BEN - odborná literatura s.r.o. je kamenné a internetové knihkupectví specializované na technické knihy.

Moderní radiotechnika

Moderní radiotechnika
 (Dobeš Josef, Žalud Václav)
obj. číslo121183
autor Dobeš Josef, Žalud Václav
vydal / výrobceBEN - technická literatura
rozsah / vazba768 stran B5 / vázaná V8
vydání1.
prodáváme od26.10.2006
ISBN / EAN80-7300-132-2
9788073001322
dostupnostSkladem
Cena
v kamenném obchodě
 
1123 Kč
Internetová cena
pro zaslání poštou
999 Kč
Koupit   (ceny včetně DPH)  

Aktualizováno  26.4.2010

Popis

Elektronická podoba knihy:

obsah download reakce odkazy keywords

V roce 2000 byla vydána knižní monografie Moderní radioelektronika. Její autor v ní podává obecné teoretické základy tohoto oboru, dále se zde zabývá návrhem radioelektronických obvodů i subsystémů a nakonec popisuje některé typické radioelektronické systémy. Tato kniha se setkala s příznivým ohlasem čtenářů, a proto vydavatelství BEN – technická literatura připravilo novou publikaci s podobným tématickým zaměřením, avšak ve zcela jiné podobě.

Nové pojetí knihy si vynutil neobyčejně rychlý rozvoj daného oboru, charakterizovaný především mohutným pronikáním výpočetní techniky do oblasti návrhu radioelektronických obvodů i subsystémů a dále neobyčejně rychlým rozvojem radiokomunikačních systémů. Záměrem autorů bylo vytvoření publikace podávající nejen solidní teoretické základy daného oboru, ale důsledně naznačující i způsoby využití teoretických poznatků v praxi. Tuto skutečnost vyjadřuje i poněkud změněný název publikace "Moderní radiotechnika", akcentující technický charakter celého díla.

Nová publikace shrnuje ve svém prvním oddílu teoretické základy radioelektroniky, především pak základy teorie signálů a systémů. Na rozdíl od předchozího vydání zde jsou vypuštěny obecné články, které nenacházejí přímé uplatnění v dalších částech knihy. Naopak však zde jsou zařazeny některé nové teoretické partie, které se začínají aplikovat v moderních rádiových obvodech i systémech. Následující část knihy se zabývá aplikovanou teorií, především potom obecnými otázkami rádiového přenosu. Probírá se zde zdrojové a kanálové kódování, včetně nejnovějších metod jako jsou například řetězové kódy, turbo kódy a paralelní kódy, náležitá pozornost je věnována také moderním diverzitním technikám. Tyto nové metody umožňují již dnes realizovat radiokomunikační systémy, blížící se svou přenosovou kapacitou teoretickým limitům stanoveným Shannonem. Rovněž podrobně se analyzují nové typy digitálních modulací a metody mnohonásobného přístupu, zejména potom kódového přístupu CDMA, založeného na technice rozprostřeného spektra a rovněž přístupu s ortogonálním frekvenčním multiplexem OFDM.

Úplně nový je druhý oddíl publikace, zabývající se analýzou a syntézou radiotechnických obvodů a subsystémů. Předchozí vydání knihy zpracovávalo tuto tematiku ještě klasickým způsobem, bez jakékoliv podpory počítačem. Tento "ruční" přístup se však s narůstajícím stupněm integrace a tím i složitosti monolitických obvodů stává stále méně efektivním a v realizační etapě musí být nutně doplňován experimentální metodou "pokusů a omylů", která však je zdlouhavá a nákladná a nemusí vždy vést k optimálním výsledkům. V novém vydání knihy je návrh radiotechnických obvodů a subsystémů založen důsledně na metodě CAD (Computer-Aided Design), tedy na návrhu podporovaném počítačem, který odstraňuje většinu zmíněných nedostatků klasických návrhových postupů. Počítačový návrh je rychlejší a efektivnější než konvenční přístupy, zvládá i složité vysokofrekvenční a mikrovlnné bloky a také umožňuje jejich optimalizaci, a to nejen z hlediska funkčního, ale i například také z hlediska jejich výtěžnosti při hromadné výrobě. Druhý oddíl je rozdělen na dvě základní části. První je věnována modelům prvků nejčastěji používaným v obvodech radiotechniky, tj. zejména modelům vysokofrekvenčních tranzistorů a přenosových vedení. Druhá část pojednává o moderních algoritmech pro analýzu a optimalizaci radiotechnických obvodů a subsystémů.

Třetí oddíl knihy je zaměřen na konkrétní typy rádiových komunikačních systémů. Stručná pozornost je zde věnována digitálnímu rozhlasu DAB a digitální televizi DVB. Podrobně se probírají pozemní mobilní telekomunikační systémy, zejména pak celulární sítě, rádiové lokální sítě W LAN a personální sítě PAN. V oblasti celulárních sítí se popisuje standard 2. generace GSM, včetně svých vývojových variant GPRS/EDGE. Zvýšená pozornost je věnována nastupujícímu standardu 3. generace UMTS a jeho budoucím verzím HSDPS aj. Podrobně se zkoumají také rádiové lokální sítě W LAN, zejména potom evropský standard HIPERLAN/2 a americké standardy IEEE 802.11 (včetně variant 802.11b tj. Wi-Fi a také 802.11a). Samostatné kapitoly jsou vyhrazeny personálním sítím Bluetooth a UWB. V oblasti technologie rádiových systémů je hlavní pozornost zaměřena na problematiku softwarového rádia, které bývá označováno za jeden z nejvýznamnějších fenoménů radiotechniky počátku 21. století.

Kniha je určena studentům vysokých a středních škol orientovaných na daný obor. Poučení v ní však naleznou i odborníci z výzkumu a praxe a kromě několika teoretických partií bude svou úrovní dostupná i radioamatérům.

Historie vydání

 • 1. vydání - 2006 - ISBN 80-7300-132-2
 • 1. vydání - 2010 - ISBN 978-80-7300-293-0 (elektronická kniha ve formátu PDF)

Stručný obsah

 1. Rádiové signály a systémy
 2. Modulace a kódování
 3. Radioelektronické obvody a subsystémy
 4. Modely polovodičových prvků
 5. Algoritmy pro návrh elektronických obvodů
 6. Technika rádiového přenosu

Download

Recenze lektorů a reakce čtenářů

Odkazy

Keywords

 • obsah knihy
  Rádiové signály a systémy, Rádiové signály a jejich klasifikace, Některé důležité signály spojité v čase, Signály nespojité v čase, Rádiové systémy, Vlastnosti systémů, Reprezentace složitějších systémů, Lineární časově invariantní systémy, Spojité lineární časově invariantní systémy, Nespojité lineární časově invariantní systémy, Reprezentace signálů ve frekvenční oblasti, Fourierova řada, Fourierova transformace, Diskrétní Fourierova transformace a rychlá Fourierova transformace, Krátkodobá Fourierova transformace a vlnková transformace, Hilbertova transformace a komplexní obálka signálů, Hilbertova transformace, Komplexní obálka pásmových modulovaných signálů, Korelace deterministických signálů, Korelační funkce deterministických signálů, Autokorelační funkce deterministických signálů, Činitel korelace, Náhodné signály, Základní pojmy, Funkce hustoty pravděpodobnosti, pravděpodobnostní distribuční funkce, Statistické průměry náhodných proměnných, Některé funkce hustoty pravděpodobnosti a distribuční funkce, Autokorelační a korelační funkce, Spektrální analýza náhodných signálů, Příklady náhodných signálů, Šum, modulace a kódování, Obecné schéma komunikačního systému, Vysílací část rádiového komunikačního systému, Přijímací část rádiového komunikačního systému, Kódované modulace a další vývoj Shannonova schématu, Reálný komunikační systém, Komunikační kanály, Teorém kanálové kapacity (Shannonův-Hartleyův vztah), Referenční model OSI RM, Přehled a klasifikace modulací, Základní parametry modulací, Ochranné kanálové kódování, Zdrojové kódování (redukce bitové rychlosti), Analogové modulace, Základní principy analogových modulací, Amplitudové modulace, Odvozené amplitudové modulace DSB, SSB, ISB, VSB a QAM, Frekvenční modulace FM a fázová modulace PM, Modulátory pro modulace FM a modulace PM, Demodulátory pro modulace FM a modulace PM, Vzájemné porovnání analogových modulací, DIGITÁLNÍ MODULACE V ZÁKLADNÍM PÁSMU, Přednosti digitálních modulací, Nekódovaná modulace PAM, vzorkovací teorém, Konverze vzorkovacích rychlostí, Vzorkování pásmových signálů, Pulzní kódovaná modulace PCM, Šum v systémech PCM, Odvozené pulzní kódované modulace DPCM, DM, ADM, Formáty signálů pro binární data, diferenciální kódování, Frekvenční filtrace pro nulové intersymbolové interference (Nyquistova strategie), Frekvenční filtrace pomocí gaussovských dolních propustí, Frekvenční filtrace na principech přizpůsobeného filtru (korelační přijímač), Frekvenční filtrace typu I&D (integrace a resetování k nule), Ekvalizace, Korelační kódování, Digitální modulace (diskrétní modulace s nosnými vlnami), Základní typy digitálních modulací, Klasifikace digitálních modulací, Některé aplikace digitálních modulací, Základní modulace FSK (2FSK, MFSK), Základní modulace PSK (BPSK, D-BPSK, MPSK), Čtyřstavová modulace QPSK a modulace DQPSK, Ofsetová modulace QPSK (O-QPSK), Modulace p/4-QPSK a modulace p/4-DQPSK, Modulace CPM – obecné vlastnosti, Modulace MSK, Modulace GMSK, Modulace M-QAM (modulace s proměnnou obálkou), Další varianty modulací s proměnnou obálkou, Modulační formáty s více nosnými vlnami MCM, ortogonální frekvenční multiplex OFDM, Obnova referenční nosné vlny (CR) a časování symbolů (STR), Grafické zobrazení signálů používaných u diskrétních modulací, Vzájemné porovnání diskrétních modulací, Kódování kanálu – detekce a korekce chyb, Základní principy kódování FEC, hlavní ochranné kódy, Tvrdé a měkké rozhodování, Kanálové detekční kódy s paritními bity, Kanálové blokové kódy, Kanálové konvoluční kódy, Řetězové kódy, Turbo kódy, Adaptivní modulace a kódování, Rádiové systémy s automatickým opakováním přenosu ARQ, Prokládání (interleaving), Ekvalizace, Diverzitní rádiové komunikační systémy, Kódované modulace, RaDIOELEKTRONICKÉ OBVODY A SUBSYSTÉMY, DVOJBRANY V RADIOELEKTRONICE, Admitanční parametry a rozptylové parametry dvojbranů, Vstupní a výstupní admitance, činitelé odrazu a stabilita, Napět'ové zesílení a výkonová zesílení, Šumové vlastnosti, Frekvenční a nelineární zkreslení, Dynamický rozsah, Aktivní lineární dvojbrany (tranzistory BJT a FET), VYSOKOFREKVENČNÍ A MIKROVLNNÉ ZESILOVAČE, Úzkopásmové tranzistorové zesilovače, Obecný postup návrhu úzkopásmových zesilovačů, Širokopásmové tranzistorové zesilovače, Výkonové pásmové tranzistorové zesilovače, Konverze AM-AM a AM-PM u výkonových zesilovačů, Určení systémových parametrů vícestupňové kaskády, NELINEÁRNÍ OBVODY, Směšovače, Modulátory a demodulátory, Oscilátory, Fázový závěs PLL, Modulace a kódování, Model polovodičové diody, Charakteristika modelu, Parametry modelu, Statická část modelu, Dynamická část modelu, Teplotní závislosti, Šumový model, Model programu CIA, Identifikace modelu, Model bipolárního tranzistoru, Charakteristika modelu, Parametry modelu, Statická část modelu, Dynamická část modelu, Teplotní závislosti, Šumový model, Model programu CIA, Identifikace modelu, Model JFET, Charakteristika modelu, Parametry modelu, Statická část modelu, Dynamická část modelu, Teplotní závislosti, Šumový model, Model programu CIA, Identifikace modelu, Model MOSFET, Charakteristika modelů, Parametry modelů, Statická část modelů, Statická část semiempirického modelu, Statická část modelu BSIM, Dynamická část modelů, Dynamická část semiempirického modelu, Dynamická část modelu BSIM, Teplotní závislosti, Šumový model, Model programu CIA, Identifikace modelu, Model MESFET, Charakteristika modelu, Parametry modelu, Statická část Sussman-Fortova, Hantganova a Huangova modelu, Statická část Statzova modelu, Dynamická část Sussman-Fortova, Hantganova a Huangova modelu, Dynamická část Statzova modelu, Teplotní závislosti, Šumový model, Model programu CIA, Identifikace modelu, Kmitočtová disperze parametrů modelu, Dálkové moduly a algoritmy, Implicitní integrace algebro-diferenciálních rovnic a citlivostní analýza v časové oblasti, Prediktor, Korektor, Automatické určení délky integračního kroku a řádu interpolačního mnohočlenu, Statická varianta algoritmu, Příklad řešení statického systému, Příklad řešení dynamického systému, Citlivostní analýza, Statická varianta citlivostní analýzy, Příklad řešení citlivostí statického systému, Příklad řešení citlivostí dynamického systému, Teoretické základy algoritmu, Řešení rozsáhlých řídkých soustav lineárních rovnic a citlivostní analýza v kmitočtové oblasti, LU rozklad, Výběr hlavních prvků, Uspořádání LU rozkladu pro zvýšení jeho efektivnosti, Řešení soustav lineárních rovnic s trojúhelníkovou maticí soustavy, Citlivostní analýza v kmitočtové oblasti, Standardní citlivostní analýza v kmitočtové oblasti, Šumová citlivostní analýza v kmitočtové oblasti, Analyticky řešený příklad šumové citlivostní analýzy v kmitočtové oblasti, Citlivostní analýza šumového čísla, Příklad citlivostní analýzy šumového čísla, Přesná analýza pólů a nul přenosových funkcí rozsáhlých systémů, Redukce zobecněné úlohy charakteristických čísel na standardní tvar, Příklad redukce zobecněné úlohy charakteristických čísel na standardní tvar, Výběr klíčových prvků, Zpřesnění redukce aritmetikou s volitelnou délkou mantisy a exponentu, Řešení standardní úlohy charakteristických čísel algoritmem QR, Příklad řešení standardní úlohy charakteristických čísel algoritmem QR, Algoritmus QR s posunem počátku, Příklad analýzy pólů a nul přenosové funkce, Analýza pólů a nul přenosové funkce číslicových filtrů, Příklad analýzy nul přenosové funkce číslicového filtru FIR, Příklad analýzy pólů a nul přenosové funkce číslicového filtru IIR , Určení ustálené periodické odezvy neautonomních a autonomních obvodů s dlouhými přechodnými ději, Určení ustálené periodické odezvy lineárních obvodů analytickým řešením, Určení ustálené periodické odezvy nelineárních obvodů e-algoritmem, Příklad určení ustálené periodické odezvy autonomního obvodu, Optimalizace v časové a kmitočtové oblasti, Zobecněná metoda nejmenších čtverců, Normalizace vektoru odchylek a Jacobiovy matice, Příklad identifikace parametrů modelu zobecněnou metodou nejmenších čtverců, Levenbergova-Marquardtova metoda, Empirická volba přepínače optimalizačních metod, Exaktní volba přepínače optimalizačních metod, Kontrola a řízení konvergence optimalizace, Příklad identifikace čtyř pólů a jedné nuly přenosové funkce modelu operačního zesilovače, Teoretický základ algoritmu, Odhad intermodulačních a harmonických produktů pomocí Volterrových řad, Charakteristika kvazilineární analýzy, Příklad kvazilineární analýzy, Omezení kvazilineární analýzy, Rychlá Fourierova transformace, Diskrétní Fourierova transformace, Multiplex a mnohonásobný přístup, Frekvenční multiplex FDM, Základní koncepce frekvenčního multiplexu, Interference v systémech frekvenčního multiplexu, Časový multiplex TDM, Základní koncepce časového multiplexu, Struktura signálů v multiplexu TDM, Kódový multiplex CDM, Systém DS SS, Systém mnohonásobného přístupu FH-CDMA s frekvenčním skákáním, Systémy s mnohonásobným přístupem, protokoly MAP, Protokoly s deterministickým přístupem, Protokoly se stochastickým přístupem, Protokoly s kódovým dělením CDMA, Dva základní typy sítí pro přenos dat (CSDN a PSDN), Datové sítě s přepojováním okruhů CSDN, Datové sítě s přepojováním paketů PSDN, Synchronní a asynchronní přenosový mód ATM, Různé provozní režimy rádiového přenosu, DRUŽICOVÉ RADIOKOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY, Radiokomunikační rovnice, Systémový zisk, Úrovňový diagram, Přijímací systém pro individuální příjem družicové televize, Digitální družicový telemetrický systém Mariner 10, Družicový systém pozemní mobilní komunikace S-UMTS, Rozhraní v družicové komponentě IMT-2000, Šest typů rádiového rozhraní družicového systému IMT-2000, Systém SAT-CDMA
 • rejstřík knihy
  absolutní teplota admitance korelační vstupní výstupní, algebraizace citlivostí, algebro-diferenciální rovnice, algoritmus, algoritmus QR, algoritmus QR s posunem počátku, amplitudové nelineární zkreslení, analýza citlivostní šumového čísla v kmitočtové oblasti kvazilineární nejhoršího stavu pólů a nul šumová citlivostní, anténa zisk, aritmetika s volitelnou délkou, asynchronní přenosový mód ATM, bit, bitová chybovost BER, bod komprese zisku –1 dB zahrazení. citlivost argumentu, citlivost modulu, časové zpoždění, časový duplex TDD, časový multiplex TDM, činitel korelace, činitel rozprostření SF, čip, číslicový filtr FIR, číslicový filtr IIR, čtyřkvadrantová mikrovlnná násobička, datová síť, s přepojováním okruhů CSDN, s přepojováním paketů PSDN, datové tréninkové sekvence, decimace, deemfáze, detektor korelační, diference zpětné vyššího řádu, digitální modulace, s nosnými vlnami, v základním pásmu, dioda Schottkyho, diverzita, dolní propust, dopředná korekce chyb FEC, dynamický rozsah bez intermodulačního zkreslení S, efektivní izotropický vyzařovaný výkon EIRP, efektivní šířka kanálu, ekvalizace adaptivní, ekvivalentní šumová teplota, elementární náboj, emisní koeficient, energetická účinnost, epitaxní kolektorová vrstva, faktor area, fázové nelineární zkreslení, fázové zpoždění, fázový posun, fázový závěs PLL, FFT, filtr Butterworthův kosinusový RC přizpůsobený (optimální) MF frekvenční duplex FDD frekvenční filtrace typu I&D frekvenční multiplex FDM frekvenční spektrum, frekvenční zkreslení, amplitudové, fázové, zpožděním, Friisův vzorec, funkce autokorelační Besselova hustoty pravděpodobnosti korelační křížová korelační pravděpodobnostní distribuční vzájemná (křížová) korelační, Gaussova (normální) distribuce, gaussovská dolní propust, generačně-rekombinační mechanizmus, harmonické zkreslení, hartley (jednotka), horní propust, hradlo CMOS, charakteristická čísla, standardní úloha, zobecněná úloha, IMD3, IMD5, implicitní numerická integrace, impulzní odezva, informační pole, integrace implicitní, s resetováním k nule, integrační krok, intenzita elektrického pole, interference mnohonásobného přístupu MAI, intermodulační produkt, intermodulační zkreslení, interpolace, interpolační chyba, intersymbolová interference ISI, inverzní zapojení, irelevance, I&D, kanál komunikační zaškrcení kapacita bariérová, difúzní, hradlová, nejvyšší dosažitelná přenosová, nespojitá hradlová, překryvu, substrátová, vrstvy oxidu, vyhlazení nespojitostí hradlových, kapacitor, překryvový, kód, blokový, detekční, konvoluční, lineární, punkturovaný konvoluční, řetězový, turbo, kódová slova platná, kódování adaptivní kanálu zdrojové, kódový multiplex CDM, kódový zisk CG, koeficient přenosové vodivosti, komplexní obálka, konstanta Boltzmannova, konvergence, konverze vzorkovacích rychlostí, konvoluční integrál, korektor, korelační kódování, korelační přijímač, křížové zkreslení, kvadratická teplotní závislost, kvantování, neuniformní robustní uniformní vektorové, kvazisaturace neohmická ohmická, Laplaceův obraz, linearita, logaritmické tlumení, divergence, long double, LU rozklad, komplexní, uspořádání, Maclaurinův rozvoj, Markowitzova váha, matematická operace zpoždění, matice Jacobiova jednotková ortogonální, MATLAB, měkké rozhodování SD, metoda Eulerova Gaussova eliminační Givensova gradientní Householderova Levenbergova-Marquardtova Newtonova, per partes, řetězových zlomků, zobecněná nejmenších čtverců, Meyerův vztah, míra šumu, MMIC, mnohočlen Lagrangeův, Newtonův interpolační, mnohouživatelská detekce MUD, mnohouživatelská interference MUI, model BSIM Grove-Frohmanův Gummel-Poonův, Meyerův, Parker-Skellernův, semiempirický, krátkokanálový, Shichman-Hodgesův, Statzův, Sussmanův, Wardův, modulace adaptivní amplitudová AM, BPSK, CPM, DPCM, DM, ADM, DSB, SSB, ISB, VSB a QAM, efektivní délky kanálu, fázová PM, frekvenční FM, FSK, GMSK, kódovaná křížová, MSK, M-QAM, PSK, p/4-QPSK, QPSK, modulační formát MCM, modulátor, motýlek (butterfly), napětí Earlyho, prahové, saturační, napěťové zesílení, nárazová ionizace, nelineární zkreslení, neuronová síť, exkluzivní, korekční, optimální struktura, normalizace, Jacobiovy matice, vektoru odchylek, oblast, akumulace, inverze lineární neohmická ohmická podprahová přechodná přerušení saturace, vyprázdnění, obnova časování symbolů STR, obnova referenční nosné vlny CR, obvod klopný, klopný CMOS, kombinační, monolitický integrovaný, s rozprostřenými parametry, sekvenční, odchylka, maximální relativní, směrodatná relativní, opakování přenosu ARQ, operační zesilovač ve třídě AB, optimalizace, ortogonální frekvenční multiplex OFDM, ortogonální posloupnosti, oscilační frekvence, oscilátor Colpittsův s rozprostřeným zesílením, VCO, paketový přenosový mód PTM, parametr admitanční, elektrický, kmitočtová disperze, neelektrický, rozptylový s y, parazitní konverze AM-AM, parazitní konverze AM-PM, pHEMT, podprahová činnost tranzistoru, pokles proudového zesílení, poměr Eb/N0, poměr nosná/šum = C/N, posloupnosti náhodných čísel, potenciál zabudovaný, povrchová pohyblivost, pracovní bod, pravděpodobnost chyby v přenosu bitu Pe, pravidlo Cramerovo, prediktor, preemfáze, procesní zisk PG, program CIA, prokládání, propustnost protokolu ALOHA CSMA, protokol ALOHA CSMA, mnohonásobného přístupu MAP, proud přímý saturační svodový, svodový saturační, transportní saturační, zpětný, průletová doba, prvek, fill-in, klíčový, úplný výběr klíčového, výběr hlavního, výběr klíčových, přenos, plně duplexní FDX, poloduplexní HDX, simplexní SX, přenosové vedení, pseudomorfní HEMT, pseudonáhodné posloupnosti PR, pulzní kódovaná modulace PCM, radiokomunikační rovnice, rádiový asynchronní přenosový mód WATM, rádiový systém ARQ, Rayleighova distribuce, redundance, referenční model OSI RM, rekurentní systém, relativní chyba, rezerva vůči rušení, rezistor proudově závislý, Rolletův činitel inherentní stability kR, rozptyl (disperze), řád interpolace, řada Fourierova, Volterrova, řešení soustav lineárních rovnic, Shockleyův vztah, signál náhodný periodický, signálový prostor, signatura, skalární e-algoritmus, sklon výstupních charakteristik, skupinové zpoždění, směšovač diodový, pasivní s tranzistory FET s potlačením zrcadlového signálu, soustava lineárních komplexních rovnic, spektrální hustota šumového výkonu, spektrální účinnost hs, standardní úloha charakteristických čísel, standardní (směrodatná) odchylka, statická varianta citlivostní analýzy, statistické multiplexování, střední hodnota, substrátová dioda, synchronní přenosový mód STM, systém diverzitní invariantní LTI, MIMO, reálný komunikační, s frekvenčním skákáním FH SS, s přímou modulací kódovou posloupností DS, systémový zisk Gsyst, širokopásmový tranzistorový zesilovač, šíření ztráta , šířka pásma, šířka vyprázdněné oblasti, šířka zakázaného pásu, šum blikavý kvantizační tepelný výstřelový, šumové číslo, šumové číslo NF, šumový činitel F, Taylorův rozvoj, teorém Gershgorinův, kanálové kapacity, vzorkovací, teplotní exponent, teplotní napětí, tloušťka oxidu, transformace diskrétní Fourierova, Fourierova, Hilbertova, inverzní Laplaceova, Laplaceova, rychlá Fourierova, tranzistor bipolární, krátkokanálový, laterální PNP, řízený elektrickým polem, s indukovaným kanálem, s N-kanálem, s P-kanálem, se zabudovaným kanálem, substrátový, PNP, vertikální NPN, tvrdé rozhodování HD, účinnost, PAE, výkonová hP, úhlový kmitočet, ustálená periodická odezva, úzkopásmový tranzistorový zesilovač, varaktor mikrovlnný, vektor parametrických derivací, vliv pastí, výkonová zesílení, výkonový pásmový tranzistorový zesilovač, vzorkování pásmových signálů, záhlaví, zesilovač s rozprostřeným zesílením.
 • tranzistory a integrované obvody
  CA3080, CA3089, BFR90, VMP4 Siliconix, dioda FD300, BC548, KF508, tranzistor KT391, P JFET 2N2498, MOSFET 2N3608, KF521, BUZ345, tranzistor DZ71, varaktor EG8132 Texas Instruments, pHEMT ATF35376, MAA741, MAA501, 741, µA501, µA741, CFY11.

  URL adresa

  domovská stránka této knihy/zboží na Internetu = trvalá a neměnná internetová adresa:

  http://shop.ben.cz/cz/121183-moderni-radiotechnika.aspx

Měřicí háčky

různé barvy a velikosti

Levné bastldesky

5×7, 7×9, 9×15 cm

Měřicí jehly

průměr 1 mm

Tlačítková klávesnice

100 Kč

Jazyky

Amper BRNO