BEN - odborná literatura s.r.o. je kamenné a internetové knihkupectví specializované na technické knihy.

Moderní učebnice elektroniky - 4. díl

Přenosy v lineárních obvodech a úvod do zesilovačů

Moderní učebnice elektroniky - 4. díl - Přenosy v lineárních obvodech a úvod do zesilovačů
 (Doleček Jaroslav)
obj. číslo121262
autor Doleček Jaroslav
vydal / výrobceBEN - technická literatura
rozsah / vazba296 stran B5 / brožovaná V2
vydání1. české
prodáváme od14.11.2006
ISBN / EAN80-7300-185-3
9788073001858
dostupnostSkladem
Cena
v kamenném obchodě
 
349 Kč
Internetová cena
pro zaslání poštou
311 Kč
Koupit   (ceny včetně DPH)  

Aktualizováno  18.5.2010

Popis

Elektronická podoba knihy:

obsah download reakce odkazy keywords

Čtvrtý díl učebnice obsahuje důležité partie vztahující se k pochopení dějů probíhajících v elektronických obvodech. Zabývá se přenosovými vlastnostmi pasivních lineárních komplexních jednobranů a dvojbranů, jako jsou přechodné děje a kmitočtové charakteristiky RC, RL a RLC článků. Získané poznatky jsou aplikovány do oblasti pasivních kmitočtových filtrů a zesilovačů. Kapitoly zabývající se analýzou časově proměnných signálů a zpětnou vazbou poskytují možnost pochopit některé parametry a vlastnosti aktivních elektronických obvodů. Dohromady se statěmi o elektronických zesilovačích, a to jak analogových tak spínaných, vytvářejí aparát nezbytný pro pochopení vlastností operačních zesilovačů, kmitočtových filtrů a dalších obvodů, kterým je věnován pátý díl učebnice. Jednotlivé kapitoly obsahují množství názorných obrázků a matematický aparát, který umožňuje mnohá odvození a tím i pochopení probíraných témat.

Kniha je určena hlavně jako učebnice pro studenty středních škol, některé kapitoly přesahují obvyklý rozsah látky a umožňují získat pohled na studovanou problematiku z širšího hlediska. Obsahuje užitečné informace také pro návrháře elektronických obvodů.

Celé dílo (5dílná učebnice) je koncipováno jako učební texty pro úroveň průmyslové školy elektrotechnického zaměření, jako je slaboproudá elektronika, počítačové systémy apod. Její hlavní úlohou je na úrovni průmyslové školy poskytnout seznámení s hlavními zásadami řešení elektrických obvodů a dát základní přehled možností využití a řešení moderních elektronických zařízení.
Třebaže jsou texty určeny jako učební pomůcka pro posluchače průmyslových škol, mohou být mnohé pasáže užitečné také pro posluchače vysokých škol a technickým pracovníkům v oboru elektroniky.

Historie vydání

 • 1. vydání - 2006 - ISBN 80-7300-185-3
 • 1. vydání - 2010 - ISBN 978-80-7300-289-3 (elektronická kniha ve formátu PDF)

Stručný obsah

 1. Přenosové vlastnosti pasivních lineárních komplexních jednobranů a dvojbranů
 2. Pasivní kmitočtové filtry 1. a 2. řádu
 3. Analýza časově proměnných signálů
 4. Zesilovače

Download

Recenze lektorů a reakce čtenářů

Odkazy

Keywords

 • obecné
  Přenosové charakteristiky elektronických obvodů, tranzistorové zesilovače, přechodné děje, kmitočtové charakteristiky, pasivní filtry, analýza časově proměnných signálů, zpětná vazba, tranzistorové zesilovače analogové i spínané
 • obsah knihy
  Přenosové vlastnosti pasivních lineárních komplexních jednobranů a dvojbranů, Časové charakteristiky obvodu – přechodné děje,Přechodné charakteristiky obvodů prvního řádu, Přechodný děj v obvodu s kondenzátorem, Nabíjení kondenzátoru, Vybíjení kondenzátoru, Přechodný děj v obvodu s cívkou, Nabíjení cívky, Vybíjení cívky, Porovnání přechodných jevů v obvodech s cívkou a s kondenzátorem, RC a RL články v impulzních obvodech, RC a RL článek v obvodu s jedním impulzem, RC a RL článek v prostředí s řadou impulzů, Vstupní impulzy jsou symetrické vůči zemi, Pasivní lineární obvodové prvky v prostředí harmonického signálu, Stručné zopakovaní závěrů o ideálních prvcích v prostředí harmonického signálu, Vázané cívky v prostředí harmonického signálu, Impedance, admitance, vodivost (konduktance), susceptance, Základní pasivní RC a RL obvody v prostředí harmonického signálu, Kmitočtová charakteristika (frequency response), Napěťový přenos signálu dvojbranem, Integrační RC článek v prostředí harmonického signálu, Derivační RC článek v prostředí harmonického signálu, Integrační LR článek v prostředí harmonického signálu, Derivační RL článek v prostředí harmonického signálu, Zatížený RL a RC článek, Integrační článek RC zatížený rezistorem RZ, Integrační RC článek zatížený kondenzátorem CZ, Derivační RC článek zatížený kondenzátorem, Derivační RC článek zatížený rezistorem RZ, Zatížený LR článek, Přenosové funkce složených RC a RL dvojbranů, Napěťové přenosové funkce složených elektronických obvodů, Přenosové funkce složených RC a RL obvodů, Složené integrační RC články s oddělovacím členem, Složené integrační RC články bez oddělovacího členu, Složené derivační články, Spojení derivačního a integračního článku, Složené integrační a derivační RL články, Jednoduché RLC články, Přechodný děj v RLC obvodu, Sériový RLC obvod v prostředí harmonického signálu, Impedance sériového obvodu RLC, Proudový přenos šířka pásma a činitel jakosti Q, Sériový RLC obvod jako dvojbran, Paralelní RLC obvod v prostředí harmonického signálu, Napájení rezonančních obvodů, Pasivní kmitočtové filtry 1. a 2. řádu, Selektivní filtry, Pasivní filtry 1. řádu, Pasivní filtry druhého řádu, Filtry RC 2. řádu, Dolní, horní a pásmové propusti RC, Pásmové zádrže RC, Filtry RLC 2. řádu, konstrukce modulové charakteristiky z obvodové funkce, Analýza časově proměnných signálů, Časová závislost periodických signálů, Kmitočtová závislost signálů – spektrální analýza, Harmonické signály, Spektrální analýza periodického signálu, Určení harmonických složek periodického signálu, Fourierovy řady, Diskrétní Fourierova transformace a rychlá Fourierova transformace, ZESILOVAČE, Definice zesilovače, Hlavní typy zesilovačů, Důležité obecné parametry zesilovačů, Vícestupňové zesilovače, Zpětná vazba, Princip a základní druhy zpětné vazby, Kladná a záporná zpětná vazba, Vliv zpětné vazby na přenosové vlastnosti zesilovačů, Základní druhy zpětné vazby vzhledem k zapojení, Stabilita zesilovače se zpětnou vazbou, Zjištění stability pomocí Bodeho charakteristik, Nyquistovo kritérium stability, Parazitní zpětná vazba, Zesilovače s bipolárními tranzistory, Teplotní, kmitočtové a šumové vlastnosti bipolárních tranzistorů, Nastavení pracovního bodu tranzistoru, Teplotní stabilizace nastavení pracovního bodu, Stabilizace pracovního bodu zavedením záporné zpětné vazby, Kompenzační metody stabilizace pracovního bodu tranzistoru, Napěťové nízkofrekvenční jednostupňové zesilovače v zapojení se společným emitorem, Oblast dolních kmitočtů, Oblast středních kmitočtů, Oblast horních kmitočtů, Orientační návrh tranzistorového zesilovače v zapojení se společným emitorem, Zapojení nízkofrekvenčního zesilovače se společným kolektorem, Vícestupňové tranzistorové zesilovače, Střídavé vazby, Stejnosměrné vazby, Zesilovače s unipolárními tranzistory, Nastavení pracovního bodu unipolárních tranzistorů, Zapojení se společným emitorem, Diferenční (rozdílové) zesilovací stupně, Zesílení rozdílového signálu, Zesílení souhlasného signálu, Důležité parametry diferenčních zesilovačů, Činitel potlačení souhlasného signálu (Common Mode Rejection Ratio-CMRR), Vstupní napěťová a proudová nesymetrie, Vstupní a výstupní odpor, Teplotní závislosti diferenčního zesilovače, Diferenční zesilovač a velký signál, Zdroje konstantního proudu, Použití proudových zrcadel v diferenčních zesilovačích, Příklad orientačního výpočtu diferenčního zesilovače, Koncové a výkonové zesilovací stupně, Třídy zesilovačů, Analogové třídy zesilovačů, Realizace analogových koncových výkonových zesilovačů, Příklad orientačního návrhu dvojčinného zapojení, Třídy spínaných zesilovačů, Zesilovače třídy D a I, Zesilovač třídy T, Zesilovače třídy E, F, Porovnání vlastností jednotlivých tříd zesilovačů, Chlazení tranzistorů výkonových stupňů, Širokopásmové (obrazové) zesilovače, Hlavní způsoby provádění korekcí, Korekce v oblasti dolních kmitočtů, Korekce v oblasti vysokých kmitočtů, Zesilování impulzních signálů, Vysokofrekvenční zesilovače, Širokopásmové vysokofrekvenční zesilovače, Vysokofrekvenční zesilovače se selektivní zátěží.
 • rejstřík knihy
  admitance vstupní, amplitudová podmínka, Bode H. W. Bodeho aproximace, cívka ideální nabíjení vázaná vybíjení, čárové spektrum, časový průběh, činitel jakosti jakosti cívky potlačení souhlasného signálu tlumení vazby, zpětné vazby, článek derivační derivační RC derivační RC zatížený, derivační RL, derivační RL, zatížený, integrační RC, integrační RC zatížený, integrační RL, integrační RL, zatížený, RC, RC derivační, RC integrační, RC zatížený, RL, Wienův, děj aperiodický, kvaziperiodický, na mezi periodicity, přechodný, dekáda, diferenční zesilovací stupně, doba nabíjení, ustálení, doplňkový zisk, druhá harmonická, dvojitý T článek, dynamická zátěž, ekvivalentní indukčnost, Eulerovo číslo, fázová jistota, fázová podmínka, fázový posuv, filtr pasivní 1. řádu, 2. řádu, Fourierova řada, funkce Diracova, Heavisideova, přenosová, charakteristika amplitudová (modulová), Bodeho, fázová, impulzní, kmitočtová, modulová, integračního článku, kmitočtová, (amplitudová), přechodná, přenosová, impedance, absolutní hodnota, sériového obvodu, vstupní, výstupní, impedanční dělič napětí, impulz jednotkový, kaskádní spojení, kmitočet dolní mezní horní mezní kritický maximální mezní normovaný normovaný mezní rezonanční střední tranzitní vlastní, komplexní hodnota impedance, kondenzátor ideální nabíjení, konstanta, časová výstupní, logaritmické měřítko vyjádření, mez periodicity, Millerova kapacita, míra šumu, model transformátoru zesilovače, modul impedance, přenosu, přenosu v dB, Moivreova věta, napětí, souhlasné, napěťový přenos, nastavení pracovního bodu, největší střídavý výkon normování, nyquistovo kritérium stability, n-tá harmonická, oblast dolních kmitočtů, horních kmitočtů, středních kmitočtů, obvod odporový, paralelní rezonanční, paralelní RLC, prvního řádu, sériový RLC, složený RC, vázaný rezonanční, oddělovací člen, odezva derivačního článku, integračního článku, RC článku, odpor ekvivalentní, kritický, vstupní zesilovače, výstupní, oktáva, poměrné rozladění, pracovní bod, propust dolní 1. řádu 2. řádu, horní 1. řádu 2. řádu, pásmová 2. řádu, proud vstupní klidový ofsetový, proudové zrcadlo zapojení Wilsonovo, proudový přenos, provozní činitel jakosti, první harmonická, přechodný děj, přechodný jev, přemostěný T článek, přenos derivačního článku, integračního článku, otevřené smyčky v decibelech zpětné vazby zpětnovazební soustavy, převod transformátoru, reaktance, rezistor ideální, rezonance, řád filtru, signál harmonický periodický, potlačení souhlasného rozdílový souhlasný, skok jednotkový napěťový, spektrální analýza, stabilita zesilovače, stabilizace činitel kolektorového proudu pracovního bodu teplotní, stupeň zpětné vazby, susceptance, šířka pásma, obvodu šumové číslo, šumový činitel, transformace Fourierova, účinnost zesilovače, ustálený harmonický stav, vazba kapacitní odporovým děličem pomocí Zenerovy diody přímá se zdrojem konstantního proudu stejnosměrná transformátorová tvořená komplementárními tranzistory zpětná kladná napěťová paralelní paralelní napěťová paralelní proudová parazitní proudová sériová sériová napěťová sériová proudová záporná, vratný rozdíl, vstupní napěťová nesymetrie, vstupní ofsetové napětí, vstupní proudová nesymetrie, vybíjení kondenzátoru, výkon stejnosměrný průměrný, výkonové přizpůsobení, výstupní odpor zesilovače, vzájemná indukčnost, vztah Blackův Eulerův Thomsonův, zádrž pásmová, zapojení můstkové SE se společným emitorem se společným kolektorem, závislost kmitočtová, teplotní diferenčního zesilovače, zdroj proudu, zesílení, diferenční, napěťové proudové, rozdílového signálu souhlasného signálu transadmitanční transimpedanční v dB výkonové, zesilovač dvojčinný jednočinný obrazový širokopásmový třídy A třídy AB třídy B třídy C třídy D třídy E třídy F třídy G třídy H třídy I třídy T, výkonový, vysokofrekvenční, vysokofrekvenční, zkreslení čela impulzu, harmonické, intermodulační, kmitočtová nelineární temene impulzu, zvlnění

  URL adresa

  domovská stránka této knihy/zboží na Internetu = trvalá a neměnná internetová adresa:

  http://shop.ben.cz/cz/121262-moderni-ucebnice-elektroniky-4-dil.aspx

Měřicí háčky

různé barvy a velikosti

Levné bastldesky

5×7, 7×9, 9×15 cm

Měřicí jehly

průměr 1 mm

Tlačítková klávesnice

100 Kč

Jazyky

Amper BRNO