoru metodou Oil-Spray, Diagnostika kondenzátorových průchodek, Izolační odpor, Kapacita a ztrátový činitel, Měření izolačního oleje, Částečné výboje, Přepínač odboček, On-line diagnostika transformátorů, Volba parametrů pro sledování, Měření základních provozních veličin – napětí a proudů, Měření teplot, Teplota oleje v horní části transformátoru a teplota okolí, Teplota vinutí, Rozložení teplot – magneticky montovaný senzor teploty, Hot-Spot teplota, Stárnutí izolace, Kontrola stavu chlazení – intenzita chlazení, Zabudování dotykových teploměrů, Měření výšky hladiny v dilatační nádobě, Obsah plynů v oleji, Vlhkost v oleji, Senzory pro on-line monitoring plynů a vlhkosti, Princip analyzátorů plynů, Princip analyzátorů vlhkosti, Diagnostika malých a středních točivých strojů, Výrobní zkoušky malých a středních točivých strojů, Mezioperační zkoušky, Mechanické mezioperační zkoušky, Elektrické mezioperační zkoušky, Zkoušky kusové, Přehled prováděných výrobních zkoušek, Profylaktická šetření, Speciální zkouška – vodní test, Vibrodiagnostika, Aspekty provozování malých a středních točivých strojů – namáhání pulzním napětím, Diagnostika pulzně namáhaných točivých strojů, Důsledky pulzního namáhání izolačních systémů točivých strojů, Elektrické namáhání, On-line diagnostický systém, Diagnostika velkých točivých strojů, Diagnostická šetření, Měření na nových strojích – vstupní diagnostika, Profylaktická měření, Diagnostická měření velkých točivých strojů v režimu off-line, Vizuální kontrola statorového vinutí, Izolační odpor statorového vinutí, Izolační odpor rotorového vinutí, Napěťová závislost izolačního odporu vinutí na stejnosměrném napětí, Ztrátový činitel tg d, kapacita a časová konstanta statorového vinutí, Měření částečných výbojů statorového vinutí galvanickou metodou, Měření částečných výbojů statorového vinutí akustickou sondou, Měření částečných výbojů statorového vinutí diferenciální elektromagnetickou sondou, Měření částečných výbojů statorového vinutí induktivně vázanou sondou, Zkouška statorového vinutí střídavým napětím 50 Hz, Zkouška rotorového vinutí střídavým napětím 50 Hz, Zkouška statorového vinutí stejnosměrným napětím, Zkouška statorového vinutí napětím velmi nízkého kmitočtu, Zkouška závitové izolace statorového vinutí proudovými impulzy, Zkouška závitové izolace rotorového vinutí s vyniklými póly, Strukturální analýzy v diagnostice velkých točivých strojů, Diagnostická měření velkých točivých strojů v režimu on-line, Detekce ozónu, Detekce příměsí v chladícím vodíku turboalternátorů, Frekvenční analýza proudu a rozptylového magnetického pole, Analýza rozběhového proudu, Měření hluku, On-line monitoring částečných výbojů, Galvanická metoda on-line měření částečných výbojů, Používané senzory pro on-line měření částečných výbojů, Elektrická rušení při on-line měření částečných výbojů, On-line monitoring generátorů a VN motorů, Získání a vyhodnocení dat, Vibrace čel vinutí, Sledování vzduchové mezery, Tribodiagnostika, Deteriorace izolací a její klasifikace, Hodnocení a třídění elektroizolačních systémů, Tepelné stárnutí a určení tepelné odolnosti, Modely stárnutí, Otázka souhrnné klasifikace
 • rejstřík knihy
  absorbance, akcelerometr, aktivační energie, aktivační energie E, aktivita výbojové činnosti ve statorovém vinutí, akustická detekce, akustický tlak, analyt, analýza, diferenční termická, dynamická mechanická, dynamická mechanická DMA frekvenční, izotermická kinetická, kinetická podle Borchardta a Danielse, teplotní stability, oxidační stability, rozběhového proudu strukturální termická termomechanická, uvolněných plynů EGA, vytvrzovacích reakcí, aparatura firmy Keithley, Arrheniova rovnice, asymetrické valenční vibrace, asynchronní motor, ATE – index tepelné odolnosti, a-přechod, barva kapalného izolantu, bezporuchový chod, bezporuchový stav, blízká infračervená oblast, bloková schémata, bod tuhnutí, bod vzplanutí, Boersma DTA, b-přechod, celulóza, citlivost termováhy, částečné odplynění, částečný výboj, četnost impulzu, činný odpor, číslo kyselosti, číslo zmýdelnění, čištění motoru, degradace, depolymerace, derivační termogravimetrie, desludging, destruktivní interference, detektor, plamenově ionizační, pyroelektrický, tepelné vodivosti, deteriorace, diagnostická veličina, diagnostický systém, diagnostika, elektrických strojů elektrotechnologická hluku malá off-line on-line provozní technická testovací velkých točivých strojů, diagnostikovaný objekt, diferenční skenovací kalorimetrie, diferenční skenovací kalorimetrie DSC, diferenční termická analýza DTA, diferenční termoelektrický článek, difúzní reflektance, dilatometrie, disperzní spektrometr, doba života, doplňková měření a zkoušky, drážkový výboj, držák vzorků, du/dt, elasticita, elastická odezva, elektrická pevnost, elektrické namáhání, elektrické zařízení, elektrický průraz, elektrický stromeček, elektroizolační materiál, elektroizolační olej, elektroizolační systém (EIS), elektronová mikroanalýza, eluční chromatografie, Eluent, endotermní pík, entalpie, exo down, exo up, fáze, ferrografie, frekvenční spektra, frontální chromatografii, FT-IR spektrometr, Fullerova hlinka, Furan, fyzikální vlastnosti izolantu, gelová permeační chromatografie GPC, g-přechod, heat-flux DSC, hemicelulóza, hluk, hmotnost vzorku, hodinový úhel, hodnocení a třídění EIS, hustota, hydroalternátor, chemická činidla, chemikálie, chladicí vodík, chromatografická kolona, chromatografická technika, chromatografie kapalinová papírová planární plynová tenkovrstvá vysokoúčinná tenkovrstvá, chromatogram, impulz atmosférický, indukční snímač polohy, induktivní snímač, infračervená oblast, infračervená spektroskopie s Fourierovou transformací FT-IR, infračervená spektroskopie IR, infračervené spektrum, interference, interferogram, ionizace, ionizační koleno, izolace rotorového vinutí, jímkový odporový teploměr, kalibrace, kalorimetrická DTA, kapacita, kapalný izolant, kapalný vzorek, karbonylový derivát, kaučukovitý stav, kelímek na vzorky, kerosin, kinetický parametr, klouzavý výboj, kmitání absolutní relativní, koeficient tepelné roztažnosti, kolimátor, kompenzační princip, koncentrace reagující látky, kondenzátorové průchodky, konstanta Avogadrova, Boltzmannova, časová, dynamická časová, rychlostní, univerzální plynová, konstruktivní interference, kontrola čelních partií, dílčí, drážkové části, chodu stroje, magnetické souměrnosti, mechanických prvků stroje, mezioperační, výrobní, obvodového házení komutátoru, ohmických odporů tepelných čidel, periodická, rozměru, vizuální, vstupní, vstupního materiálu, výstupní, konvekční proudění, konzervátor olej, koroze pod napětím, krátkovlnná mez záření, kritérium koncového bodu, kritérium zestárnutí, KRS-převodník, křehnutí izolace, křivka roztažnosti, kvantitativní DTA, kyslík, lignin, lineární koeficient tepelné roztažnosti, ve sklovitém stavu, ložiska, malý točivý stroj, materiálové inženýrství, maxima reakce, mechanické namáhání, měnič frekvence, měnič kmitočtu, měření částečných výbojů, kapacity, odporu, teplot vinutí,teploty stroje v provozu, měřicí impedance, měřicí systém, metoda akustické emise, coulometrická titrační, detekce částečného výboje, fotometrická, frekvenčních charakteristik, globální galvanická, head-space, kolorimetrická, můstková, nízkonapěťových impulzů, PIXE, přenosové funkce, referenčního impulzu, stripping, UV absorpce, vysoušení, mezioperační vysoušení, mezizávitová izolace, mezizávitový zkrat, Michelsonův interferometr, mikroorganizmy, mimorovinné deformační vibrace, míra upěchování vzorku, mobilní diagnostické pracoviště, mobilní fáze, mód dilatometrie, dynamické mechanické analýzy, model Crineúv, diagnostikovaného objektu, elektrického stárnutí, exponenciální, Fallouúv, kombinovaného tepelného a elektrického stárnutí, mechanického stárnutí, mocninný, Ramuúv, Simoniho stárnutí, modelový EIS, modul dynamický elastický pružnosti ztrátový, molekula lineární, molekulové síto, monitorovací systém, monitorování, částečného výboje, stavu zařízení, Montsingerovo pravidlo, Moseleyův zákon, namáhání stejnosměrným napětím, namáhání střídavým napětím 50 Hz, napětí nakrátko, povrchové, průrazné, zotavené, napěťový pulz, nastavení neutrální zóny, navržený postup zkoušky životnosti pulzním napětím, nelineární molekula, nereverzní část křivky TMDSC, nereverzní složka, nerevezní tepelný tok, nesymetrie rotorového obvod, nízkotlaká kolonová kapalinová chromatografie, normální vibrace, nujol, nulová složka reaktance, nulové linie, objekt, objem a fyzikální forma vzorku, objemový koeficientu tepelné roztažnosti, obsah inhibitoru, obsah vody v oleji, odchylka základní linie, odpor izolační, Oil-Spray, okysličování, olej minerální, olej rostlinný, olej syntetický, on-line diagnostický systém pohonu, oscilující síla, overton, oxidační indukční perioda, oxidační stabilita, ozón, papír Japonský hedvábný, Kraft, Manilský, papír–olej, pevný vzorek, pícka, pík, plocha píku, plynová chromatografie, plynová chromatografie GC, plynování, pohon s měničem frekvence, polarizační index, desetiminutový, jednominutový, polárnost, polycyklický aromát, polychlorovaný bifenyl, poměr kapacit, poměrná odchylka od Ohmova zákona, Porapak, porucha, náhlá, postupná, poruchový stav, postupná deteriorace – stárnutí, povětrnostní vliv, pracoviště profylaktických šetření, predikce dalšího chování zařízení, predikce stárnutí izolačního materiálu, profylaktická šetření, prognostika, proud ložiskový, magnetizační, naprázdno, proudový impulz, provozní doba bez poruchy, provozní namáhání, průraz v izolačním materiálu, přechod druhého řádu, přenosová funkce, přepětí v obvodech měnič – kabel – motor, přepínač odboček, přeskok, převod napětí naprázdno, přístroj Megger, Pensky – Martensův, přístup fenomenologický, off-line, on-line, strukturální, půlící interval (HIC), pulzní měnič napětí, pulzní namáhání, izolace, pulzy částečných výbojů, radiace, rázové zkušební napětí, reakce endotermní (endotermická), exotermní vytvrzovací, exotermní (exotermická), heterogenní, homogenní, chemická, izolovaná, monomolekulární, simultánní, reakční kinetika, reakční rychlost, redukované resorpční křivka, reflektanční technika, regenerace, regulační smyčka, průměrné teploty, rozdílové teploty, relativní permitivita, relativní teplotní index RTI, rentgenová absorpční spektroskopie, rentgenová difrakce, rentgenová fluorescenční spektrometrie, rentgenová fluorescenční spektrometrie XRF, reverzní část křivky TMDSC, reverzní složka, revize při uvádění stroje do provozu, rovinné deformační vibrace, rozlišovací schopnost, rozptylové magnetické pole, RTE – relativní index teplotní odolnosti, růst ztrátového činitele, rušení, rušivá elektromagnetická pole, rychlost chemické reakce, rychlost ohřevu vzorku, rychlost stárnutí, řád chemické reakce, řád reakce, samozhášecí jev, sekundární přechod, senzor, signál deterministický, diagnostický náhodný, nestacionární, stacionární, simulace intenzity elektrického pole, simulované provozní podmínky, simultánní termická analýza STA, skelný přechod, sled fází, snímací impedance, snímač, sonda, diferenciální elektromagnetická, expanzní, hemisférická, induktivně vázaná, kapacitní drážková, makroexpanzní, měřicí, na měření vlastností vláken, penetrační, pro tříbodový ohyb, tahová, součtový náboj, spektrální obor, spektrálním pásem, spolehlivost, spotřeba životnosti, stacionární fáze, stanovení výchozí hodnoty vlastnosti, stanovený index tepelné odolnosti (ATE), stárnutí, elektrické, mechanické, tepelné, statistika, Boltzmannova, stav nakrátko, stav naprázdno, strmost nárůstu napětí, struktura, střední infračervená oblast, střední kvadratický součet, střední proud částečného výboje, střední teplota oleje, střední teplota vinutí, střední točivé stroje, studená krystalizace, stupeň polymerizace, sušení izolace, symetrické valenční vibrace, tabulka poruch, tavení materiálu, technika, separační, spektrometrická, technologický proces, tepelná odolnost, tepelná třída, tepelně modulovaná DSC, tepelné namáhání, teplota, horní vrstvy oleje, hot-spot, chladicího vzduchu, iniciace, konstrukčních prvků, měknutí, návratu křivky k nulové, odklonu termogramu, okolí, počátku reakce, skelného přechodu, tavení, ukončení, ukončení reakce, teplotně inertní standard, teplotní index (TI), teplotní profil (TEP), teplotní regulátor, teplotní spád na chladičích, teplotní zpoždění, termický rozklad vzorku, termočlánek, termodilatometrie TD, termoelektrický článek, termoelektrický detektor, termogram, nulová (základní) linie, termogravimetrická křivka, termogravimetrie, termogravimetrie TG, termomechanická analýza TMA, termováha, točivé elektrické stroje, Toeplerova vývěva, topologická schémata, torzní kyvadlo, transformátor, transformerboard, transmitance, tribodiagnostika, tribologie, turboalternátor, tvar a vlastnosti držáku vzorku, tvrdnutí izolace, typ atmosféry, typ reakce, úbytek hmotnosti, účiník naprázdno, udržovatelnost, ukazatel sledu fází, určení hodinového úhlu, určování teplotní odolnosti izolantů, valenční vibrace, vazební kondenzátor, velká diagnostika, velké energetické jednotky, vibrace, deformační, vibrační spektroskopie, vibrodiagnostika, vícefaktorový model, viskozimetr kapilární, rotační, Stokesův, viskozita dynamická, kinematická, tuhých látek, viskózní odezva, vlákno, vlastnosti atmosféry v peci, vlastnosti držáku vzorku, vlhkost, vliv atmosféry pece, vliv hmotnosti vzorku, vliv podmínek měření, vliv prostředí, vliv přítlačné síly, vliv rychlosti ohřevu, vliv rychlosti ohřevu vzorku, vlnočet, vlnová délka, frekvencí, vnitřní rezistivita, vodní test, vstupní kontrola materiálu, výkon částečného výboje, výkonový obvod napěťového střídače, vysokofrekvenční proudový transformátor, vysokonapěťový motor, vysokoúčinná kapalinová chromatografie, vysoušecí proces, vysoušení závěrečné, výstup vodiče z drážky, vytěsňovací chromatografii, vzdálená infračervená oblast, vzduchová mezera, vzorkovací trubice, vztlakový efekt, W. Büssing, x-vosk, záběh ložisek a kartáčů, zapalovací napětí, záření, fluorescenční, charakteristické čárové rentgenové, primární rentgenové, rentgenové, sekundární (fluorescenční) rentgenové, spojité polychromatické rentgenové, zařízení MIDAS, záznamové zařízení, zdánlivý náboj, zdroj pulzu, zeslabená úplná reflektance, ATR, zhášecí napětí, zkoušený předmět, zkouška asynchronních strojů elektrická, komutace, komutační, kusová, kusová výrobní, mechanická mezioperační, mezioperační, na závit na magnetu, oteplovací, po opravě, polarity, prováděná na komutátoru, prováděná na rotoru, prováděná na sběrném ústrojí, prováděná na statoru, provozní, přiloženým a indukovaným napětím, přiloženým napětím, rázová, rázovým napětím, speciální, srovnávací, stejnosměrná, stejnosměrných strojů, střídavá, střídavým napětím, synchronních strojů, transformátoru, typová, závitová, izolace, zvláštní, zvýšenými otáčkami, zkušebna, znečisťující látky, zrcadlová (spekulární) reflektance, zrychlená zkouška životnosti, ztracená energie, ztráta dielektrická, nakrátko, naprázdno, přídavná, v činném odporu napájeného vinutí, v železe, vířivými proudy, ztrátový činitel, ztrátový činitel tg d, zůstatkové napětí, zvýšení teploty izolace, životnost materiálu, životnostní přímka

URL adresa

domovská stránka této knihy/zboží na Internetu = trvalá a neměnná internetová adresa:

http://shop.ben.cz/cz/121294-diagnostika-elektrickych-zarizeni.aspx

Měřicí háčky

různé barvy a velikosti

Levné bastldesky

5×7, 7×9, 9×15 cm

Měřicí jehly

průměr 1 mm

Tlačítková klávesnice

100 Kč

Jazyky

Amper BRNO