BEN - odborná literatura s.r.o. je kamenné a internetové knihkupectví specializované na technické knihy.

Elektrotechnická měření

Elektrotechnická měření
 ()
obj. číslo121012
autor
vydal / výrobceBEN - technická literatura
rozsah / vazba256 stran B5 / brožovaná V2
vydání1.
prodáváme od 29.8.2002
ISBN / EAN978-80-7300-022-6
9788073000226
dostupnostSkladem
Cena
v kamenném obchodě
 
285 Kč
Internetová cena
pro zaslání poštou
258 Kč
Koupit   (ceny včetně DPH)  

Aktualizováno  10.5.2010

Popis

Elektronická podoba knihy:

obsah download reakce odkazy keywords

Učební text byl koncipován tak, aby student získal přehled o základních analogových měřicích přístrojích a metodách měření základních aktivních i pasívních elektrických veličin. Student by měl být schopen po prostudování učebnice samostatně zvolit vhodnou metodu měření a měřicí prostředky pro danou měříicí úlohu, provést praktické měření a vypracovat protokol o provedeném měření.

Je to jediná učebnice na téma měření v elektrotechnice, která v poslední době vyšla.

Historie vydání

 • 1. vydání - 2006 - ISBN 978-80-7300-022-6
 • 1. vydání - 2011 - ISBN 978-80-7300-310-4 (elektronická kniha ve formátu PDF)

Stručný obsah

 1. Úvod
 2. Soustavky jednotek a etalony
 3. Vyhodnocení výsledků měření
 4. Analogové měřicí přístroje
 5. Měření elektrického napětí
 6. Měření elektrického proudu
 7. Měření elektrického odporu
 8. Měření impedancí
 9. Měření kapacity
 10. Měření vlastní indukčnosti
 11. Měření vzájemné indukčnosti cívek
 12. Měření kmitočtu
 13. Měření fázového posunu
 14. Měření výkonu elektrického proudu
 15. Měření práce elektrického proudu
 16. Galvanometry
 17. Kompenzátory
 18. Magnetická měření
 19. Přílohy

Download

Recenze lektorů a reakce čtenářů

Odkazy

 • Další knihy autora se zobrazí kliknutím na jeho jméno.

časopis Elektro

Keywords

 • obsah knihy
  Definice měření Základní pojmy Soustavy jednotek a etalony Vznik základních fyzikálních jednotek a jejich etalonů Etalony elektrických jednotek Neproměnné normály Normál elektrického proudu Normály elektrického napětí Normály elektrického odporu Normály odporu na stejnosměrný proud Normály odporu na střídavý proud Normály elektrické kapacity Normály vlastní indukčnosti Normály vzájemné indukčnosti Proměnné normály Vyhodnocení výsledků měření Přesnost měření Chyby měření analogovými měřicími přístroji Absolutní a relativní chyba Třída přesnosti Ověřování měřicích přístrojů Chyby digitálních měřicích přístrojů Chyby nepřímých měření Analogové měřicí přístroje Princip funkce Rozdělení analogových měřicích přístrojů Ukazatelé analogových měřicích přístrojů Ručky Světelná stopa Tlumení otočného ústrojí Uložení otočné části měřicího ústrojí Aretace otočné části měřicího ústrojí Číselník a stupnice měřicích přístrojů Provedení měřicích přístrojů Konstanta a citlivost měřicího přístroje Vlastní spotřeba měřicích přístrojů Přetížitelnost měřicích přístrojů Rušivé vlivy při měření Magnetoelektrické měřicí přístroje Princip, konstrukce, použití Magnetoelektrické přístroje s usměrňovačem Univerzální přístroje Magnetoelektrické přístroje s termočlánkem Feromagnetické (elektromagnetické) měřicí přístroje Elektrodynamické měřicí přístroje Ferodynamické měřicí přístroje Indukční měřicí přístroje Tepelné přístroje s bimetalem Elektrostatické měřicí přístroje Rezonanční měřicí přístroje Měřicí přístroje s poměrovým měřicím ústrojím Měření elektrického napětí Měření stejnosměrného napětí Měření střídavých napětí Změna rozsahu voltmetru Předřadník Odporový dělič Předřadný kondenzátor Kapacitní dělič Měřicí transformátor napětí Voltmetrický přepínač Měření elektrického proudu Měření stejnosměrného proudu Měření střídavého proudu Změna rozsahu ampérmetru Bočník Přepínání částí proudové cívky Změna počtu závitů měřicí cívky Měřicí transformátor proudu Klešťové ampérmetry Hallova sonda Měření elektrického odporu Ohmova metoda Zapojení pro malé odpory Zapojení pro velké odpory Měření velmi malých odporů Měření velmi velkých odporů Srovnávací metoda Zapojení pro malé odpory Zapojení pro velké odpory Substituční metoda Měření odporu voltmetrem Ohmmetry Ohmmetry s magnetoelektrickým voltmetrem Ohmmetry s poměrovým měřicím ústrojím Měření izolačního odporu elektrického zařízení Měření zemních odporů zemničů Měření měrného odporu půdy Můstkové metody měření odporu Wheatstoneův můstek Thomsonův můstek Měření impedancí Měření impedance voltmetrem, ampérmetrem a wattmetrem Metoda tří ampérmetrů Metoda tří voltmetrů Obecný můstek Měření kapacity Měření kapacity voltmetrem a ampérmetrem Analogové měřiče kapacity Měření kapacity kondenzátoru balistickým galvanometrem Můstkové metody měření kapacity De Sautyho můstek Wienův můstek Scheringův můstek Měření vlastní indukčnosti Měření vlastní indukčnosti voltmetrem a ampérmetrem Můstkové metody měření vlastní indukčnosti Maxwell-Wienův můstek Owenův můstek Q-metr Měření vzájemné indukčnosti cívek Měření vzájemné indukčnosti cívek voltmetrem a ampérmetrem Měření vzájemné indukčnosti sériovým spojením cívek Campbellův můstek Měření kmitočtu Vibrační kmitoměry Ručkové kmitoměry Campbellův můstek Přímé číslicové měření kmitočtu Měření fázového posunu Měření fázového posunu pomocí osciloskopu Fázoměry Měření výkonu elektrického proudu Měření výkonu stejnosměrného proudu voltmetrem a ampérmetrem Měření činného výkonu jednofázového proudu Měření výkonu a jednofázového střídavého proudu wattmetrem Měření výkonu jednofázového proudu s měřicím transformátorem proudu Měření výkonu jednofázového proudu s měřicími transformátory proudu a napětí Měření činného výkonu v trojfázové síti Základní pojmy Měření příkonu trojfázové souměrné zátěže Měření příkonu trojfázové nesouměrné zátěže Měření výkonu trojfázového proudu s měřicími transformátory proudu Měření výkonu trojfázového proudu s měřicími transformátory proudu a napětí Měření jalového výkonu Měření zdánlivého výkonu Měření práce elektrického proudu Elektroměry pro stejnosměrný proud Elektroměry pro měření činné práce Elektroměry pro měření jalové práce Kontrola elektroměrů Galvanometry Konstrukce galvanometru Vlastnosti galvanometrů Použití galvanometrů Charakteristické hodnoty galvanometru Doba kmitu netlumeného galvanometru Vnitřní a vnější mezní odpor galvanometru Konstanty galvanometru Proudová konstanta Napěťová konstanta Balistická konstanta Stanovení charakteristických hodnot galvanometru Měření doby kmitu Stanovení vnějšího mezního odporu Stanovení proudové konstanty Stanovení napěťové konstanty Stanovení balistické konstanty Kompenzátory Magnetická měření Základní pojmy Problémy při měření magnetických veličin Magnetické převodníky Měřicí cívka Rogowskiho potenciometr Hallova sonda 1Dvojitá feromagnetická sonda Měření střídavých magnetických polí Měření magnetizačních charakteristik feromagnetických materiálů Měření křivky prvotní magnetizace 1Měření hraniční hysterezní smyčky 1Měření ztrát v železe Přílohy Srovnání měřicích soustav elektromechanických přístrojů Značky druhu proudu a počtu měřicích ústrojí Značky pro vyjádření zkoušky elektrické pevnosti Značky polohy stupnice Značky tříd přesnosti Značky pro označení ústrojí přístroje Uspořádání základních měřicích soustav Magnetoelektrická soustava Feromagnetická (elektromagnetická) soustava Elektrodynamická soustava Ferodynamická soustava.
 • popis obrázků
  Univerzální analogový multimetr, ručkové panelové měřicí přístroje, Proudové váhy jakožto etalon elektrického proudu, Westonův článek historický normál elektrického napětí, Zenerova dioda, Charakteristika Zenerovy diody, Zapojení Zenerovy diody do obvodu s OZ, Řez odporovým normálem na bázi nikelinu, Možné místo vzniku přechodového odporu, Mechanické provedení a tok proudu v bifilárním vinutí, Magnetické pole bifilárně vinutého vodiče, Sekundární etalon kapacity absolutní etalon kapacity, Sekundární etalon vlastní indukčnosti soustava desek, Odporová kolíčková dekáda pro odpory malých hodnot, Odporová dekáda realizovaná pomocí otočného přepínače, Kapacitní kolíčková dekáda, Variometr, Patrná výrazná odlišnost hrubé chyby měření, Typické stupnice analogových měřicích přístojů, Hyperbolická závislost relativní chyby na výchylce přístroje, Paralelní připojení přesného přístroje ke kontrolovanému voltmetru, Sériové připojení přesného přístroje ke kontrolovanému ampérmetru, Korekční křivka, Zapojení měřených ampérmetrů, Síly působící při výchylce přístroje, Graf průběhu pohybového a direktivního momentu, Ručka s protiváhou, Mechanická sestava měřicího ústrojí uložení ručky, Graf účinku tlumení velikost výchylky a doba ustálení, Tlumení vířivými proudy, Vzduchové tlumení, Hrotové uložení ocelové hřídelky v ložiskových kamenech, Jednoduché závěsové uložení u starších galvanometrů, Dvojité závěsové uložení u přesných laboratorních přístrojů moderní konstrukce, Princip aretace u hrotového uložení nadzdvižením měřicího ústrojí, Skutečné provedení aretace u hrotového uložení, Aretace nadzdvižením otočné části u jednoduchého závěsového uložení, Lineární stupnice rozváděčového wattmetru, Význam značek na stupnici měřicího přístroje, Principiální schéma magnetoelektrického měřicího přístroje, Princip vyvození pohybového momentu v magnetoelektrickém měřicím přístroji, Magnetoelektrický voltmetr, Běžný magnetoelektrický měřicí přístroj s hrotovým uložením, Měřicí ústrojí přesných magnetoelektrických přístrojů jsou zavěšena na dvou bronzových vláknech, Zvláštní konstrukční uspořádání měřicího přístroje umožňující výchylku až 250°, Připojení magnetoelektrického měřicího přístroje do obvodu dvoucestného usměrňovače, Sinusový průběh po průchodu dvoucestným usměrňovačem, Průběhy tvarových kmitů po průchodu dvoucestným usměrňovačem, Zjednodušené schéma univerzálního měřicího přístroje, Měření napětí na termočlánku, Praktické provedení měřicího ústrojí, Původní konstrukční uspořádání feromagnetického měřicího přístroje, Mechanická konstrukce feromagnetického měřicího přístroje současné doby, Elektromagnetický (feromagnetický voltmetr) s černou stupnicí a osvětlením, Plíšek pro citlivější přístroje s lepší linearitou, Provedení ústrojí rozváděčového feromagnetického měřicího přístroje s výchylkou až 270°, Princip funkce elektrodynamického měřicího přístroje, Skutečné provedení elektrodynamického měřicího přístroje, Zapojení cívek elektrodynamického ampérmetru, Zapojení cívek elektrodynamického ampérmetru určeného pro větší proudy, Zapojení cívek elektrodynamického voltmetru, Princip stínicího krytu elektrodynamického měřicího přístroje, Dva možné způsoby připojení wattmetru do obvodu, Princip ferodynamické soustavy, Uspořádání feromagnetického rozváděčového přístroje s výchylkou 250°, Princip indukčního ústrojí s kotoučovým rotorem, Fázorový diagram, Úprava u jednofázových přístrojů, Tepelný měřicí přístroj s bimetalem, Měřicí ústrojí elektrostatického přístroje, Jazýčkový kmitoměr, Odečítání kmitočtu z rozkmitaných jazýčků, Ústrojí magnetoelektrického poměrového přístroje, Měřicího ústrojí ohmmetru s rozsahem 0 až nekonečno, Paralelní připojení voltmetru do měřeného obvodu, Význam značek na výchylkových voltmetrech, Idealizované schéma magnetoelektrického voltmetru s předřadníkem, Přepínání rozsahu voltmetru na vstupních svorkách, Přepínání rozsahu voltmetru pomocí otočného přepínače, Připojení odděleného předřadníku k voltmetru, Odporový dělič, Připojení sériového kondenzátoru do obvodu elektrostatického voltmetru, Kapacitní dělič pro elektrostatický voltmetr, Zapojení měřicího transformátoru pro měření napětí, Náhradní schéma měřicího transformátoru, Fázorový diagram měřicího transformátoru ve stavu naprázdno, Fázorový diagram činného měřicího transformátoru při zatížení, Starší provedení vysokonapěťového měřicího transformátoru, Schéma voltmetrického přepínače, Sériové připojení ampérmetru do měřeného obvodu, Princip přesného měření proudu pomocí odporového normálu, Zvětšení měřicího rozsahu ampérmetru bočníkem, Skutečné provedení bočníku 60 A 60 mV, Změna rozsahu ampérmetru přepojováním svorek, Změna rozsahu ampérmetru pomocí otočného přepínače, Schematický nákres mechanického provedení bočníku, Mechanického provedení bočníku pro velké proudy, Příklad zapojení bočníku pro velké proudy, Přepojení dvou shodných vinutí ampérmetru, Přepojení několika shodných vinutí ampérmetru pro různá zatížení, Kolíčkový přepínač laboratorního ampérmetru, Odbočky ze závitů měřicí cívky ampérmetru, Zapojení měřicího transformátoru pro měření proudu, Schéma vícerozsahového laboratorního měřicího transformátoru proudu s přepínatelným vinutím, Schéma měřicího transformátoru v podpěrné konstrukci, Schéma měřicího transformátoru v tyčovém provedení, Násuvné provedení, Prstencové (toroidní provedení), Tyčový měřicí transformátor, Prstencové měřicí transformátory, Proudový měřicí transformátor pro venkovní použití, Využití principu Hallova jevu, Principiální schéma zpracování signálu z Hallového gerenátoru, Průmyslový měřicí obvod s Hallovým generátorem, Náhradní schéma skutečné zátěže, Schéma zapojení pro měření malých odporů, Schéma zapojení pro měření velkých odporů, Schéma zapojení pro měření velmi malých odporů, Stínění při měření velmi velkých odporů, Schéma zapojení pro měření izolačních odporů, Schéma zapojení pro měření povrchového odporu, Schéma pro měření malých odporů srovnávací metodou, Schéma pro měření velkých odporů srovnávací metodou, Schéma pro měření odporů substituční metodou, Schéma pro měření velkých odporů substituční metodou, Schéma pro měření odporu voltmetrem, Příklad stupnice voltmetru ocejchované v ohmech, Principiální schéma zapojení vícerozsahového ohmmetru, Základní schéma ohmmetru s poměrovým ústrojím, Stupnice staršího kiloohmmetru, Měření izolačního odporu ve čtyřvodičové síti, Měření potenciálu zemniče, Měření zemního odporu s pomocným zemničem, Měření měrného odporu půdy, Princip zapojení Wheatstoneova můstku, Principiální schéma tzv. drátového můstku, Konkrétní provedení drátového můstku, Schéma Thomsonova můstku pro měření malých odporů, dvojitý můstek., Zapojení pro měření malých impedancí, Zapojení pro měření velkých impedancí, Měření impedance pomocí tří ampérmetrů, Měření impedance pomocí tří voltmetrů, Obecný můstek Wheatstoneova typu, Náhradní paralelní schéma kondenzátoru, Náhradní sériové schéma reálného kondenzátoru, Zapojení pro měření malých kapacit, Zapojení pro měření velkých kapacit, Schéma zapojení měřiče kapacity na principu magnetoelektrického přístroje s usměrňovačem, Schéma zapojení měřiče kapacity s balistickým galvanometrem, Schéma zapojení de Sautyho můstku, Schéma zapojení Wienova můstku, Schéma zapojení Scheringova můstku, Náhradní sériové schéma reálné cívky, Náhradní paralelní schéma cívky, Zapojení pro měření malých impedancí, Zapojení pro měření velkých impedancí, Schéma zapojení Maxwell-Wienova můstku, Schéma zapojení Owenova můstku, Schéma zapojení Q-metru, Princip měření vzájemné indukčnosti cívek voltmetrem a ampérmetrem, Zapojení měřicího obvodu, Zapojení měřicího obvodu pro přesnější měření, Sériové spojení cívek pro měření vzájemné indukčnosti, Sériové spojení cívek pro měření vzájemné indukčnosti, Campbellův můstek pro měření vzájemné indukčnosti, Poměrový elektrodynamický kmitoměr, Campbellův můstek, Schéma přístroje pro přímé měření kmitočtu, Fázorové diagramy kompenzace účiníku, Princip měření fázového posunu pomocí osciloskopu, Zobrazení fázového posunu na stínítku osciloskopu, Zobrazení fázového posunu na stínítku dvoukanálového nebo dvoupaprskového osciloskopu, Schéma jednofázového poměrového elektrodynamického fázoměru, Fázoměr s menší kmitočtovou závislostí, Trojfázový elektrodynamický fázoměr, Stupnice univerzálního fázoměru, Stupnice fázoměru určeného pro měření účiníku induktivní zátěže, Stupnice čtyřkvadrantového fázoměru, Fázoměr LF96, Upravené zapojení s vyloučením vlivu voltmetru pro měření měření výkonu stejnosměrného proudu, Značení jednotlivých cívek, Připojení napěťové cívky za proudovou cívkou, Připojení napěťové cívky před proudovou cívkou, Chybné zapojení měřicí cívky, Jedna z možných variant polopřímého zapojení pro měření výkonu, Nepřímé zapojení pro měření výkonu jednofázového proudu, Vytvoření umělé nuly v trojfázové soustavě, Měřicí zapojení bez korekce, Měřicí zapojení pomocí vytvoření umělé nuly, Zapojení pro měření ve čtyřvodičové (symetrické) síti, Měřicí zapojení pomocí vytvoření umělé nuly samotnými watmetry, Aronovo zapojení, Fázorový diagram pro určitou souměrnou zátěž, Průběh výchylek jednotlivých wattmetrů, Schéma zapojení pro měření se třemi wattmetry, Schéma zapojení měření výkonu v Aronově zapojení, Schéma zapojení pro měření činného výkonu třemi wattmetry, Zapojení cívky a rezistoru do obvodu napěťové cívky wattmetru, Měření jalového výkonu pomocí jednoho wattmetru, Aronovo zapojení se dvěma wattmetry pro měření jalového výkonu na nesouměrných trojfázových zátěžích, Zapojení se třemi wattmetry pro měření jalového výkonu na nesouměrných trojfázových zátěžích, Měření zdánlivého výkonu nepřímou metodou v trojfázové síti pomocí tří voltmetrů a tří ampérmetrů, Základní schéma watthodinového elektroměru, Klasické provedení jednofázového elektroměru, Zjednodušený fázorový diagram indukčního ústrojí, Plíšky, Zapojení jednofázového elektroměru, Schematické znázornění principu válečkového (bubínkového) počítacího strojku, Zapojení běžného trojsystémového elektroměru, Schéma elektroměru pro vysoké napětí s obdobou Aronova zapojení pro měření činného výkonu, Značky počtu měřicích ústrojí elektroměru uvedené na štítku elektroměru, Nejjednodušší dvousazbový elektroměr, Přepínání sazeb pomocí diferenciálního soukolí u moderního elektroměru, Schéma zapojení měřicích ústrojí na svorkovnici trojfázového elektroměru, Celkové uspořádání moderního galvanometru, Celkové uspořádání staršího galvanometru, Zvětšení momentu setrvačnosti otočného ústrojí pomocí závažíček, Provedení uzavřeného galvanometru se světelnou stopou, Princip zvětšení citlivosti, Sestrojení kalibrační křivky, Křivky tlumení galvanometru, zapojení galvanometru s Ayrtonovým bočníkem, Základní zapojení balistického bočníku pro jeden měřicí rozsah, Zapojení měřicího obvodu ke stanovení proudové konstanty, Pomocné schéma pro výpočet celkového proudu tekoucího obvodem, Určení balistické konstanty balistického galvanometru pomocí kapacitního normálu, Princip napěťové kompenzace, Zjednodušené schéma zapojení obvodu kompenzátoru, Principiální uspořádání rezistorů ve zdvojených dekádách, Principiální schéma měření úbytku napětí na odporovém normálu, Hysterezní smyčka, Rozměrový náčrtek měřicí cívky, Rogowskiho potenciometr, Měření konstanty Rogowskiho potenciometru, Princip měření pomocí Hallovy sondy, Princip měření pomocí dvojité feromagnetické sondy, Feromagnetická sondy modernější konstrukce, Diferenciálním zapojení feromagnetické sondy, Zapojení obvodu pro demagnetizaci, Toroidní tvar magnetizační cívky, Zapojení obvodu pro měření křivky prvotní magnetizace balistickým galvanometrem, Zapojení obvodu pro měření křivky prvotní magnetizace fluxmetrem, Schéma zapojení pro měření ztrát v železe. Srovnání měřicích soustav elektromechanických přístrojů, Značky druhu proudu a počtu měřicích přístrojů, Značky pro vyjádření zkoušky elektrické pevnosti, Značky polohy stupnice, Značky tříd přesnosti, Značky pro označení ústrojí přístroje, Uspořádání základních měřicích soustav, Magnetoelektrická soustava, Feromagnetická elektromagnetická soustava, Elektrodynamická soustava.

  URL adresa

  domovská stránka této knihy/zboží na Internetu = trvalá a neměnná internetová adresa:

  http://shop.ben.cz/cz/121012-elektrotechnicka-mereni.aspx

Měřicí háčky

různé barvy a velikosti

Levné bastldesky

5×7, 7×9, 9×15 cm

Měřicí jehly

průměr 1 mm

Tlačítková klávesnice

100 Kč

Jazyky

Amper BRNO