BEN - odborná literatura s.r.o. je kamenné a internetové knihkupectví specializované na technické knihy.

Měření průtoku a výšky hladiny

3. díl edice Senzory neelektrických veličin

Měření průtoku a výšky hladiny - 3. díl edice Senzory neelektrických veličin
 (Bejček Ludvík, Ďaďo Stanislav, Platil Antonín)
obj. číslo121218
autor Bejček Ludvík, Ďaďo Stanislav, Platil Antonín
vydal / výrobceBEN - technická literatura
rozsah / vazba448 stran B5 / vázaná V8
vydání1. české
prodáváme od 31.1.2006
ISBN / EAN80-7300-156-X
9788073001568
dostupnostSkladem
Cena
v kamenném obchodě
 
561 Kč
Internetová cena
pro zaslání poštou
499 Kč
Koupit   (ceny včetně DPH)  

Aktualizováno  6.3.2008

Popis

Elektronická podoba knihy:

obsah download reakce odkazy keywords

Měření průtoku a výšky hladiny již po několik staletí patří mezi nejfrekventovanější úkoly měřicí a regulační techniky v průmyslové i laboratorní praxi. Proteklé množství a výška hladiny je nejčastěji měřenou veličinou v průmyslových podnicích (41 %), dalšími v pořadí jsou teplota a tlak. Průtokoměry, dávkování množství suroviny a měření výšky hladiny patří mezi přístroje nejčastěji užívané pro fakturační měření a stanovení hmotnostní bilance materiálových toků podniku. Metrologické vlastnosti (nejistoty) průtokoměrů a hladinoměrů se tedy přímo promítají do cenových a nákladových relací podniku.

Rozsah použití průtokoměrů je velmi široký: od měření průtoku krve až po měření rychlosti proudění říčných toků nebo mořských proudů. Vývojem, výrobou a distribucí průtokoměrů nejrůznějších rozsahů (od 0,1 g/h do 5000 t/s), rozměrů (pro průměry potrubí od 0,1 mm do 15 m) fyzikálních principů a konstrukcí, se zabývá více než tisícovka společností rozptýlených po celém světě s roční produkcí dosahující několik milionů kusů. Rozmanitost pracovních podmínek průtokoměrů je neobyčejně široká a to jak z hlediska složení a vlastností měřených látek (od čistých tekutin až po agresivní třífázové směsi nenewtonovského charakteru), rozsahu teplot proudícího média (od kryogenických teplot do teplot tekutých kovů),tak i rozsahu tlaků proudící tekutiny (od vakua do několik tisíců barů). Situaci dále komplikuje nutnost respektovat vlastnosti kanálů v nichž tekutina proudí (uzavřené potrubí nebo otevřené kanály, vlastnosti stěn potrubí apod.).

I když v posledním období se projevuje silný odklon od průtokoměrů a metod měření výšky hladiny založených na tradičních mechanických principech k metodám s elektrickou výstupní veličinou (indukční, ultrazvukové) a k hmotnostním průtokoměrům Coriolisovým nebo tepelným, bude zachován převážně encyklopedický přístup publikace podáním celkového přehledu metod měření průtoku a výšky hladiny. Perspektivní metody a senzory (např. radarové hladinoměry typu FMCW a TDR) budou ovšem preferovány rozsahem a hloubkou výkladu.
Výběr, správná instalace a provoz průtokoměrů vyžadují důkladné pochopení nejen jejich fyzikálních principů, ale také zákonů proudění tekutin a termodynamiky. Rozvoj moderních metod číslicového zpracování signálů a mikropočítačové techniky podstatně zasahuje do vyhodnocení výstupních signálů průtokoměrů a hladinoměrů. Tím se dále rozšiřuje objem znalostí nutných i pro pouhý výběr typu a provoz průtokoměrů a to již na úrovni technického úředníka a provozního technika. Je proto logické, že průtokoměrům je věnována řada obecně a firemně orientovaných publikací, mnohé informace lze najít také na internetu, avšak souborné, přehledné a stručné pojednání o průtokoměrech v naší literatuře schází.

S průtokoměry přichází do styku pracovníci s různým základním vzděláním a to jak co do oboru (strojírenství, elektrotechnika, chemické, stavební a ekonomické inženýrství), tak i do hloubky (od absolventů učňovských škol, techniků až po vysokoškolsky vzdělané kádry).

Je proto nutné poskytnout výklad principů průtokoměrů tak, aby se respektovaly rozdíly v odborných zaměřeních uživatelů. Záměrem publikace je tedy přístupný výklad fyzikálních principů metod a senzorů pro měření průtoku a výšky hladiny vedený tak, aby získané teoretické poznatky byly použitelné při výběru průtokoměru a zdůvodnění podmínek jejich instalace a správného provozu. Kniha je koncipována s ohledem na sjednocení, doplnění a fyzikální podstatu informací, uváděných v dokumentaci (instalace, manuály a provozní pokyny) dodávané výrobci průtokoměrů. Výklad bude doplněn množstvím názorných obrázků. Zde autoři využijí své dlouholeté zkušenosti s výukou měření neelektrických veličin - senzoriky na technických vysokých školách doma i v zahraničí a publikační činností v odborných časopisech a na konferencích.

Publikace je určena pro širokou technickou veřejnost zabývající se měřením průtoku, může posloužit konstruktérům strojů a projektantům, inženýrům útvarů obchodně-technických služeb a technickým pracovníkům výroby. Navíc lze očekávat, že v publikaci uvedené poznatky poslouží také při řešení nestandardních úkolů z oblasti měření průtoku a výšky, přinejmenším alespoň jako inspirační materiál.

Je vhodná také jako učební pomůcka pro studenty středních odborných škol a příp. i pro studenty vysokých škol technických. Předpokládají se základní znalosti středoškolské matematiky a fyziky a elektrotechniky. Avšak pro získání přehledných znalostí encyklopedického charakteru lze vystačit pouze se znalostí elementárních zákonů fyziky a matematiky.

Historie vydání

 • 1. vydání - 2005 - ISBN 80-7300-156-X
 • 1. vydání - 2011 - ISBN 978-80-7300-313-5 (elektronická kniha ve formátu PDF)

Stručný obsah

V každé kapitole je kromě principu popsána konstrukce, měřicí obvod, základní pokyny pro instalaci a provoz, návod k řešení možných poruch správné činnosti

 1. Úvod
 2. Základní pojmy a definice
 3. Rozdělení senzorů průtoku
 4. Průřezové průtokoměry
 5. Rychlostní průtokoměry
 6. Průtokoměry s proměnným průřezem (plováčkové průtokoměry, rotametry)
 7. Turbínové a lopatkové senzory průtoku
 8. Objemové průtokoměry
 9. Deformační průtokoměry
 10. Ultrazvukové senzory průtoku
 11. Indukční senzory průtoku
 12. Hmotnostní průtokoměry na principu Coriolisovy síly
 13. Průtokoměry se značením tekutiny (směšovací)
 14. Fluidikové průtokoměry
 15. Tepelné průtokoměry
 16. Úvod k měření hladiny
 17. Jednoduché indikátory hladiny
 18. Plovákové hladinoměry
 19. Mechanické hladinoměry
 20. Vážní systémy
 21. Tlakové hladinoměry
 22. Elektrické hladinoměry
 23. Optické hladinoměry
 24. Ultrazvukové hladinoměry
 25. Radary
 26. Radiační hladinoměry
 27. Přílohy a tabulky
  (anglické zkratky užívané v literatuře o průtokoměrech, převody mezi jednotkami měření průtoku, seznam základních norem průtokoměrů a hladinoměrů, metrologické vlastnosti jednotlivých typů průtokoměrů, průvodce výběrem průtokoměrů a hladinoměrů, převodní tabulky objemový průtok - rychlost proudění, frekvence vírů v plynech a kapalinách), nomogram vztahu mezi Reynoldsovým číslem, rychlosti proudění a viskozitou, nomogram pro určení tlakových ztrát v potrubí, hodnoty koeficientů drsnosti pro různé materiály a potrubí, apod.)
 28. Seznam literatury a internetových stránek z oblasti průtokoměrů a hladinoměrů,
  anglicko-český slovníček základní terminologie průtokoměrů a hladinoměrů

Download

Recenze lektorů a reakce čtenářů

Odkazy

Keywords

 • obsah knihy
  Základní pojmy a definice, Definice, Základní termodynamické zákony pro průtok plynů, Druhy proudění, Mezní vrstva, Coandův jev, Viskozita, Podobnostní čísla, Reynoldsovo číslo, Nusseltovo číslo, Machovo číslo, Prandtlovo číslo, Rovnice kontinuity, Bernoulliho rovnice, Poiseuilleův zákon, Pascalův princip, Vlivy tvaru potrubí, Rychlostní profil v zahnutých potrubích, Redukce průměru potrubí, Expanze průměru potrubí, Průtok v potrubí s odbočkami, Průtok dvoufázové tekutiny a kavitace, Dvoufázové tekutiny, Kavitace, Newtonovské a nenewtonovské tekutiny, Rozdělení senzorů průtoku, Základní metody měření průtoku, Požadavky na snímače průtoku a průtokoměry, Výběr průtokoměru, Průřezové průtokoměry, Průtokoměry na principu tlakového rozdílu, Průtokoměry se škrtícími orgány, Clony, Venturiho trubice, Dallova trubice, Dýzy, V-kužel, Škrtící organ typu klínový segment, Mikromechanický průtokoměr se škrtícím orgánem, Škrtící orgány pro laminární proudění, Nejistoty a rozsah průtokoměrů s diferenčními senzory tlaku, Význam průtokoměrů se škrtícími orgány, Kolenové průtokoměry, Rychlostní průtokoměry, Pitotova trubice, Základní teorie, Konstrukce a použití Pitotovy trubice, Prandltova trubice, Víceotvorové Pitotovy trubice, Základní teorie, Vliv vibrací a tvar víceotvorových sond, Víceotvorové Pitotovy trubice typu Annubar, Aplikace Pitotových trubic v letectví, Průtokoměry s proměnným průřezem (plováčkové průtokoměry, rotametry), Princip činnosti, Průtokoměr s proměnným průřezem jako regulační obvod, Konstrukce plováčkových průtokoměrů, Pružinový průtokoměr, Průtokoměr s vychylovanou klapkou, Aplikace rotametrů, Metrologické vlastnosti rotametrů, Turbínové a lopatkové senzory průtoku, Princip, Turbínové průtokoměry s tangenciálním vtokem (lopatkové radiální průtokoměry), Zásuvné turbinové průtokoměry, Turbínový průtokoměr se dvěma protiběžnými rotory, Bezložiskové turbínové průtokoměry, Vrtulové (šroubové) průtokoměry, Průtokoměry s lopatkovými koly, Turbínové a lopatkové průtokoměry s tryskou, Turbinové průtokoměry s obtokem (bočníkem), Měřicí obvody turbinových a lopatkových průtokoměrů, Provozní vlastnosti turbinových průtokoměrů, Rozsah použití, Účinky viskozity na turbinové průtokoměry, Nevýhody a omezení turbinových průtokoměrů, Metrologické vlastnosti turbínových průtokoměrů, Linearita, Reprodukovatelnost, Dynamické vlastnosti turbínových průtokoměrů, Závěry a výhledy dalšího vývoje, Objemové průtokoměry, Oválový průtokoměr, Tělesový (lalokový, piškotkový) průtokoměr, Průtokoměry s kyvným diskem, Průtokoměr s oběžným kolem, Bubnový průtokoměr, Bubnový plynoměr (mokrý plynoměr), Průtokoměr s rotujícími lopatkami, Šroubové průtokoměry, Průtokoměr s krouživým pístem, Kinematika činnosti, Průtokoměry s měřicími čerpadly, Průtokoměry pevných látek, Průtokoměr na momentovém principu, Dopravníková váha, Kapacitní metoda, Detekce pohybu částic mikrovlnným zářením, Deformační průtokoměry, Princip, Metrologické vlastnosti, Použití deformačních průtokoměrů, Ultrazvukové senzory průtoku, Princip a rozdělení, Umístění měničů ultrazvukových průtokoměrů na potrubí, Přímé ultrazvukové průtokoměry, Princip činnosti, Měřicí obvody přímých ultrazvukových průtokoměrů, Průtokoměry založené na odrazu a lomu vlnění, Vlastnosti průtokoměrů s příložnými měniči, Zpětnovazební průtokoměry, Princip činnosti, Zpětnovazební průtokoměr se stálou dobou měření, Zpětnovazební průtokoměr se stálým počtem oběhů impulsu, Zpětnovazební průtokoměr se stálou vlnovou délkou signálu, Dopplerovy průtokoměry, Princip činnosti, Dopplerovy průtokoměry s jedním měničem (příložné, bezdotykové), Korelační ultrazvukové průtokoměry, Metrologické vlastnosti ultrazvukových průtokoměrů, Směry vývoje měřicích obvodů ultrazvukových průtokoměrů, Číslicové zpracování signálů, Diagnostika, identifikace tekutiny, komunikace, Výhody ultrazvukových průtokoměrů, Zásady správného provozu ultrazvukových průtokoměrů, Indukční senzory průtoku, Elektromagnetický průtokoměr, Princip elektromagnetického průtokoměru, Náhradní obvod indukčního průtokoměru, Magnetoelektrický průtokoměr, Chování reálného indukčního průtokoměru, Vlastnosti elektrody, Vliv vlastností proudící tekutiny, Vliv magnetického pole, Vlastnosti potrubí, Instalace průtokoměru, Realizace indukčních průtokoměrů, Rozdělení indukčních průtokoměrů, Ponorné průtokoměry, Zásuvné průtokoměry, Bodový a plošný průtokoměr, Průtokoměry pro nezaplněné potrubí, Konstrukce dílů indukčních průtokoměrů, Vytvoření magnetického pole, Měřicí trubice, Výběr průměru měřicí trubice magnetického průtokoměru, Měřicí obvody indukčních průtokoměrů, Rozbor příčin rušení signálu elektrod, Měřicí obvody - základní vlastnosti koherentní demodulace, Potlačení střídavého rušení volbou tvaru časového průběhu magnetického pole, Lichoběžnikový průběh indukce B, Impulzní stejnosměrné magnetické pole, Výkonové impulsní stejnosměrné buzení, Spínané střídavé magnetické pole, Buzení magnetického pole exponenciálními impulsy (Ex-Pulse excitation), Impulsní magnetické pole, Tvary magnetického pole, Volba hodnoty magnetické indukce B, Volba frekvence magnetického pole, Průtokoměry s magnetickým polem na dvou frekvencích, Napájení indukčních průtokoměrů, Standardní napájení, Dvouvodičové připojení indukčního průtokoměru, Zvláštnosti zpracování signálu elektrod, Potlačení souhlasného rušení, Kapacitní snímání signálu elektrod, Rušení nesprávným uzemněním, Zpracování naměřených údajů (postprocessing), Komunikace průtokoměrů s nadřazenými systémy, Diagnostické postupy, Měření pulsujícího průtoku, Závěr, Hmotnostní průtokoměry na principu Coriolisovy síly, Fyzikální princip Coriolisovy síly, Základní tvary měřicích trubic Coriolisových průtokoměrů, Průtokoměry se zakřivenou trubicí U trubicí, Průtokoměry s přímou měřicí trubicí, Přehled základních tvarů měřicích trubek Coriolisových průtokoměrů, Dvojité přímé paralelní trubice, Dvojité souosé přímé trubice, Průtokoměry s měřicí trubicí ve tvaru oblouku, Měřicí trubice s namáháním v krutu, Potlačení účinků vibrace potrubí, Coriolisův průtokoměr s torzními kmity dvojité trubice tvaru W, Ke konstrukci a materiálům měřicích trubic, Obecné poznatky, Mikromechanicky vyrobené Coriolisovy průtokoměry, Příložné Coriolisovy průtokoměry, Měřicí obvody Coriolisových průtokoměrů, Obvody pro vytváření kmitů, Senzory polohy užívané u Coriolisových průtokoměrů, Měření časových intervalů, Typický měřicí obvod pro zakřivené trubice, Inteligentní průtokoměry - metody MVD, Volba rozměrů a rozsahu průtokoměru, Coriolisovy průtokoměry pro látky v plynné fázi, Metrologické vlastnosti Coriolisových průtokoměrů, Průtokoměry se značením tekutiny (směšovací), Určení průtoku z rychlosti šíření značky - metoda postupové doby, Určení průtoku se zřeďování značkovací látky, Integrační metoda, Metoda s průběžnou injektáží, Korelační metody měření průtoku, Teorie, Ultrazvukový korelační průtokoměr, Možnosti použití metody, výhody a nevýhody, Fluidikové průtokoměry, Základní teorie, Části fluidikových čidel, Čidla průtoku, Provedení fluidikových průtokoměrů, Vírové průtokoměry, Vířivé průtokoměry, Oscilační průtokoměry, Instalace, aplikace, Tepelné průtokoměry, Termoanemometry, Kalorimetrické, Integrované kalorimetrické senzory průtoku, Inteligentní tepelné senzory průtoku, Provedení tepelných průtokoměrů, Instalace, aplikace, k měření hladiny, Proč měřit hladinu, Výběr senzoru, Určení objemu látky, Přesnost senzoru, Další faktory pro výběr senzoru, Prostorové nároky, Jiskrová bezpečnost, Stupeň krytí IP, Odolnost vůči tlaku, Spínací a rozpínací parametry, Glosář některých méně srozumitelných anglických termínů, Jednoduché indikátory hladiny, Ponorná tyč, Průhledítka a stavoznaky, Magnetické stavoznaky, Termovizní zobrazování, Plovákové hladinoměry, Přehled plováků, Plovákové spínače, Pseudospojité spínačové, Řetězové a pásové stavoznaky, Odporové snímače, Snímače s Hallovou sondou, Snímače s LVDT, Magnetostrikční hladinoměry, Mechanické hladinoměry, Překlápěcí spínač, Vztlakové těleso, Spouštěný plovák, Lopatkové, Vibrační, Membránové spínače, Vážní systémy, Přehled vážních systémů, Vysoce přesné systémy, Systémy s nízkou přesností, Teplotní expanze nádoby, Omezení stranových pohybů, Počet podpěr, Další požadavky, Volba pracovního rozsahu, Instalace, Kalibrace zařízení, Elektronická kalibrace, Mechanická kalibrace, Kalibrace pomocí hydraulického zvedáku, Problémy, Tlakové hladinoměry, Přehled a princip funkce, Oddělovací membrány, Měření hydrostatického tlaku v atmosférických nádobách, Ponorné snímače, Statické snímače, Měření hydrostatického tlaku v tlakových nádobách, Suché připojení (dry leg), Mokré připojení (wet leg), Připojení oddělovací membránou, Zvláštní případy, Kompenzované systémy měření HTG, Probublávací systém (Bubbler), Elektrické hladinoměry, Potenciometrické, Odporové pásky, Vodivostní, Kapacitní, Kapacitní hladinové spínače, Spojité kapacitní snímače, Termální senzory, Optické hladinoměry, Reflexní, Refrakční, Transmisní (absorpční), Laserové senzory, Triangulační dálkoměry, Měření doby letu, Kamerové systémy, Optické vláknové senzory, Refrakční princip, Reflexní princip, Ultrazvukové hladinoměry, Přehled ultrazvukové technologie, Vlastnosti ultrazvuku a ultrazvukových senzorů, Ultrazvukové převodníky, Rychlost šíření zvuku, Hladinové spínače, Transmisní-absorpční spínače, Reflexní spínače, Spojité měření hladiny, Princip činnosti, Umístění senzoru, Zpracování signálu, Radary, Historická perspektiva, Fyzika radaru, Rychlost šíření vln, Odraz elektromagnetických vln, Polarizace, Interference, Typy radaru, FM-CW radar, Pulsní radar, Pracovní frekvence, Přesnost radaru, Rozlišitelnost, FMCW radar, Pulsní radar, Anténa, Obecné vlastnosti antén, Druhy antén, Instalace radaru, Kónické antény, Tyčové antény, Obecné zásady, Měření sypkých látek, Bezpečnost práce, Kontaktní radar, TDR, GWR, Použití TDR pro měření hladiny, Porovnání vlastností vlnovodů, Metody měření hladiny kontaktním radarem, Bezkontaktní TDR, Mikropříkonový impulsní radar (MIR), Připojení a software, Radiační hladinoměry, Přehled radiačních hladinoměrů, Útlumové hladinoměry, Neutronové hladinoměry (neutron back scatter), Měření hustotního profilu.
 • rejstřík knihy
  abrazivita absorpce aerostatický vztlak aktivní stínění akustická emise algoritmus eliminace rušení nelineárního zpracování American Petroleum Institute americium amplitudová modulace anemometr asynchronní rušení AZC bahno benzin Bernoulliho jev Bernoulli, Daniel bilanční měření bod odtržení bod stagnace bubbler buben Crossleyův bublina bublina plynu budicí cívka Buna N buzení typu eX-Pulse bypass californium CAN CCD Centec cesium CFT 50 clona excentrická koncentrická s pravoúhlými hranami segmentová výměnná zabudovaná CMMR Coandův jev Coriolisovo zrychlení CTMF Cushing, V. custody transfer CW časová konstanta časová konstanta cívky částečné zaplnění potrubí částice nepravidelného tvaru černý louh čerpadlo membránové peristaltické pístové čidlo aktivní analogové číslicové fluidikové kombinované (sdružené) odporové oscilační oscilátorové pasivní proudové s frekvenčním výstupem vírové číslicová filtrace číslicová korekce teplotního vlivu číslicové průměrování čistící roztok člen akční laminární dávka dávkování dávkování barev v polygrafii DDT (Dual Digital Technology) deformace magnetického pole dělení proudu tekutiny délka přímého potrubí Delta Pulse deltoid desikant detekce čelní hrany impulzů prázdné trubice detektor existence průtoku diagnostické informace dielektrická čočka dielektrická konstanta diferenční termoanemometr diferenční transformátor differential pressure cell difrakce dip-stick direktivní moment trubice direktivní síla pružiny displacer doba postupu dávky doba průletu dolní propust Dopplerův jev dovolená tlaková ztráta drift zesilovače drsnost potrubí dry leg DSP důlková koroze dvouvodičová proudová smyčka dvouvodičové připojení eddy currents noise elektrická susceptibilita elektroda bezkontaktní kapacitně vázaná vyměnitelná elektrochemická reakce na elektrodě elektrochemické čištění elektrody element Endress+Hauser envelope equivalent time sampling Exact Flow expanze nádoby radiální expanzní součinitel extended diaphragm fakturační měření Fast Fourier Transform Faustova formule fázová citlivost fázový diskriminátor FFT filtrace mediánová nelineární flat diaphragm flexibilní spojka float & tape gauge flourovodík fluidiková dýza fluidiková indukčnost fluidikový difuzor fluidikový kondenzátor fluidikový odpor přijímací dýzy fluor FMCW frekvence impulzů pulzací rozdílová vírů frequency modulated - continuous wave galvanické oddělení senzoru polohy Geiger-Muellerův počítač generování víru geometrie škrtícího orgánu gold line gradient magnetického pole rychlosti guided wave radar Hallova sonda HART HDPE hloubka ponoru hmotnostní termoanemometr horizontální složka nárazové síly hřebenový filtr hustota hustota energie hybnost soustavy hydrostatic tank gauge chemical seal impedance mezi elektrodami impuls z indukčního senzoru impulzní potrubí index lomu indikátor průtoku indukční průtokoměr napájený z baterie indukční zátěž injekce testovacího signálu inteligentní měřicí obvod interference intrinsically safe Invensys investice do ultrazvukové techniky iont jazýčkový kontakt jmenovitý průměr jojo Jouleův jev kakaové máslo kal kalibrace automatická Coriolisova průtokoměru nuly průtokoměru při nulovém průtoku kalibrované závaží Kalrez kanál z uhlíkaté oceli kapacita stínění kapacitní proud kapacitní přenos napětí kapalina diamagnetická hydraulická ideální obsahující vlákna paramagnetická pseudoplastická s částicemi pevných látek kapalný brom kapilára Kármánova vírová stezka Kármánův vír kavitace kladná zpětná vazba kmitání na rezonančním kmitočtu kobalt kódování vysílaného signálu koeficient kompresibility koherentní demodulace koherentní demodulátor kolísání nuly (drift) kompenzace přenosu vibrací kondenzátor páry konstanta průtokoměru kosinová chyba kritérium Nusseltovo Prandtlovo kritické Reynoldsovo číslo Krohne krouticí moment kruhový terčík křížová korelace kvadraturní složka Kynar kyselina propionová kyselý plyn K-faktor ladička laminární škrtící orgán látka značkovače leading edge detection lehký uhlovodík lepidlo letecký benzin LFE (Laminar Flow Element) LIDAR LLC lokální tlak v měřidle longitudální vlnění lopatka Peltonova kola s obdélníkovými otvory lopatkový rotor LVDT magnetic level gauge magnetostrikční hladinoměr magnetron mapa prázdné nádoby maximum korelační funkce t mazací vlastnosti membránový spínač MEMS měření fakturační měření doby průchodu měření doby průchodu impulsu měření důlního kalu měření hustoty tekutiny měření kaolinového kalu měření mořského proudu měření objemového průtoku plynu měření průtoku dielektrických částic dielektrických tekutin horkého asfaltu kalu kašovité látky kouřového plynu lepidla odpadových vod plynného čpavku (NH3) pulzujícího v otevřeném kanálu v otevřených kanálech vodního toku měření rychlých změn (pulzací) rychlosti měření v obtoku měření v přímém potrubí měřicí rozsah měřicí řetězec měřicí trubice z vodivého materiálu metoda interpolační noniová metoda exponenciálního buzení mezní vrstva Micro Motion model CMF050 minimalizace střední hodnoty kvadrátu rozdílu minimální přetlak místo odběru tlaku mléko model Ostwaldův de Waeleův-Nuttingův náběhová délka přímého potrubí náhradní obvod indukčního průtokoměru napájení baterií izolovaným napájecím zdrojem napětí na elektrodě napětím řízený oscilátor NŘO náplav nárazová síla návaznost amplitudové frekvenční charakteristiky neaerodynamické těleso nejistota nelinearita převodní charakteristiky neopren neutron back scatter rychlý termalizovaný Newtonův vztah NoiseTrek nomogram výběru průtokoměrů numerická apertura obalová křivka oběžné kolo s radiálními lopatkami obilí objemové kvantum obousměrná číslicová komunikace obtékání tělesa obtok obvod adaptivního řízení obvod Watchdog odbočení toku oddělovací pružná membrána oddělovač odhad vzájemné korelace signálů odměrná komora odměrný prostor odplynění kapaliny odpor fluidikový hydraulický laminární snímací vyhřívací výtokový odporový anemometr odporový můstek odraz odtrhávání proudnice odtržení mezní vrstvy odtržení proudu odvzdušnění měřidla odvzdušňovač ohyb potrubí OIML opotřebení kola optimální tvar trubice optron oscilátor elektromechanický otvor pro odvod tlaku ovocná šťáva ovocný mošt paddle paměť EEPROM paměťový obvod papírová drť parabolický efekt parazitní termoelektrické napětí PCTFE peroxid vodíku petrochemický produkt pevná částice PFA PGA Pitot, Henri pivo plášťové tření plnění sudu plováček rotující plumb & bob plyn plynová bublina pohyb kývavě-krouživý smýkavý polarizace poločas rozpadu poměrné zúžení poměrný měřicí rozsah poměrová metoda měření popílek porušení výstelky postraní lalok postup automatického nulování posuv nuly potenciometr potlačení asynchronního rušení souhlasného napětí potrubí impulzní přímé s katodickou ochranou uklidňovací povrchová akustická vlna (SAW) primární člen průtokoměru Profibus profil potrubí program pro výběr průtokoměru prostředky ochrany výstelky protokol číslicové komunikace HART verifikační proudění dvoufázové tekutiny laminární turbulentní vírové zpětné průnik průtok bludného proudu hmotnostní nenewtonovské tekutiny normální objemový okamžitý hmotnostní okamžitý objemový pulzující standardní střední surové nafty v otevřeném kanálu vzduchu průtokoměr bez linearizace fluidikový Fluxus ADM gyroskopický kalorimetrický magnetický neomočený pětidráhový ultrazvukový pro tekuté kovy s jedenácti drahami s konstantní střední rychlostí proudění s konstantním průtočným průřezem s linearizací s přímou trubicí s vodivým kanálem se snášeným paprskem tepelný triboelektrický třídráhový vícedráhový vírový přírubový vírový zásuvný průtokový součinitel škrtícího orgánu průtokový spínač průvodce výběrem průtokoměru pružný člen prvek primární sekundární přenos rušivých deformací přenos vibrací trubice přepočítávací modul přesnost přestup tepla přetížení průtokoměru převodník časový interval-číslo přídavný napájecí zdroj příložná montáž měniče příložné umístění měniče přirozené pozadí přítomnost pevných částic přítomnost vzduchových bublin pseudoplastická látka PTFE pulzní laser pulzní radar PVDF Quantim-Brooks radarová rovnice radarový detektor průtoku částic redundance refrakce relativní permitivita reléová korelace reprodukovatelnost Reynoldsovo číslo Rheonik ringing ropa rotametr korelační laboratorní se dvěma plováky rovnice Bernoulliho Kingova kontinuity Maxwellovy Poissonovy stavová zachování energie rovnost přírůstku hybnosti rozdíl frekvencí rozkmitávání trubice v opačné fázi rozpad rozpoznávání obrazu rozptyl záření roztavený kov RS-485 rtuťový spínač rušivě působící odraz rušivé střídavé napětí asynchronní rušivý účinek bublin rušivý účinek nerovnosti rychlost kritická střední průřezová rychlost šíření ultrazvuku rychlostní profil safety check rods sanitovatelné provedení snímače sběrnice FLOW-bus scintilační detektor sekundární člen průtokoměru sekvence impulzních signálů senzor energii přidávající energii spotřebovávající fluidikový indukční inteligentní laserový mikromechanický polohy polohy na optickém principu radarový tlakové diference typu EE vláknový vodivosti elektrolytu separátor plynu sériová linka RS-232/485 sight glass signál start síla elektrická elektromagneticky buzená magnetická pružná silně zásaditá látka siločára magnetické indukce siloměr Sitrans FR slitina Hasteloy směr proudění směrová charakteristika antény smočený měnič smykové napětí snímání polohy trubice snímání víru sonda čtvercového průřezu kapkovitého průřezu rychlostní sonografický gel součinitel tlakového odporu ztrát souhlasné rušení spalování odpadu spektrum typu 1/f spínací hloubka spojení toku spojité ultrazvukové vlnění spolehlivost standardní podmínky stanovené měřidlo statická elektřina stavová rovnice ideálních plynů stavoznak magnetostrikční reflexní transparentní stay rods stejnosměrné magnetické pole sterilizace strain gauge stroboskopické vzorkování Strouhalovo číslo střední proudnice surová cukrová šťáva suspenze SWIRL symetrický systém synchronní demodulace sypný úhel šum bílý růžový termální tank bottom following tank bottom tracing tantal TEDS tekutina dilatantní erozivní měřená nenewtonovská nestlačitelná pseudoplastická reálná ultračistá tekutý argon tekutý kov tělesový plynoměr tenzometr tepelná kapacita tekutiny tepelná vodivost tekutiny teplota teplotní přenosová funkce termovizní zobrazení testovací signál tilt switch Time Domain Reflectometry Time of Flight time-of-fly tlak celkový dynamický hydrostatický statický totální tlaková ztráta tlaková žíla tlakový ráz v potrubí tlumení TNO torzní režim kmitání mechanického oscilátoru torzní trubka total cost od ownership totální odraz transformace rušivého napětí transit time transverzální vlnění triangulační dálkoměr tribolelektrický jev tření v ložisku tuk tuned systems tuning fork turbina měřicí se dvěma rotory turbulentní proudění tvar cívky plováčku typ senzoru účinnost difuzoru úhel desky terče dopadu částic úhel otevření difuzoru ultrazvukové vlnění únik měřené kapaliny úplav usazenina nevodivá vodivá usměrňovač proudění útlum kmitu trubky oscilací v trubici uzemnění stínění ve dvou bodech validace vazba parazitními kapacitami vektor rychlosti proudění vena contracta vented cable Venturiho trubice klasická vibrace Villariův jev vír objemový vírová stezka vírové těleso vířivý proud viskozimetr viskozita dynamická kinematická plynu zdánlivá viskózní polymer Viton vliv tlumení vodivost tepelná teplotní vodní odpadový kanál VORTEX vstřikování značkovací látky vstupní odpor zesilovače vstupní přímý úsek vstupní rozvaděč vyosení měřicí trubice výpočet klouzavého průměru výstupní přímý úsek výtokový koeficient dýzy vzájemná indukčnost vznik derivační špičky kavitace pulzace vířivého proudu vzorkovací teorém weigh system wet leg Wiedemannův efekt wireless sensor yoyo zákmit v okolí hrany zákon Lorentzův mechaniky kontinua mocninový zářič zemnění průtokoměru Zero Order Hold zesilovač přístrojový rozdílový zkrácení délky přímého potrubí zkrut zkrut proudění značkovací látka značkovací obrazec zpětnovazební kanál zpětnovazební zapojení zpracování impulzního signálu obrazu ropy ztráta tepelná tlaková životnost oválového průtokoměru průtokoměru.

URL adresa

domovská stránka této knihy/zboží na Internetu = trvalá a neměnná internetová adresa:

http://shop.ben.cz/cz/121218-mereni-prutoku-a-vysky-hladiny.aspx

Měřicí háčky

různé barvy a velikosti

Levné bastldesky

5×7, 7×9, 9×15 cm

Měřicí jehly

průměr 1 mm

Tlačítková klávesnice

100 Kč

Jazyky

Amper BRNO