BEN - odborná literatura s.r.o. je kamenné a internetové knihkupectví specializované na technické knihy.

Technický průvodce energetika 1

Technický průvodce energetika 1
 (Ibler Zbyněk st., Ibler Zbyněk ml., Karták Jan, Mertlová Jiřina)
obj. číslo121061
autor Ibler Zbyněk st., Ibler Zbyněk ml., Karták Jan, Mertlová Jiřina
vydal / výrobceBEN - technická literatura
rozsah / vazba616 stran B5 / brožovaná V2
vydání1.
prodáváme od 8.4.2002
ISBN / EAN80-7300-026-1
9788073000264
dostupnostSkladem
Cena
v kamenném obchodě
 
999 Kč
Internetová cena
pro zaslání poštou
889 Kč
Koupit   (ceny včetně DPH)  

Aktualizováno 23.11.2012

Popis

Elektronická podoba knihy:

obsah download reakce odkazy keywords

Publikace obsahuje souhrn důležitých informací z oblasti elektrárenství a teplárenství, potřebných pro pracovníky energetiky a energetického strojírenství při řešení úkolů v předprojektové přípravě, stavbě, provozu a modernizaci energetických zařízení. Informace jsou využitelné pro úspěšné naplňování ustanovení nových zákonů ČR o hospodaření energií a energetického zákona. Průvodce je vhodný i pro studenty středních a vysokých škol. Informace a postupy řešení jsou zpracovány z pozice základních disciplin fyziky, chemie, elektroenergetického inženýrství a současného stavu znalostí v této oblasti u nás a v zahraničí.

Ve všeobecné části jsou popsány důležité discipliny potřebné a často užívané v energetice tj. statistika, teorie chyb, spolehlivost, termodynamika, elektrotechnika, regulace technologických procesů a metody posuzování ekonomické efektivnosti.

Další část se zabývá kvalitativními znaky pracovních medií elektrárenských a teplárenských oběhů, konstrukčními a provozními materiály, informacemi o vybraných technologických zařízeních (kotle, turbiny, tepelné výměníky, elektrická zařízení, dopravní zařízení, čerpadla, ventilátory, chemická úprava vody a zařízení pro omezení emisí škodlivin do životního prostředí) a jejich pracovních charakteristikách, metodami a modely pro optimální řízení provozu. Průvodce pojednává i o provozu elektrárenských a teplárenských výrobních jednotek, přenosu a rozvodu elektrické energie v elektrizační soustavě (včetně mezinárodní spolupráce) a teplofikačních soustavách.

Historie vydání

 • 1. vydání - 2002 - ISBN 80-7300-026-1
 • 1. vydání - 2011 - ISBN 978-80-7300-334-0 (elektronická kniha ve formátu PDF)

Stručný obsah

 1. Všeobecná část
 2. Konstrukční materiály
 3. Termodynamika par
 4. Plyny
 5. Paliva
 6. Spalování
 7. Kotle
 8. Tepelné turbíny
 9. Tepelné výměníky
 10. Koroze a eroze
 11. Elektrická část elektráren
 12. Dopravní zařízení
 13. Čerpadla
 14. Doprava vzduchu a spalin
 15. Chemická úprava vody
 16. Odsiřovací zařízení
 17. Snižování emisí NOx
 18. Odlučování tuhých zbytků po spalování fosilních paliv
 19. Provoz tepelných elektráren v elektrizační soustavě a teplofikačních soustavách

Download

Recenze lektorů a reakce čtenářů

Odkazy

 • Další knihy autora se zobrazí kliknutím na jeho jméno.

 • Energetika v příkladech = Technický průvodce energetika 2. díl

 • Vydání knihy podpořil:
  www.cez.cz - ČEZ - největší výrobce elektrické energie v ČR

Keywords

 • obsah knihy
  Soustavy jednotek, Základní jednotky SI, Doplňkové jednotky SI, Druhotné jednotky, Násobky a díly jednotek, Přehled vybraných SI a dříve užívaných jednotek technické nebo fyzikální soustavy, vztahy pro přepočet, Jednotky v anglosaských státech, Převod teplot v různých teplotních stupnicích, Převod vybraných veličin pro přepočty anglo?amerických a SI jednotek, Jednotky energie, Elektřina a magnetizmus, Jednotky radioaktivity, expozice záření a dávek, Veličiny a jednotky užívané v analytické chemii, Veličiny a jednotky používané při hodnocení emisí, Důležité fyzikální konstanty, Matematická statistika, Základní pojmy, Výpočty, tabulky a grafy, Odhad pravděpodobnosti pomocí relativní četnosti, Testování statistických hypotéz, Vyrovnávací počet, Teorie chyb, Vyrovnávací měření, Spolehlivost, Neparametrický a parametrický odhad spolehlivostních charakteristik, Spojitá rozdělení, Normální rozdělení, Nespojitá rozdělení, Spolehlivost systémů, Citlivostní analýza, Markovovy procesy, Pohotovost a využití zařízení, Termodynamika, Základní pojmy a vztahy, Stavové změny plynů, Tepelné oběhy, Exergie, Elektrotechnika, Stejnosměrné obvody, Střídavé obvody, Jednofázové obvody, Trojfázové obvody, Vztahy pro výpočet konkrétních prvků elektrické sítě, Přepočet parametrů , Výpočty zkratových poměrů, Ekonomická efektivnost, Aktualizace finančních částek, Reprodukce investičních prostředků, odepisování, Členění zisku a nákladů, Splácení úvěrů, Kritéria technicko-ekonomické efektivnosti, Faktory ovlivňující přesnost ekonomických výpočtů, Regulace technologických procesů, Dynamické vlastnosti soustav, Řídicí obvody, Optimální seřízení regulátoru, Stabilita lineárních soustav, Stavová teorie řízení, KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY, Kritéria jakosti konstrukčních materiálů, Pružnost, Plastická deformace, Pevnost, Tečení, Relaxace napětí, Únavové vlastnosti, Vlastnosti ocelí, Keramické žáruvzdorné materiály, TERMODYNAMIKA, Vodní pára, Diagramy vodní páry, Tabulky syté vody a syté páry, Tabulky přehřáté vodní páry, Elektrárenské bloky v ČR, PLYNY, Vzduch, Spaliny z ohnišť kotlů, Tepelné veličiny spalin, I - t diagram spalin, Viskozita plynů, Rosný bod, PALIVA, Tuhá paliva, Černé uhlí, Hnědé uhlí, Biomasa, Kapalná paliva, Plynná paliva, SPALOVÁNÍ, Stechiometrické spalovací rovnice, Spalování tuhých a kapalných paliv, Spalování plynných paliv, Přibližný výpočet spotřeby spalovacího vzduchu a objemu vzniklých spalin při dokonalém spalování, Orientační hodnoty objemů vzduchu a spalin pro paliva spalovaná v ČR, Přepočty objemů spalovacího vzduchu a spalin, Přepočet na skutečnou teplotu a tlak spalin, Přepočty na stav spalin, definovaných zákonem o ochraně ovzduší , a vyhláškou Ministerstva životního prostředí , Emise při spalování fosilních paliv, Výpočty produkce emisí, Výpočet součinitele emisí kex (emisní faktor), Kategorizace vybraných zdrojů znečišťování, specifické emisní limity, přípustná tmavost kouře a technické podmínky provozu vybraných zdrojů znečišťování, Kontrola jakosti spalovacích režimů, Orientační údaje závislostí O, CO, lambda ve spalinách, KOTLE, Základní charakteristické veličiny kotlů, Základní parametry, Technické ukazatele kotlů, Tepelný výpočet kotle, Výchozí hodnoty tepelného výpočtu kotle, Pomocné výpočty tepelné ztráty kotle, spotřeba paliva, Příprava paliva před spalováním, Výpočet ohniště a výparníku, Výpočet dodatkových výhřevných ploch kotle, Hydraulický výpočet kotle, Tlakové ztráty, Kontrola přirozeného oběhu vodotrubného kotle, Aerodynamický výpočet kotle, TEPELNÉ TURBÍNY, Typy turbín, Princip funkce, Energetická bilance parní turbíny, Chladicí systémy kondenzačních turbín, Typy chladicích systémů, Optimalizace chladicího systému, Plynové turbíny, Oběhy plynových turbín, Termodynamický rozbor plynového oběhu, Kogenerační jednotky s plynovými spalovacímí jednotkami, Trigenerace, Mikroturbíny, TEPELNÉ VÝMĚNÍKY, Druhy tepelných výměníků, Sdílení tepla, Sdílení tepla vedením, Sdílení tepla konvekcí, Sdílení tepla sáláním, Tepelný výpočet výměníků, KOROZE A EROZE, Koroze, Typy koroze, Mechanizmy korozních procesů, Eroze, ELEKTRICKÁ ČÁST ELEKTRÁREN, Alternátory, Parametry synchronních alternátorů, Charakteristiky a fázorové diagramy alternátoru, Budicí soustavy alternátorů, Fázování alternátoru, Transformátory, Základní parametry transformátorů , Určení výkonu transformátorů, Vliv parametrů transformátorů na napěťové poměry při rozběhu velkých motorů, Paralelní chod transformátorů, Elektrické stanice, Elektrická schémata elektráren, Elektrická vedení v elektrické části elektrárny, DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ, Jeřáby, Lana, Dopravníky, Charakteristické veličiny dopravníků, Pásové dopravníky, Článkové dopravníky, Žlabové dopravníky, Dopravníky bez tažného prvku, Překládací zařízení, Potrubní doprava tuhých materiálů, Pneumatická doprava, Hydraulická doprava, ČERPADLA, Energetická bilance čerpacího zařízení, Potrubí, Čerpadla, Hydrodynamická čerpadla, Charakteristika hydrodynamického čerpadla, Provoz hydrodynamických čerpadel, Regulace hydrodynamických čerpadel, Řazení hydrodynamických čerpadel v systému, Čerpadla pro elektrárny a teplárny spalující fosilní paliva, DOPRAVA VZDUCHU A SPALIN, Přirozený tah, Ventilátory, Rozdělení ventilátorů, Základní vztahy, Charakteristiky ventilátorů, Vzduchové ventilátory, Spalinové ventilátory, Regulace ventilátorů, CHEMICKÁ ÚPRAVA VODY, Periodický systém prvků, Vybrané ekvivalenty, Vlastnosti vody pro posouzení vhodnosti jejich užití pro tepelné elektrárny, Požadavky na kvalitu vod a páry tepelných elektráren, spalujících fosilní paliva, Vodní kotle a uzavřené soustavy, Tepelná energetická zařízení s pracovním tlakem do Mpa, Kyslíkový vodní režim, Chemická kontrola provozu tepelných elektráren, ODSIŘOVACÍ ZAŘÍZENÍ, Metody odsiřování, Suché vápencové metody, Mokrá vápencová vypírka, Polosuchá metoda odsíření, Koncepce odsiřovacího zařízení spalin metodou mokré vápencové vypírky, Požadavky na sorbent, Klasifikace vápenců, Klasifikace vápen, Sorbent pro odsiřování spalin kotlů v ČR, Výpočet spotřeby sorbentu, Energetická bilance odsiřování spalin kotlů, Produkty odsiřování, SNIŽOVÁNÍ EMISÍ NOX, Mechanizmy vzniku NOx, Výpočet produkce NOx, Primární opatření ke snížení produkce NOx, Primární opatření uskutečnitelná řízením spalovacího procesu, Primární opatření uskutečnitelná rekonstrukcí nebo novou konstrukcí spalovacího zařízení, Sekundární opatření pro snížení produkce NOx, Selektivní nekatalytická redukce, Selektivní katalytická redukce, Simultánní metody, ODLUČOVÁNÍ TUHÝCH ZBYTKŮ, Třídění odlučovačů, Vlastnosti odlučovacích zařízení, Celková odlučivost, Tlaková ztráta odlučovačů, Některé provozní vlastnosti nejpoužívanějších odlučovačů v energetických výrobnách, Hodnocení odlučovačů, Využití a ukládání tuhých zbytků po spalování, PROVOZ TEPELNÝCH ELEKTRÁREN, Základní pojmy výkonu, práce a účinnosti energetických zařízení, Výkon, Práce, Časové ukazatele, Účinnost, Charakteristické diagramy, Diagramy elektrického zatížení, Diagramy tepelného zatížení, Spotřební a nákladové charakteristiky energetických výrobních zařízení, Charakteristiky kotlů, Charakteristiky turboalternátorů, Účinnost bloku kondenzační elektrárny, Spotřební charakteristiky elektrárenských a teplárenských bloků, Nákladové charakteristiky, Technicko-hospodářské ukazatele elektráren a tepláren, Úplná kontrola tepelné ekonomie, Orientační kontrola hospodárnosti provozu bloku, Optimalizace provozu elektrárenských a teplárenských bloků v elektrizační soustavě (ES), Hospodárné rozdělení výkonů paralelně pracujících bloků v elektrizační soustadvě, Hospodárné řazení bloků (jednotek), Provoz bloků v regulaci , Optimalizace provozu výrobních jednotek v teplofikační soustavě, Optimalizace provozu teplárenské soustavy, Řízení provozu teplárenských soustav, Trh s elektřinou.

  URL adresa

  domovská stránka této knihy/zboží na Internetu = trvalá a neměnná internetová adresa:

  http://shop.ben.cz/cz/121061-technicky-pruvodce-energetika-1.aspx

Měřicí háčky

různé barvy a velikosti

Levné bastldesky

5×7, 7×9, 9×15 cm

Měřicí jehly

průměr 1 mm

Tlačítková klávesnice

100 Kč

Jazyky

Amper BRNO