BEN - odborná literatura s.r.o. je kamenné a internetové knihkupectví specializované na technické knihy.

Kombinovaná výroba elektrické a tepelné energie

Kombinovaná výroba elektrické a tepelné energie
 (Dvorský Emil, Hejtmánková Pavla)
obj. číslo121168
autor Dvorský Emil, Hejtmánková Pavla
vydal / výrobceBEN - technická literatura
rozsah / vazba288 stran B5 / vázaná V8
vydání1.
prodáváme od 11.1.2006
ISBN / EAN80-7300-118-7
9788073001186
dostupnostSkladem
Cena
v kamenném obchodě
 
336 Kč
Internetová cena
pro zaslání poštou
299 Kč
Koupit   (ceny včetně DPH)  

Aktualizováno  6.3.2008

Popis

obsah download reakce odkazy keywords

Kniha se zabývá principy kombinované výroby tepelné a elektrické energie a jejího vyhodnocování. Na základě rozboru parametrů kogeneračních jednotek a průběhu zatížení jsou stanoveny možnosti použití jednotlivých typů. Je provedeno hodnocení nasazení kombinované výroby oproti jiným možnostem zajištění požadovaného zatížení prostřednictví oddělené výroby nebo nákupem na energetickém trhu. Optimalizace provozu kogeneračních jednotek je posuzována s ohledem na přizpůsobení zátěže a volbě provozních režimů.

Kniha vznikla na základě dlouholetého autorova působení jakožto vysokoškolského učitele. Je určena širokému okruhu elektrotechniků, zejména projektantům a výpočtářům v oblasti silnoproudé elektrotechniky a energetiky a ovšem též studentům těchto oborů elektrotechnického inženýrství.

Historie vydání

 • 1. vydání - leden 2006 - ISBN 80-7300-118-7
 • 1. vydání - připravujeme (elektronická kniha ve formátu PDF)

Stručný obsah

 1. Kombinovaná výroba energií
 2. Kogenerační technologie
 3. Hodnocení KVET
 4. Paliva pro KVET
 5. Primární jednotky kogeneračních soustrojí
 6. Ekonomie instalace a provozu KJ
 7. Zatěžování kogeneračních jednotek
 8. Optimalizace instalace a provozu KJ

Download

Recenze lektorů a reakce čtenářů

 • zatím žádné nejsou

Odkazy

Keywords

 • obsah knihy
  Kombinovaná výroba energií, Princip transformace a využívání energetických zdrojů, Definice kombinované výroby energií, Výhody kombinované výroby energií, Kogenerační systémy, Kogenerační technologie, Zařízení kogenerační jednotky, Nepřímý způsob transformace energetických zdrojů v KJ , Přímý způsob transformace energetických zdrojů v KJ, Rozdělení kogeneračních technologií, Konstrukční provedení a propojování KJ, Hodnocení KVET, Parametry KJ, Energetické parametry, Účinnost transformace primárního paliva, Rozměrové parametry, Environmentální parametry, Ekonomické parametry, Provozní parametry (charakteristiky), Vyhodnocení vhodnosti nasazení a provozu KJ, Paliva pro KVET, Rozdělení paliv, Parametry paliv, Chemické charakteristiky, Energetické charakteristiky, Fyzikální vlastnosti, Ekonomické parametry, Environmentální parametry, Potřebné množství vzduchu pro oxidaci paliva a množství vzniklých spalin, Palivo a tepelný oběh, Primární jednotky kogeneračních soustrojí, Účinnost primárních jednotek, Účinnost přeměny energie v nepřímých primárních jednotkách, Účinnost přeměny energie v přímých primárních jednotkách, Primární jednotky s přímou transformací, Parametry palivových článků, Provozní charakteristiky palivových článků, PJ s vnějším spalováním, Parní turbíny, Parametry parních turbín, Provozní charakteristiky parních turbín, Organický Rankinův cyklus, Parametry modulů s ORC, Provozní charakteristiky modulů s ORC, Plynové turbíny, Parametry plynových turbín, Provozní charakteristiky plynových turbín, Mikroturbíny, Parametry mikroturbín, Provozní charakteristiky mikroturbín, Stirlingův motor, Parametry Stirlingova motoru, Provozní charakteristiky Stirlingova motoru, PJ s vnitřním spalováním, Spalovací motory, Parametry spalovacích motorů, Provozní charakteristiky spalovacích motorů, Porovnání primárních jednotek, Volba primární jednotky, Ekonomie instalace a provozu KJ, Metody finanční analýzy KJ, Klasifikace nákladů a výnosů KJ, Členění nákladů KJ, Druhy nákladů, Členění podle závislosti na objemu výroby, Náklady na výrobu elektrické energie a tepla, Rozbor jednotlivých položek nákladů KJ, Investiční náklady, Odpisy, Provozní náklady, Zatěžování kogeneračních jednotek, Výkonové rozmezí KJ, Krytí spotřeby energií pomocí KJ, Vzájemná vazba výroby a spotřeby energií, Nasazování KJ pro krytí spotřeby energií, Přizpůsobení zatížení KJ, Absorpční chlazení, Provozní režimy KJ, Určení zatížení KJ, Vytvoření zátěžných profilů KJ, Optimalizace instalace a provozu KJ, Cíle optimalizace KS, Simulace a vyhodnocování KS, Sestavení účelové funkce, Metody řešení optimalizace instalace a provozu KJ, Citlivostní analýza účelové funkce, Modelový příklad , Zadání, Řešení příkladu, Výsledky výpočtů, Citlivostní analýza modelového řešení, 2D parametrická analýza
 • rejstřík knihy
  Absorpční chladicí jednotky, Absorpční chlazení, AFC, Aktualizace finančních toků, Avogadrův zákon, Braytonův TO, Carnotonův oběh, Carnotova účinnost, Celková účinnost, Celkové měrné náklady, cena jednotky, centrální energetické zdroje, čára trvání výkonu, částečné zatížení, čtyřtaktní, decentralizované energetické zdroje, diagram zatížení, Dieselův oběh, diskontní míry, doba pohotovosti, dokonalé spalování, doplňkové služby, druhotné zdroje, dusík, dvoutaktní, dynamické metody, efektivnosti nasazení KJ, ekonomie instalace, ekvivalentní hladina hluku, elektrická účinnost, elektrický generátor, elektrický kondicionér, elektrický výkon, elektrizační soustava, emisní částice, emisní faktory, emisní limity, energetické hospodářství, energetický systém, energetický zisk, entalpií reakce, environmentální parametry, Faradyova konstanta, fyto-paliva, fyzikální vlastnosti, Gibbsova energie, hluk, hmotnostní výpočet, chemické charakteristiky, ideální tepelná účinnost, investiční náklady, jakostní ukazatele, jednorázové měření, kogenerace, průmyslová, kogenerační jednotky, kogenerační systém, kogenerační technologie, kogenereční systémy, dolní, kombinované cykly, kompresorové chlazení, komunální jednotky, kondenzační turbíny, konečné energetické, konstrukční uspořádání, kontinuální měření, krytí celého rozsahu, kyslík, maximální dosažitelný výkon, MCFC, mechanická účinnost, měrná hmotnost, meze vznětlivosti, mikroturbíny, Modul teplárenské výroby selektrické energie, modulární jednotky, modulové uspořádání, náklady, materiálové, mzdové, na pořízení, ostatní, projektové, proměnné, stálé, náklady na připojení, náklady na údržbu, náklady na výstavbu, nedokonalé spalování, nespalitelné prvky, nízkopotenciální teplo, objemový výpočet, oddělená výroba, odpisy, okolní podmínky, Organický Rankinův cyklus, ostrovní provoz, otevřené oběhy, Ottův oběh, PAFC, paliva, kapalná, pevná, plynná, palivové články, palivový procesor, parametry KJ, parní turbíny, PEMFC, pístové spalovací motory, Plynové turbíny, pomaluběžné, Poměr elektrického a tepelného výkonu, primární energetické zdroje, primární jednotka, primární motor, primární palivo, primární zdroje, neobnovitelné, obnovitelné, prostá reprodukce, protitlaké turbíny, provozní evidence, provozní charakteristiky, provozní náklady, přeměna energií, nepřímá, přímá, reformátor paliva, regulace výkonu, rekuperace, relativní vlhkost vzduchu, rozměrové parametry, rozšířená reprodukce, rychloběžné, síra, skladování energie, sledování elektrického výkonu, sledování tepelného výkonu, smíšené spalování, SOFC, součinitel přebytku vzduchu, spalná teplota, spalné teplo, spalovací motory, spalovací proces, spalovací zařízení, spalovny odpadů, spotřební charakteristika, spotřební charakteristika turbíny, statické metody, Stavebnicové uspořádání, stechiometrický výpočet, Stirlingův motor, střídače, škodlivě působící látky, špičkové zatěžování, těkavé organické sloučeniny, tepelná energie, tepelná účinnost, tepelný motor, tepelný oběh, tepelný výkon, tepelný zdroj, teplárenské jednotky, teplota tuhnutí, teplota vzplanutí, teplota zkapalnění, termodynamická účinnost, trigenerační systém, typ paliva, alternativní, biopaliva, fosilní, účinnost, Dodávky a uvolnění tepla a uvolnění, Pomocných zařízení zařízení, Úpravy paliva paliva, Uvolnění a dodávky tepla do TO a dodávky, uhlík, Úroková míra míra, Úroky z investic z investic, Úspora primárních zdrojů primárních zdrojů, Uzavřené oběhy oběhy, Vibrace, Viskozita, Vliv venkovních podmínek venkovních podmínek, Vnitřní úroková míra úroková míra, vodík, vodivost, aniontová, kationtová, výdaje, výhřevnost, výnosnost investice, vysoce účinná kogenerace, vysokopotenciální teplo, záložní zdroj, zápalná teplota, zapalování paliva, zásobení teplem, zdroj stacionární, změna parametrů, změna zatížení.
 • zkratky
  alkaine fuel cells, alkaické články, absorpční chladicí jednotka, alternativní palivo, biopalivo, centrální energetický zdroj, cash flow, peněžní tok, Carnotův oběh, centralizovaný systém, Česká inspekce životního prostředí, denní diagram zatížení, decentralizovaný energetický zdroj, decentralizovaný systém, diagram zatížení, elektrizační soustava, extra lehký topný olej, fosilní palivo, generátor, hmotnostní jednotka, chlazení, International Organization for Standartization, kapalné palivo, kondenzační parní turbína, kotel, kombinovaná výroba elektrické a tepelné energie, kombinovaná výroba, kogenerační systém, kogenerační jednotka, liquefied natural gas, liquefied petroleum gas, lehký topný olej, molten carbone fuel cells, články s roztavenými uhličitany, měrná jednotka, mikroturbína, metylester kyselin řepkového oleje, malé zdroje, Ministerstvo životního prostředí, oddělená výroba, obnovitelné zdroje energie, objemová jednotka, organický Rankinův cyklus, phosporic acid fuel cells, články s kyselinou fosforečnou, parní turbína, palivový článek, peletky, proton exchange memmbrane fuel cells, články s tuhými polymery, primární jednotka, peněžní jednotka, průmyslová kogenerace, plynná paliva, plynová turbína, primární motor, parts per bilion (počet částic v miliardě), parts per milion (počet částic v milionu), parts per trilion (počet částic v trilionu), protitlaká parní turbína, plynofikační soustava, primární zdroj, roční diagram zatížení, spalovací motor, sláma, solid oxid fuel cells, články s tuhými oxidy, spotřeba, Stirlingův motor, střední zdroje, škodlivá látka, týdenní diagram zatížení , tepelný motor, tepelný oběh, total organic carbon (těkavé organické sloučeniny), teplofikační soustava, těžký topný olej, tuhé palivo, tepelný zdroj, tuhé znečisťující látky, vysoké napětí, volatile organic compounds (celkový organický uhlík), velké zdroje, zvlášť velké zdroje.
 • popis obrázků
  Kombinovaná výroba užitných energetických forem, Výrobní řetězec KVET, řetězec transformace primárního zdroje, Uspořádání kogeneračních systémů, Teploty používané u KS, Transformace primární energie v kogeneračních jednotkách, Nepřímý způsob transformace primární energie, Přímý způsob transformace primární energie, Modulové uspořádání KJ se spalovacím motorem, Kontejnerové provedení KJ, KJ s palivovým článkem firmy Vaillant, Napojení KJ na stávající KS, Sazby pro hlavní zpoplatněné látky, Roční výše poplatků pro malý stacionární zdroj, Měrné ceny KJ pracujících s pomaluběžnými a rychloběžnými spalovacími motory, Vliv kompresního poměru a spalovací teploty mikro-turbíny na účinnost KJ, Vliv okolní teploty na účinnost KJ, Vliv nadmořské výšky na účinnost KJ, Referenční hodnoty účinností ODV, Složení paliva, Vyjádření palivových nákladů, Složení vzduchu, Přívod paliva do TO, Vliv venkovní teploty na výkon PlT, Schéma KJ s mikroturbínou, KJ s MT jako firemní energetický zdroj, Vliv změny zatížení na elektrickou účinnost MT, Vliv kompresního poměru na elektrickou účinnost MT, Vliv účinnosti spalinového výměníku na elektrickou účinnost MT, Vliv okolní teploty na elektrické parametry MT, Schéma KJ se Stirlingovým motorem, Typy Stirlingova motoru, Závislost účinnosti StM na druhu pracovní látky TO, Stirlingův motor spalující kvalitní paliva, Regulace Stirlingova motoru, Vliv změny zatížení na elektrickou účinnost StM, TO se spalovacími motory, Vliv změny zatížení na elektrickou účinnost zážehového motoru, Vliv změny zatížení na elektrickou účinnost vznětového motoru, Finanční toky KJ, Feasibility projektu s KJ, Investiční náklady KJ se spalovacími motory, Výkonové rozdělení energetických zdrojů a spotřebičů, Průběh elektrického zatížení KJ, Zásobník tepelné energie pro KJ zásobující skleníky, Princip absorpčního chlazení, Absorpční jednotka Carrier, Účinnost absorpčního chlazení, Denní DZ spotřeby tepelného výkonu, Aproximace ročního výkonového zatížení KJ, Vzájemné vazby KS, Blokové schéma modelu pro optimalizaci KS, Průběhy požadovaného zatížení a vstupní i výstupní hodnoty účelové funkce, Průběh účelové funkce při změně úročitele, Průběh účelové funkce při změně doby odpisování, Průběh účelové funkce při změně ceny paliva KJ, Energetické hospodářství, Nepřímý způsob transformace primární energie, Emisní limity pro zařízení spalující dřevo nebo biomasu, Sazby pro hlavní zpoplatněné látky, Placení záloh za znečištění ze spalovacích ZZ a VZ, Roční výše poplatků pro malý stacionární zdroj, Emisní limity pro spalovací SZ a VZ na plynná paliva, Emisní limity pro plynové turbíny, Emisní faktory při spalování plynných paliv, Výše poplatků za ukládání odpadů, Navýšení poplatků za ukládání nebezpečných odpadů, Měrné ceny KJ pracujících s pomaluběžnými a rychloběžnými spalovacími motory, Závislost výhřevnosti paliva na obsahu vody, Energetická hustota fyto-paliv, Potřebný skladovací prostor pro výrobu 1 MWh, Zápalné teploty a meze vznětlivosti plynných paliv, Bezpečnostní hodnocení vzplanutí kapalných paliv, Molární parametry plynů, Parametry paliv, Provozní parametry PlT, Schéma KJ s mikroturbínou, Emisní parametry mikroturbín, KJ se Stirlingovým motorem v domácnosti, Schéma KJ se spalovacím motorem, Paralelní propojení KJ se SM čistička odpadních vod Plzeň, Emisní parametry SM, Vliv změny zatížení na elektrickou účinnost zážehového motoru, Výkonové rozsahy SM v závislosti na otáčkách, Parametry KJ s pístovými motory, Porovnání PJ využívaných pro KJ, Parametry PJ využívaných pro KJ, Vhodnost použití PJ pro KJ, Úspora palivových nákladů realizací investičních variant s KJ, Diskontovaná hodnota úspor palivových nákladů investičních variant, Odpisování investičních nákladů, Provozní náklady KJ s PC, Výkonová charakteristika ACHJ, Vliv teploty vychlazeného chladicího média (vody) na provoz ACHJ, Vliv teploty teplonosné látky TZ na provoz ACHJ, KJ v domácnosti v režimu sledování tepelného výkonu, KJ v domácnosti v režimu sledování elektrického výkonu, Denní DZ spotřeby elektrického výkonu, Ukazatelé spotřeby pro typové zátěže, Průměrné hodnoty měsíční spotřeby elektrické energie, Nasazení KJ do ročního DZ spotřeby elektrického výkonu, Postup optimalizace nasazení a provozu KJ, Požadovaná spotřeba energií pro KS, Aproximovaný průběh zatížení pro zadanou spotřebu energií, Vyšetřované varianty pokrytí požadované spotřeby, Vstupní parametry pro výpočet účelové funkce, Rozložení pokrytí spotřeby energií, Výpočet účelové funkce, Výpočet účelové funkce při změně nákupní ceny elektrické energie, Výpočet účelové funkce při změně úročitele, Výpočet účelové funkce při změně doby odpisování, Výpočet účelové funkce při změně nákupní ceny elektrické energie z ES, Průběh účelové funkce při změně nákupní ceny elektrické energie z ES, Průběh účelové funkce při změně výkupní ceny elektrické energie z KJ, Výpočet účelové funkce při změně ceny paliva KJ, Průběh účelové funkce pro 2D analýzu varianty Bazén 2, Průběh účelové funkce pro 2D analýzu varianty Bazén 3, Průběh účelové funkce pro 2D analýzu varianty Bazén 1.

  URL adresa

  domovská stránka této knihy/zboží na Internetu = trvalá a neměnná internetová adresa:

  http://shop.ben.cz/cz/121168-kombinovana-vyroba-elektricke-a-tepelne-energie.aspx

Měřicí háčky

různé barvy a velikosti

Levné bastldesky

5×7, 7×9, 9×15 cm

Měřicí jehly

průměr 1 mm

Tlačítková klávesnice

100 Kč

Jazyky

Amper BRNO