BEN - odborná literatura s.r.o. je kamenné a internetové knihkupectví specializované na technické knihy.

Energetika v příkladech

Technický průvodce energetika, 2. díl

Energetika v příkladech - Technický průvodce energetika, 2. díl
 (Ibler Zbyněk st., Ibler Zbyněk ml., Karták Jan, Mertlová Jiřina)
obj. číslo121138
autor Ibler Zbyněk st., Ibler Zbyněk ml., Karták Jan, Mertlová Jiřina
vydal / výrobceBEN - technická literatura
rozsah / vazba384 stran B5 / vázaná V8
vydání1.
prodáváme od 15.9.2003
ISBN / EAN80-7300-097-0
9788073000974
dostupnostSkladem
Cena
v kamenném obchodě
 
674 Kč
Internetová cena
pro zaslání poštou
599 Kč
Koupit   (ceny včetně DPH)  

Aktualizováno  29.3.2010

Popis

Elektronická podoba knihy:

obsah download reakce odkazy keywords

Publikace Energetika v příkladech je 2. dílem "Technického průvodce energetika" (Praha, BEN 2002). V TPE byl proveden výběr nejdůležitějších technických a ekonomických informací pro řešení úloh optimalizace v elektroenergetice. Elektrárenství, teplárenství, přenos a rozvod energií zasahuje do několika oborů (elektroenergetika, strojírenství, chemie, automatizace a řízení, ekologie, ekonomie a další), při aplikaci základních disciplin matematiky, fyziky, chemie, ekonomie a využití praktických zkušeností. TPE umožňuje pracovníkům v elektroenergetice rychlé a přehledné získání základních informací o důležitých parametrech pracovních medií, oběhů, exaktních a regresních vztazích, charakteristikách, doporučených provozních metodách a hodnotách vybraných veličin, potřebných pro optimální řízení provozu, při rozhodování o údržbě a modernizaci zařízení elektráren.

V nyní předkládané publikaci Energetika v příkladech jsou uvedeny konkrétní numerické výpočty důležitých úloh a vztahů, od jednoduchých ke složitějším výpočtům, optimalizační výpočty které jsou potřebné k rozhodování v řídící činnosti v energetice. Autoři se snažili, pokud bylo možné, zařadit jednotlivé tématické okruhy a příklady v souladu s TPE "Technický průvodce energetika - 1. díl". V každé tématicky zaměřené kapitole příkladů je odvolání na teoretickou část zpracovanou v TPE, která potom není již při řešení konkrétních příkladů opakována a je použito jen příslušných teoretických vztahů.

Cílem publikace je umožnit uživatelům získat teoretické a praktické prostředky k některým samostatným početním řešením technickoekonomických aplikací, využití teoretických vztahů v praxi, což přispěje lépe k tvůrčí práci, technickoobchodním jednáním a rozhodování v energetice.

V současné době při využívání vyspělé výpočetní techniky a uplatňování progresivních informačních a řídících systémů se částečně obracíme i k použití ručních numerických výpočtů. Důvodem jsou logické a praktické poznatky, že pro vytváření programů pro PC v oblasti informatiky, automatizace různých agend, řídicí techniky je potřebná velmi dobrá znalost technologického zařízení, jeho chování v různých provozních stavech a zkoumání možností optimalizace provozu. V elektroenergetice jde zejména o automatické systémy řízení technologických procesů a správní řízení, automatizace různých agend (spolehlivost, diagnostika, údržba, ekonomie a další). Vytváření aplikačního software pro různé oblasti je možné jen při dobrých znalostech technologického zařízení, které umožní identifikaci a formulaci modelu řízení, algoritmu a vytvoření programu.

Existují programy kategorie freeware (shareware), které lze výhodně použít pro zrychlení a zpřesnění výpočtů dílčích úloh v energetice (např. pro přepočet jednotek, statistika, spolehlivost systémů, výpočty oběhů, výpočty zkratových poměrů, výpočet technickoekonomické efektivnosti, diagramy a tabulky vodní páry, spalování a další). Samozřejmě existuje v elektroenergetice další řada speciálních programů, nové se tvoří a jsou předmětem obchodních jednání.

S výhodou lze využívat např. tabulkový procesor Excel, který dává do ruky uživatelům účinný nástroj, který umožní vlastními silami vytvořit a řešit požadovanou početní úlohu.

Přáním autorů je, aby předložená publikace se stala jednou z používaných pomůcek při jejich práci, řízení a posílila tradiční velmi dobré adaptivní schopnosti českých elektroenergetiků k tvůrčí práci.

V 1. dílu Technický průvodce energetika byla popsána historie energetiky v ČR, ve druhém dílu je v úvodu zařazena stručná část o předpokládaném perspektivním rozvoji energetiky v 21. století, zejména z hlediska použití neobnovitelných a obnovitelných zdrojů primární energie.

Historie vydání

 • 1. vydání - září 2003 - ISBN 80-7300-097-0
 • 1. vydání - připravujeme (elektronická kniha ve formátu PDF)

Stručný obsah

 1. Soustavy jednotek – přepočty
 2. Matematická statistika
 3. Spolehlivost
 4. Termodynamika
 5. Elektrotechnika
 6. Ekonomická efektivnost
 7. Paliva a spalování
 8. Kotle
 9. Tepelné turbíny
 10. Tepelné výměníky
 11. Čerpadla, ventilátory
 12. Technicko-hospodářské ukazatele parních výroben

Download

 • podrobný obsah - ve formátu PDF
 • ukázka 1 - kap. 12.15 Instalace mikroturbíny v blokové plynové výtopně (4 strany) - ve formátu PDF
 • ukázka 2 - nahodile vybraných 13 stran z knihy - ve formátu PDF

 • update - zatím žádný není

Recenze lektorů a reakce čtenářů

Odkazy

Keywords

 • obsah knihy
  Metodika přepočtu hodnot veličin na jednotky jiné měrové soustavy, Přepočet jednotek entalpie, Přepočty jednotek měrné tepelné kapacity, Přepočet libovolné veličiny spalin, vztažené na hmotnost nebo objem, Měření tlaku páry v kotli a vakua v kondenzátoru, Určení absolutního tlaku páry v kotli a v kondenzátoru , Výpočet teploty směsi a objemový průtok spalin komínem, Měření teploty páry, Výpočet prodloužení ocelové tyče, Určení hustoty a měrného objemu oxidu uhličitého , Určení molové hmotnosti vzduchu a parciální tlaky zadaných objemových podílů složek, Přepočet jednotek koncentrace emisí spalin elektrárenského bloku, Přepočty vzájemných závislostí relativní a absolutní vlhkosti vzduchu, Matematická statistika, Určení střední hodnoty a směrodatné odchylky naměřených hodnot, Určení aritmetického průměru a směrodatné odchylky ze sledovaných dob života výrobků, Výpočet statistických charakteristik vzorků uhlí, Výpočet lineární regrese obsahu popela v uhlí na vodu, na výhřevnost, popele a vody na výhřevnost , Spolehlivost, Výpočet pravděpodobnosti bezporuchového provozu jednotek s aktivní zálohou, Výpočet pravděpodobnosti bezporuchového provozu a střední doby provozu , Výpočet spolehlivostních ukazatelů pro jednotky s pasivní zálohou, Výpočet pravděpodobnosti bezporuchového provozu systému s přepínačem, Výpočet pravděpodobnosti bezporuchového provozu číslicového řídicího systému, Výpočet pravděpodobnosti bezporuchového provozu napáječek, Výpočet součinitele pohotovosti a bezporuchovosti provozu napájecí stanice, Výpočet spolehlivostních charakteristik kotle při provozu různého počtu mlecích okruhů, Určení pravděpodobnosti, že uhelné mlýny zajistí požadovaný provoz elektrárenského bloku, Výpočet pravděpodobnosti provozu pro blokový transformátor a vedení, Pravděpodobnost bezporuchového provozu dvou elektrárenských bloků, Pravděpodobnost přechodu elektrárenského bloku ze stavu opravy do provozuschopného stavu, Výpočet součinitele pohotovosti systému dvou bloků, Vytvoření spolehlivostního schéma elektrárenského bloku, Výpočet pravděpodobnosti bezporuchového provozu systému, složeného z neobnovovaných prvků, Výpočet činitele zabezpečenosti provozu elektrizační soustavy, Ze zadaných spolehlivostních ukazatelů vypočítejte pravděpodobnost bezporuchového provozu, Termodynamika, Výpočet výsledné teploty směšováním dvou proudů vody, Výpočet změny objemu spalin při ochlazování, Výpočet vzniklého tepla v ložisku a potřebný průtok oleje pro chlazení, Výpočet tepelného výkonu parního kotle, Určení entalpie a objemu páry, Určení entalpie mokré páry, Určení stavu vodní páry, Stanovit entalpii, objem, suchost páry a teplotu po expanzi, Výpočet výrobního tepla vodní páry, Určení stavu páry po adiabatické expanzi, Výpočet množství páry získané škrcením , Výpočet hmotnostního průtoku vody pro regulaci teploty páry vstřikem, Určení hmotnostního průtoku vstřikované vody pro získání redukované páry s požadovanými parametry, Výpočet teoretické tepelné účinnosti parního zářízení, Tepelná účinnost ideálního pochodu při změnách vstupního tlaku, Výpočet tepelné účinnosti ideálního pochodu, Výpočet provozních ukazatelů protitlakého turbosoustrojí, Omezení nehospodárného škrcení páry v redukčních stanicích (točivá redukce páry), Energetická a exergická bilance NTO, Korekce změřeného průtoku průtokoměrem, Porovnání energetické a exergetické bilance a účinnosti elektrárenského bloku, Elektrotechnika, Operátor natočení fází, Výpočet maximálních a efektivních hodnot proudu a napětí, Výpočet zdánlivého výkonu v jednotlivých fázích trojfázového obvodu, Výpočet rezistancí v elektrickém obvodu, Výpočet admitance a impedance v elektrickém obvodu s rezistancemi a indukčnostmi, Výpočet admitance a impedance v elektrickém obvodu s kapacitami, Výpočet výkonu a proudu jednofázového spotřebiče, Výpočet proudu trojfázového motoru, Výpočet příkonu elektrického ohřívače vody, Výpočet úbytku napětí na vodiči v rozvodu nn, Napětí na rozvaděči vn, Výpočet napětí na přípojnicích rozvaděče, Přepočet impedance s ohledem na převod transformátoru, Náhradní schéma trojfázového dvojvinuťového transformátoru, Náhradní schéma trojvinuťového transformátoru, Řešení zkratových poměrů, návrh vypínačů a napěťové poměry při rozběhu asynchronního motoru, Samonajíždění skupiny elektromotorů, Ekonomická Efektivnost, Porovnání dvou variant organizace výstavby energetického zdroje, Ekonomické posouzení instalace nového řídicího systému pro technologické zařízení, Posouzení reálnosti financování výstavby paroplynového bloku, Volba typu plynové turbíny, Určení teplárenského součinitele paroplynové teplárny, Posouzení podmínek vhodnosti použití paroplynového zařízení nebo klasického parního oběhu s fluidním kotlem, Posouzení vlivu dvousložkové ceny elektřiny na zisk za dodávku elektřiny, Ekonomické posouzení varianty obnovy kondenzačního uhelného bloku s novým uhelným a paroplynovým blokem, Optimální návrh teplárny s motorovou kogenerací, Vypočtěte hlavní ekonomické charakteristiky kondenzačního bloku s fluidním kotlem na hnědé uhlí Rozbor proveďte z hlediska projektanta, Paliva a spalování, Výpočet výhřevnosti z prvkového rozboru paliva, Výpočet spalného tepla a výhřevnosti hnědého uhlí , Výpočet výhřevnosti paliva pro zadané Qv, Wr, Hr, Výpočet výhřevnosti a obsahu popela pro vysušení uhlí, Změna hmotnosti uhlí na skládce vlivem povětrnostních změn, Změna kvalitativních znaků uhlí vlivem atmosférických srážek při jeho dopravě, Posouzení kvalitativních ukazatelů dvou druhů uhlí, Určení výhřevnosti a spalného tepla mazutu , Výpočet výhřevnosti zemního plynu pro zadané složení, Výpočet kvalitativních charakteristik uhlí z jeho prvkového složení, Určení teoretické teploty nechlazeného plamene, Výpočet výhřevnosti směsi paliva, Výpočet hospodárného provozu granulačního práškového kotle s přihříváním páry, Výpočet hospodárného provozu fluidního kotle s cirkulující vířivou vrstvou a přímým odsířením, Výpočet spalování zemního plynu a účinnost kotle, Kotle, Výpočet granulačního ohniště, Bilance tlakových výhřevných ploch, Výpočet ohříváku vzduchu, Výpočet ohříváku vody, Návrh svazkového přehříváku páry, Účinnost kotle, Využití odluhu z bubnového kotle, Vliv technologických proměnných na ztrátu citelným teplem spalin (na komínovou ztrátu) a spotřebu elektřiny ventilátorů, Těsnost spalinového traktu kotle, Tepelné Turbíny, Tepelný oběh turbíny s regulovaným odběrem páry, Výpočet hmotnostního průtoku chladicí vody a chladicí poměr kondenzátoru turbíny, Hmotnostní průtok páry kondenzační turbíny s neregulovanými odběry, Parní kondenzační oběh s nízkotlakými regeneračními ohříváky, Kondenzační turbína s regulací škrcením a skupinovou , Nastavení součinitele nerovnoměrnosti regulátorů otáček turbíny, Určení statické charakteristiky výrobního systému paralelně pracujících jednotek, Otevřený oběh plynové turbíny, Tepelná bilance plynové turbíny, Tepelné Výměníky, Ztráty tepla a určení teploty vnějšího povrchu izolované trubky, Hustota tepelného toku rovinnou stěnou , Závislost ztráty exergie na teplotách látek, protékajících výměníkem, Průchod tepla rovinnou cihlovou stěnou, Tepelné ztráty potrubí v závislosti na materiálu izolačních vrstev, Snížení tepelného toku trubky vnějšími nánosy, Ztráty neizolovaného a izolovaného potrubí, Ohřev napájecí vody v NTO, Hmotnostní průtok napájecí vody,topné páry a ohřátí napájecí vody v odplyňovači, Určení velikosti výhřevné plochy ohříváku vody pro různé varianty, Čerpadla, ventilátory, Výpočet charakteristik potrubí a čerpadla, Výpočet příkonu napajecího čerpadla elektrárenského bloku, Výpočet příkonu vzduchových ventilátorů kotle elektrárenského bloku, Výpočet příkonu spalinových ventilátorů kotle elektrárenského bloku, Porovnání pohonu napájecího čerpadla elektrárenského bloku parní turbínou a elektromotorem, Technicko-hospodářské ukazatele parních výroben, Spotřební charakteristika horkovodního kotle, Charakteristika parního kotle [t/h], Sestrojení spotřební charakteristiky ze čtyř měřených dvojic P, Q, Spotřební charakteristika vyrovnaná třemi přímkovými úseky, Přibližné řešení spotřební charakteristiky elektrárenského bloku, Výpočet spotřeby tepla bloku MW, spotřební charakteristiky a poměrného přírůstku spotřeby, Výpočet měrné spotřeby páry elektrárenského bloku s přihříváním páry, Výpočet celkové a dílčích účinností elektrárenského bloku, měrné spotřeby energie na vyrobenou a dodanou elektřinu, Vliv dominantních ukazatelů na celkovou ekonomickou efektivnost kondenzačního elektrárenského bloku, Výpočet technicko-hospodářských ukazatelů elektrárenského bloku, Výpočet spotřeby paliva a měrné spotřeby energie na výrobu a dodávku elektřiny, Optimální rozdělení výkonu dvou spolupracujících elektrárenských bloků (řešení nevybočuje z regulačního rozsahu bloků), Optimální rozdělení činných výkonů při paralelní spolupráci jednotek pro požadované zatížení (řešení, kdy při optimalizaci vybočuje výkon některého bloku z regulačního rozsahu), Rozdělení výkonu tří paralelně pracujících jednotek, Instalace mikroturbíny v blokové plynové výtopně,

  URL adresa

  domovská stránka této knihy/zboží na Internetu = trvalá a neměnná internetová adresa:

  http://shop.ben.cz/cz/121138-energetika-v-prikladech.aspx

Měřicí háčky

různé barvy a velikosti

Levné bastldesky

5×7, 7×9, 9×15 cm

Měřicí jehly

průměr 1 mm

Tlačítková klávesnice

100 Kč

Jazyky

Amper BRNO