BEN - odborná literatura s.r.o. je kamenné a internetové knihkupectví specializované na technické knihy.

Technická diagnostika - senzory, metody, analýza signálu

4. díl edice Senzory neelektrických veličin

Technická diagnostika - senzory, metody, analýza signálu - 4. díl edice Senzory neelektrických veličin
 (Kreidl Marcel, Šmíd Radislav)
obj. číslo121219
autor Kreidl Marcel, Šmíd Radislav
vydal / výrobceBEN - technická literatura
rozsah / vazba408 stran B5 / vázaná V8
vydání1.
prodáváme od30.11.2006
ISBN / EAN80-7300-158-6
9788073001582
dostupnostSkladem
Cena
v kamenném obchodě
 
674 Kč
Internetová cena
pro zaslání poštou
599 Kč
Koupit   (ceny včetně DPH)  

Aktualizováno  31.3.2008

Popis

Elektronická podoba knihy:

obsah download reakce odkazy keywords

Technická diagnostika je samostatný obor zabývající se bezdemontážními a nedestruktivními metodami a prostředky stanovení technického stavu objektu. Hlavním cílem knihy je podat celkový přehled těchto diagnostických metod. V současné době, kdy se technická diagnostika stává samostatným vědeckým oborem, již zdaleka nestačí zvolit vhodnou diagnostickou metodu a vybrat optimální typy senzorů a měřicích přístrojů. Diagnostik se již nespokojí s pouhou detekcí a lokalizací existující závady, ale vyžaduje přesnou specifikaci závady (např. typ trhliny v materiálu, rozsah poškození převodového kola apod.). Z tohoto důvodu je nutné naměřené údaje digitalizovat a dál analyzovat prostřednictvím pokročilých, v knize uvedených, metod analýzy naměřených diagnostických veličin a matematických metod rozpoznávání.

Kniha je určena široké technické veřejnosti. Vzhledem k tomu, že kapitoly obsahují základní teoretické výklady fyzikálních principů a způsoby zpracování diagnostických signálů, je kniha vhodná i jako učební pomůcka pro studenty technických směrů středních a vysokých škol. Výklad předpokládá základní znalosti středoškolské matematiky, fyziky a elektrotechniky. Publikace svým omezeným rozsahem není určena jako školící materiál pro certifikační zkoušky, nicméně některé partie mohou znalosti posluchačů a možná i lektorů kurzů z oboru diagnostiky doplnit.

Historie vydání

 • 1. vydání - 2006 - ISBN 80-7300-158-6
 • 1. vydání - 2011 - ISBN 978-80-7300-314-2 (elektronická kniha ve formátu PDF)

Stručný obsah

 1. Úvod
 2. Základní pojmy z technické diagnostiky
 3. Analýza a zpracování diagnostických signálů
 4. Automatizace diagnostických systémů
 5. Vibrodiagnostika rotačních mechanizmů
 6. Akustická emise
 7. Hluková diagnostika
 8. Průmyslové endoskopy
 9. Holografické metody
 10. Defektoskopie materiálu - přehled metod
 11. Ultrazvuková defektoskopie
 12. Elektromagnetická defektoskopie vířivými proudy
 13. Magnetická defektoskopie
 14. Radiografie, radioskopie
 15. Infračervená defektoskopie
 16. Potenciometrická defektoskopie
 17. Kapilární defektoskopie

Download

Recenze lektorů a reakce čtenářů

Odkazy

Keywords

 • obsah knihy
  Technická diagnostika - základní pojmy, Diagnostické prostředky, Technický stav objektu, Porucha, vada, provozuschopnost, funkčnost, Údržba objektu, Diagnostický model, Definice a členění diagnostických modelů, Analytický model, Parametrický model, Logický model, Topologický model, Defektoskopie, Úvod, Základní defektoskopické metody, Detekční schopnost defektoskopických metod, Analýza a zpracování diagnostických signálů, Signály a jejich rozdělení, Digitalizace signálů, Aliasing, Analogově číslicový převod, Amplitudové popisy signálů, Integrální transformace, Autokorelace, vzájemná korelace, Spektrální analýza pomocí Fourierovy transformace, Výkonová spektrální hustota, Režimy spektrální analýzy, Zvětšování rozlišení spektrální analýzy, Krátkodobá DFT (STFT), Kepstrální analýza, Analýza obálky, Hilbertova transformace, analytický signál, Vlnková (wavelet) transformace, Spojitá vlnková transformace, Diskrétní vlnková transformace, Diskrétní stacionární vlnková transformace, Vlnkové pakety, Potlačování šumu a ostatních rušivých složek, Číslicová filtrace FIR a IIR filtry, Nekauzální filtrace, Nelineární filtry, mediánový filtr, Synchronní průměrování, Potlačování šumu pomocí vlnkové transformace, Kalmanova a Vold-Kalmanova filtrace, Amplitudová modulace, lock-in zesilovač, Slepé zpracování signálů, Beamforming, Automatizace diagnostických systémů, Rozpoznávání v technické diagnostice., Statistický pohled na klasifikaci a odhadování, Metodické přístupy v klasifikaci, Návrh systému pro klasifikaci, Předzpracování signálů, Výpočet příznaků, Výběr příznaků, Extrakce příznaků, Statistické metody klasifikace, Bayesovské metody, Nebayesovské metody, Parametrické a neparametrické odhady, Klasifikace metodou nejbližšího souseda, Support Vector Machines, Učení bez učitele, shluková analýza, Testování a vyhodnocování, Neuronové sítě v diagnostice, Neuron a neuronové sítě, Perceptron, Vícevrstvé sítě, Neuronová síť s radiálními bázovými funkcemi (RBF), Hopfieldova neuronová síť, Kohonenova neuronová síť, Pravděpodobnostní neuronové sítě, Diagnostické expertní systémy, Expertní systémy založené na pravidlech, Neurčitost, Pseudobayesovské rozhodování, Diagnostické úlohy, Vývoj a aplikace expertních systémů, Fuzzy systémy v diagnostice, Fuzzy množiny, Logické operace s fuzzy množinami, Lingvistické proměnné, Fuzzifikace, defuzzifikace, Inference, Fuzzy expertní systémy, Adaptivní neuro-fuzzy inferenční systém, Vibrodiagnostika strojních objektů, Základní pojmy, Absolutní senzor výchylky, Absolutní senzory rychlosti, Absolutní senzory zrychlení - akcelerometry, Piezoelektrický akcelerometr, Piezorezistivní a kapacitní akcelerometry, Senzory výchylky, polohy a posuvu, Senzory otáček ve vibrodiagnostice, Laserové interferometrické vibrometry, Analýza vibrodiagnostického signálu v časové oblasti, Celkové vibrace stroje, Měření kinematické dráhy hřídele, Frekvenční analýza vibrodiagnostického signálu, Rozbor závad rotačních systémů dle pásma kmitočtového spektra, Oblast nízkých kmitočtů, Oblast středních kmitočtů, Oblast vysokých a velmi vysokých kmitočtů, Odhadování otáčkové frekvence, Hluková diagnostika, Hluk a technický stav objektu, Akustické veličiny, Interference vln a rázy, Zvukoměr, mikrofon, Dvoumikrofonní sonda intenzity zvuku, Akustická holografie, Doporučená literatura, Akustická emise, Fyzikální podstata akustické emise, Nespojitá (impulzní) akustická emise, Jednorozměrná lokalizace zdroje emisní události, Dvojrozměrná hyperbolická lokalizace emisní události, Spojitá akustická emise, Kavitace, Lokalizace netěsnosti nebo trhliny v potrubí, Kaiserův efekt, Vybrané principy vyhodnocování signálů akustické emise, Termografie, Pasivní termografie, Aktivní termografie, Teorie tepelné vlny, Pulzní termografie, Lock-in termografie, Aktivní pulzní a lock-in ultrazvuková termografie, Ukázky termogramů, Aktivní termografie s využitím kapalných krystalů, Vibrotermografie, Průmyslové endoskopy, Boroskopy, Fibroskopy, Videoskopy, Videomikroskop, Endoskopická měření, Srovnávací měření, Stanovení geometrických rozměrů, Interferometrie v defektoskopii, Holografické interferometrie, Optická holografie, Metody holografické interferometrie, Číslicová spekl interferometrie, Shearografie, Ultrazvuková defektoskopie, Úvod, Ultrazvukové sondy, Piezoelektrické měniče, Piezoelektrické sondy, Piezoelektrické kompozity, Elektromagnetický měnič (EMAT), Základní parametry ultrazvukových sond, Metody zkoušení, Impulzová průchodová metoda, Impulzová odrazová metoda, Imerzní metoda, Metoda fázového pole, Metoda SAFT, Impulzový ultrazvukový přístroj, Metody zobrazení ultrazvukových signálů, Ultrazvuková spektrometrie, Vyhodnocovací diagramy, DGS-diagram, AVG-diagram, DAC diagram, Technika zkoušení úhlovou sondou, Ultrazvukové kalibrační měrky, Kalibrační měrka K1, Kalibrační měrka K2, Stupňová kalibrační měrka, Filtrace ultrazvukových signálů, Magnetická defektoskopie a magneto-induktivní testování, Základní magnetické veličiny, Magnetická defektoskopie, Způsoby magnetování, Podélné (pólové) magnetování, Příčné (cirkulární) magnetování, Kombinované magnetování, Magnetovací elektrický proud, Metody indikace rozptylových polí, Zviditelnění rozptylových polí, Elektrické metody snímání rozptylových polí, Magneto-induktivní testování, Elektromagnetická defektoskopie (defektoskopie vířivými proudy), Vířivé proudy a hloubka vniku, Typy sond, Absolutní sondy, Diferenční sondy, Způsoby vyhodnocování defektů, Speciální metody, Imulzní napájení budicí cívky, Multifrekvenční napájení budicí cívky, Skenovací rotační sondy, Pole sond, Metoda vzdáleného pole, SQUID gradiometr, Automatizace testování metodou vířivých proudů, Vyhodnocování defektoskopie vířivými proudy pomocí expertních systémů, Průmyslová radiologie, Fyzikální princip radiologie, Zeslabení rentgenového záření, Radiografie, Radioskopie, Paměťová folie, Zesilovač obrazu, Plošné detektory, Číslicové zpracování obrazu, Počítačová rentgenová tomografie, Modulační přenosová funkce, Potenciometrie, Napájecí proud, Vyhodnocení hloubky a sklonu trhliny, Kapilární defektoskopie, Princip, Postup kapilární defektoskopické zkoušky, Kapilární skenovací metoda, Kapilární měrky, PŘÍLOHA I: Výběr z ČSN ISO 13379, PŘÍLOHA II: Výběr norem pro vibrodiagnostiku a hlukovou diagnostiku.
 • rejstřík knihy
  1. kritický úhel, 2. kritický úhel, abdukce, absorpce, adaptivní neuro-fuzzy inferenční systém, akcelerometr, ANNULAR, DELTA, kapacitní, MEMS kapacitní, montáž, ORTHO, piezoelektrický, piezorezistivní, THETA, akustická, rychlost, výchylka, akustická emise, nespojitá (impulzní), signál, spojitá, událost, zdroj, akustický, měrný vlnový odpor, měrný výkon, odpor, odpor vzduchu, tlak, aliasing, amplitudová modulace, AMR, analýza, hlavních komponent, kepstrální, obálková, převodovky s čelními ozubenými koly, příznaků způsobů poruch, analýza vibrodiagnostického signálu, frekvenční, v časové oblasti, ANFIS, Anisotropic Magnetoresistor, antecedent, atribut, autospektrum, Bayesovský přístup, báze dat, báze znalostí, beamforming, Bearing Condition Unit, bin, bootstrap, boxcar, Braggův deflektor, BSS, celkové vibrace stroje, citlivost ultrazvukového zkušebního zařízení, Computed Radiography, corbit, CR, CRD, CT, Current Regulator Diodes, CWT, činitel výkmitu, číslo priority pro monitorování, ČSN ISO 13379, DC SQUID, dedukce, defektoskopický systém, defektoskopie, elektromagnetická, kapilární, magnetická, ultrazvuková, vířivými proudy, defuzzifikace, délka blízkého pole, deskriptor, Fourierův, DET, detekce vady, detektor rentgenového záření, DFT, vlastnosti, DGN, Diagnosis Confidence, diagnostické prostředky, OFF-LINE, ON-LINE, diagnostický algoritmus, diagnostický model, analytický, fyzikální a matematický, logický, parametrický, simulační, topologický, diagnóza, diagram, AVG, DAC, DGS, vyhodnocovací, digitalizace, disperze, divergence, DTFT, dvoumikrofonní sonda intenzity, směrová citlivost, zvuk, DWT, dynamické řízení hloubky fokusace, Edge-Response Function, Edge-Spread Function, efekt, fotoelektrický, Kaiserův, efektivita diagnostického systému, efektivní hodnota rychlosti, echo, koncové, ultrazvukové, Elektromagnet Acoustic Transducer, elektromechanický faktor, elektronvolt, elektrooptický zesilovač obrazu, EM algoritmus, EMAT, emulgátor, endoskop, boroskop, fibroskop, průmyslový, videomikroskop, videoskop, energie signálu, ERF, ESF, expertní systém, expoziční doba, Failure Mode Effects and Criticality Analysis, Failure Mode Symptom Analysis, Failure Modes and Effects Analysis, FBP, Felicity poměr, FFTW, Filtered Back Projection, filtr, adaptivní, antialiasingový, číslicový, Kalmanův, mediánový, myriádový, nelineární, váhový, Vold-Kalmanův, filtrace, nelineární, ultrazvukových signálů, Wienerova, FIR, Fisherův lineární diskriminant, fluxgate, FMEA, FMECA, FMSA, fokusace, folie, fluorescenční, kovová, paměťová, frekvence, kruhová, prostorová, úhlová, zubová, frekvenční lupa, FTD, funkce, autokorelační, autokovarianční, chybová, korelační, modulační přenosová, příslušnosti, radiální bázová, funkčnost, fuzzifikace, fuzzy, implikace, součet, součin, GAPF, Gear Assembly Phase Frequency, geneze, geometrická neostrost, Giant Magneto-Resistance, GMR, gradientní klesání, graf, inferenční sítě, orientovaný, Hallova konstanta, High Frequency Detection, Hilbertova transformace, hladina, akustické rychlosti, akustického tlaku, akustického výkonu, intenzity zvuku, hloubka vniku, hluk, hmotnostní koeficient zeslabení, hodnocení detekce, hodograf, holdout, holografická interferometrie, metoda dvojí expozice, metoda kontinuálního osvitu, metoda živých proužků, holografie, akustická, optická, hologram, HTS SQUID, hustota, energetická spektrální, optická, výkonová spektrální, hysterezní křivka, dynamická, statická, IACS, IIR, indukce, indukční dvoupólový motor, inference, Sugenova, inferenční mechanismus, inferenční proces, intenzita, magnetického pole, zvuku, interference vln, jev, Dopplerův, Felicity, piezoelektrický, piezoelektrický, podélný, piezoelektrický, příčný, triboelektrický, jitter, jmenovitý úhel sondy, Josephsonův kontakt, kalibrační měrka, K1, K2, stupňová, kapalný krystal, kapilarita, kapilární zkouška, barevnou indikací, fluorescenční, kavitace, kepstrum, keyphasor, kinematická dráha hřídele, klasifikace, metodou nejbližšího souseda, pomocí neuronových sítí, statistické metody, strukturní metody, koeficient, odrazu, průchodu, zeslabení, koherentní detekce, kohezní síla, kolimátor, kondenzátorový mikrofon, konduktivita materiálu, konjugovaný gradient, konsekvent, kvefrence, Laser Doppler Vibrometers, Laser Scanned Penetrant Inspection, LDA, LDVs, leakage, liftering, liftr, lingvistická proměnná, lock-in zesilovač, lokalizace, trhlina v potrubí, lokalizace emisní události, dvojrozměrná hyperbolická, jednorozměrná, lokalizace vady, LSPI, magnetická indukce, magnetická susceptibilita, magnetický dipólový moment, magnetický indukční tok, magnetický odpor, magnetizace, magnetování, kombinované, podélné, příčné, magneto-induktivní testování, mateřská vlnka, matice záměn, mechanické kmitání, mechanické vůle, měnič, elektroakustický, elektromagnetický, PVDF, měrka, drátková, kapilární, referenční, měřicí obvod piezoelektrického akcelerometru, ICP - Integrated Circuit Piezoelectric, IEPE - Integrated Electronic Piezoelectric, PE - Piezoelectric, metoda, defektoskopická, fázového pole, Hsu-Nielsenova, imerzní, impulzová odrazová, impulzová průchodová, kapilární skenovací, k-průměrů, Parzenových oken, potenciometrická defektoskopická, SAFT, vzdáleného pole, zpětného šíření, mikrokanálková destička MCP, míra příslušnosti, Mixed-Mode Interface, MMI, množina, fuzzy, testovací, trénovací, validační, model, absolutního senzoru vibrací, piezoelektrického akcelerometru, Modulation Transfer Function, mohutnost vibrací, moment, Monitoring Priority Number, MPN, MTF, multifrekvenční napájení budicí cívky, NAH, náhradní vada, nekauzální filtrace, nesouosost hřídele, neurčitost, neuron, neuronová síť, Hopfieldova, Kohonenova, pravděpodobnostní, s radiálními bázovými funkcemi, samoorganizující, vícevrstvá, nevyváženost, hřídele, rotoru, obálka signálu, odhad, neparametrické metody, parametrické metody, odhadování, odstup signálu od šumu, ohnisko u fokusujících sond, okno, Blackman-Harris, Flat-top, Hammingovo, obdélníkové, okraj svazku, orbit, paralýza sítě, parametr, procesní, strukturní, PCA, penetrace, penetrant, perceptron, permeabilita prostředí, PGN, piezoelektrické kompozity, piezoelektrický akcelerometr, uspořádání DELTA, uspořádání ORTHO, základní parametry, piezoelektrický deformační součinitel, piezoelektrický element, piezoelektrický měnič, piezoelektrický akcelerometr, amplitudová frekvenční charakteristika, planetová převodovka, plošný detektor, s nepřímou konverzí, s přímou konverzí, počítačová tomografie, POD křivka, Point-Spread Function, polarizace, pole, difrakční, fázově řízené, pole sond, polymerová matrice, porucha, porucha indukčního motoru, práh, prahování, pravidla, predikátová logika, princip, Huygensův, profil, akustického svazku, fokusační, Prognosis Confidence, prognóza, prohnutý hřídel, projekční zvětšení, průměrování, exponenciální, synchronní, vektorové, přenosová funkce neuronu, přeučení, případy, příznak, extrakce, projekce, výběr, výpočet, příznaky, PSD, PSF, pulzer, P-zobrazení, radiografický film, radiografie, radiogram, radiologie, radioskopie, Radonova transformace, rahmonická skupina, rámce, Rating Detection, ráz, RBF, RBF neuron, relační struktura objektu, reluktance, rentgenka, rentgeno-televizní řetězec, RF SQUID, ROC křivka, rotomat, rozbalení fáze, rozhodovací pravidlo, rozhodování, pseudobayesovské, rozlišovací schopnost, ultrazvukového zkušebního zařízení, rozptyl, Comptonův, koherentní Rayleighův, magnetického toku, rychlost šíření ultrazvukových vln, řetězení, přímé, zpětné, SAFT, scintilátor, seismická hmota, seismická hmotnost, sémantická síť, sémantika, deklarativní, procedurální, senzor, elektrodynamický, otáček, piezoelektrický, polohy, posunutí, výchylky kmitů, zrychlení, senzor vibrací, absolutní, relativní, SEV, Severity of Failure, shearografie, Shock Pulse Metod, signál, analytický, deterministický, měronosný, náhodný (stochastický), skenování, elektronické (lineární), sektorové (azimutové), slepé zpracování signálů, smáčivost, směrová citlivost, akcelerometru, diferenční sondy, SNR, SNRE, SOM, sonda, absolutní, absolutní reflexní, diferenční, diferenční reflexní, feromagnetická, Hallova, průchozí, průchozí s vnitřní diferenční cívkou, příložná, rotační FastScan, skenovací rotační, speciální, ultrazvuková, ultrazvuková piezoelektrická,, dvojitá, fokusující, přímá, přímá s předsádkou, speciální, úhlová, SPATE, spekl interferometrie, DSPI, ESPI, metoda in-plane, metoda out-of-plane, spekl efekt, speklgram, spekl-interferogram, spektrální analýza, s konstantní absolutní šířkou pásma, s konstantní relativní šířkou pásma, zvětšování rozlišení, spektrogram, spektrum, amplitudové, fázové, pravostranné, rozmazání, výkonové, Split Spectrum Processing, SQUID gradiometr, SSP, stanovení geometrických rozměrů, mechanickým zaostřením obrazu, stereoskopická metoda, stínová metoda, STFT, střihový, piezoelektrický jev, STSF, Support Vector Machines, SVM, SWT, šikmost, šikmost rozdělení, špičatost, špičatost rozdělení, šum, kvantovací, tacho, TCG, TEDs, technická diagnostika, technický stav objektu, tepelná stimulace, tepelná vodivost materiálu, tepelný kontrast, term, termografie, aktivní, Lock-in, pasivní, pulzní, ultrazvuková, termogram, Time Corrected Gain, Time Variable Gain, Transducer Electronic Data Sheet, transomat, trhlina v hřídeli, trigger, TVG, tvorba párů elektron-pozitron, učení, bez učitele, dávkové, inkrementální, údržba objektu, úhel, divergenční, rozevření akustického svazku, sklonu měničů dvojité sondy, úloha, minimaxní, Neymana-Pearsona, Waldova, ultrazvuková spektrometrie, ultrazvukový signál, útlum, absorpcí, rozptylem, vada, validace, valivé ložisko, BCU, BPFI, BPFO, BSF, FTF, HFD(g), pitting, Spike Energy, SPM, závada, vazba, bezkontaktní, imerzní, kontaktní, vazební prostředek, vazební prostředí, velikost ohniska, věrohodnost, diagnózy, prognózy, vibrace, absolutní, relativní, vibrometr, dvouhlavicový, inteferometrický, laserový, vibrotermografie, víření olejového filmu, vlna, desková (Lambova), podélná (longitudinální), povrchová (Rayleighova), příčná (transverzální), stojatá, vlnka, vlnková transformace, diskrétní, diskrétní stacionární, filtrace ultrazvukového signálu, potlačování šumu, spojitá, výpočet příznaků, vlnkový paket, výkon signálu, vzorkovací věta, Wiener-Chinčinův vztah, WP, záření, brzdné, charakteristické, ionizující, radioaktivní, zeslabení, závada na rotorových tyčích, závada rotačního systému, oblast nízkých kmitočtů, oblast středních kmitočtů, oblast vysokých a velmi vysokých kmitočtů, závažnost poruchy, znalosti, zobrazení, A-zobrazení, B-zobrazení, C-zobrazení, D-zobrazení, F-zobrazení, TOFD, zoom, zviditelnění rozptylových polí, mokrá metoda, suchá metoda, zvukoměr, zvýšení odstupu signál-šum

URL adresa

domovská stránka této knihy/zboží na Internetu = trvalá a neměnná internetová adresa:

http://shop.ben.cz/cz/121219-technicka-diagnostika-senzory-metody-analyza-signalu.aspx

Měřicí háčky

různé barvy a velikosti

Levné bastldesky

5×7, 7×9, 9×15 cm

Měřicí jehly

průměr 1 mm

Tlačítková klávesnice

100 Kč

Jazyky

Amper BRNO