BEN - odborná literatura s.r.o. je kamenné a internetové knihkupectví specializované na technické knihy.

Vzorce pro elektroniku

Vzorce pro elektroniku
 (Ulrich Dietmeier)
obj. číslo120941
autor Ulrich Dietmeier
vydal / výrobceBEN - technická literatura
rozsah / vazba256 stran A5 / brožovaná V2
vydání1. české
prodáváme od 9.3.1999
ISBN / EAN80-86056-53-8
9788086056531
dostupnostSkladem
Cena
v kamenném obchodě
 
280 Kč
Internetová cena
pro zaslání poštou
249 Kč
Koupit   (ceny včetně DPH)  

Aktualizováno  25.9.2008

Popis

obsah download reakce odkazy keywords

Tato sbírka vzorců obsahuje nejdůležitější vzorce pro nejpoužívanější stavební prvky a obvody v elektronice. Obsahově se opírá o látku odborných a technických škol a lze ji proto použít i pro výuku.

Historie vydání

 • 1. vydání - březen 1999 - ISBN 80-86056-53-8
 • 1. vydání - připravujeme (elektronická kniha ve formátu PDF)

Stručný obsah

 1. Užitečná početní pravidla
 2. Systém orientačních šipek
 3. Periodická napětí a proudy
 4. Základní zákony elektrotechniky
 5. Polovodiče a elektronky
 6. Zapojení
 7. Měřicí technika
 8. Regulační technika
 9. Digitální technika
 10. Matematický dodatek
 11. Tabulky

Download

Recenze lektorů a reakce čtenářů

Odkazy

 • Další knihy autora se zobrazí kliknutím na jeho jméno.

Keywords

 • obsah knihy
  Užitečná početní pravidla, Systém orientačních šipek, Šipka pro označení směru proudu, Šipka pro označení orientace napětí, Zem - nulový potenciál, Zdroj - spotřebič, Periodická napětí a proudy, Sinusové střídavé napětí, Efektivní hodnoty fázových úseků sinusových střídavých veličin, Fázový úsek počátku půlvlnného sinusového průběhu, Fázový úsek konce půlvlnného sinusového průběhu, Sektor, Řídicí charakteristiky ovladačů střídavého proudu, Efektivní hodnoty periodických dávek sinusových kmitů, Dvoucestné usměrnění, Jednocestné usměrnění, Trojúhelníkové kmity, Pilové kmity, Obdélníková střídavá napětí, pulzy, Činitel výkyvu, činitel tvaru, zvlnění, Aritmetická střední hodnota (usměrněná hodnota) sinusových střídavých napětí, Označení časových úseků impulzu, Základní zákony elektroniky, Ohmův zákon, Odpor drátu, Proudová hustota, Odpor a jeho zapojení, Změna odporu při zahřátí, Sériové spojení odporů, Dělič napětí, Paralelní spojení odporů, Kirchhoffovy zákony, Elektrický výkon, elektrická práce, Účinnost, Zatížený zdroj napětí, přizpůsobení, Elektrické pole, Kapacita deskového kondenzátoru, Náboj kondenzátoru, Sériové spojení kondenzátorů, Paralelní spojení kondenzátorů, Energie nabitého kondenzátoru, Magnetické pole, Indukční zákon, Indukčnost cívek, Indukčnost konstrukčních prvků, Indukované napětí, Sériové spojení cívek, Paralelní spojení cívek, Vzájemná indukčnost, Sériové spojení magneticky vázaných cívek, Energie cívky protékané proudem, Transformátor, translátor, Autotransformátor, Jalový odpor, Kapacitní fázový odpor, Induktivní jalový odpor, Analogový, pasivní obvod, R a C při střídavém napětí, R a L při střídavém napětí, R, L a C při střídavém napětí, Zobrazení v komplexní rovině, Rezonanční obvod, podmínky rezonance, Sériový rezonanční obvod, Paralelní rezonanční obvod, Ladění rezonančního obvodu, Zúžení pásma přeladitelnosti sériovým kondenzátorem, Zúžení pásma přeladitelnosti paralelním kondenzátorem, Pásmový filtr, Kaskádně řazená dolní propust, Dvojitý filtr T, Poloviční Wienův můstek, Wienův-Robinsonův můstek, Zvukový korektor ("Kravský ohon"), Můstek posouvající fázi, Dolní propust RC, Horní propust RC, Sériové zapojení n-filtrů (poločlánků) se stejným mezním kmitočtem, Dolní propust LC, Horní propust LC, Pásmová propust LC, Pásmová zádrž LC, Přizpůsobovací člen, Útlumový článek, Útlum a zesílení, Úroveň, Skinefekt, Šum, Šum zesilovače, Odstup cizích napětí, Činitel harmonického zkreslení periodických průběhů, Vlnový odpor, Superpozice a zázněj, Amplitudová modulace AM, Kmitočtová modulace FM, Silnoproudá zapojení, Trojfázový proud, Výkon střídavého a trojfázového proudu, Výkonové ztráty, Synchronní otáčky elektromotorů, Komprese L, Polovodiče a elektronky, Dioda a její zapojení, Usměrňovač, Jednocestný usměrňovač, Dvojcestný usměrňovač se středním vývodem sekundárního vinutí transformátoru, Můstkový usměrňovač, Usměrňovač pro dvě symetrická výstupní napětí, Násobič (kaskádní, podle Villarda), Nestabilizovaná síťová část, Transformátor, Průměr drátu, Prostor pro vinutí, Filtrace členem RC, Filtrace členem LC, Zenerova dioda pro stabilizaci, Stabilizace napětí se Zenerovou diodou, Činitel fitrace, Činitel vyhlazení, Kapacitní dioda, Bipolární tranzistor, Tranzistor čtyřpól (zapojení se společným emitorem), Charakteristika (zapojení se společným emitorem), Tranzistor - čtyřpólové parametry, Analogové, aktivní zapojení s bipolárním tranzistorem, Nastavení pracovního bodu proudovou zpětnou vazbou, Nastavení pracovního bodu napěťovou zpětnou vazbou, Tranzistor jako zesilovač (zapojení se společným emitorem), Zapojení se společným emitorem s proudovou zpětnou vazbou, Zapojení se společným emitorem s napěťovou zpětnou vazbou, Zapojení se společným kolektorem, Zapojení se společnou bází, Zapojení Boostrap, Darlingtonovo zapojení, Optočlen, Tranzistor řízený elektrickým polem, Symbol, vstupní charakteristika a napětí, Charakteristiky FET - kanál JFET, Analogové, aktivní zapojení s tranzistorem řízeným polem, Automatické předpětí řídicí elektrody, Předpětí řídicí elektrody z děliče napětí, Zapojení se společným emitorem, Zapojení se společným emitorem se zpětnou vazbou, Zapojení se společným kolektorem, Zapojení se společnou řídicí elektrodou, Operační zesilovač, Schematický znak (obvyklý), Základní zapojení a charakteristika, Napěťové zesílení naprázdno, Napěťové zesílení souhlasného signálu, Nastavení pracovního bodu, Analogové, aktivní zapojení s operačním zesilovačem, Komparátor, Invertující zesilovač, Invertor, Neinvertující zesilovač (zdroj konstantního proudu), Sledovač, Součtové zapojení, Součtový a rozdílový zesilovač, Tranzistor UJT, Generátor pily s tranzistorem UJT, Tyristor a triak, Spínací metoda a spínací zapojení, Použití tyristoru a triaku, Fázové řízení, Spínání v nule, Ochranné zapojení, Elektronka, Trioda, Trioda jako zesilovač, Pentoda, Pentoda jako zesilovač, Kondenzátor pro nízkofrekvenční zesilovač, Vazební a emitorový kondenzátor(bipolární tranzistor), Vazební a emitorový příp. katodový kondenzátor (FET případně elektronka), Zapojení, Analogová technika, Zapojení pro stabilizaci napětí a proudu, Diferenciální zesilovač, Zesilovač velkých signálů, Jednočinný koncový stupeň s transformátorem ve třídě A, Dvojčinný stupeň s transformátorem ve třídě B (AB), Impedance reproduktoru, Reproduktorová výhybka, Sdělovací transformátor, Koncový stupeň ve třídě B (AB) bez transformátoru, Celkové výkonové zesílení, Odvádění tepla u polovodičů, Zapojení oscilátoru, obecné podmínky, Zapojení LC, Zapojení RC, Zpětná vazba, Impulzová technika, Integrační člen RC, Integrační člen RL, Derivační člen RC, Derivační člen RL, Tvary výstupního impulzu s t = f(ti), Integrace s operačním zesilovačem, Derivace s operačním zesilovačem, Dioda jako spínač, Tranzistor jako spínač, Astabilní multivibrátor, Speciální astabilní multivibrátor, Monostabilní multivibrátor, Schmittův klopný obvod, Impulzová zatížitelnost polovodičů, Měřicí technika, Chyba měření, Chyba při výpočtu, Systematická chyba, Náhodná chyba, Měřidlo, Třída přesnosti a přípustná chyba přístroje, Odečítání na stupnici u víceúčelového měřicího přístroje, Rozšíření měřicího rozsahu, Voltmetr, Ampérmetr, Měření odporu, Měření s proudovou chybou, Měření s napěťovou chybou, Měřicí můstek, Měření kapacity měřením napětí a proudu, Měření indukčnosti měřením napětí a proudu, Měření s osciloskopem, Měření napětí, Měření času, Měření fáze pomocí Lissajousových obrazců, Regulační technika, Základní pojmy, Blokové schéma regulace, Schéma toku signálu, Dynamické chování přenosových členů, regulátorů soustavy, Kmitočtové chování přenosových členů, soustav, regulátorů, Elementární regulační členy, Člen P, Člen I, Člen D, Zpožďovací člen 1. řádu, Člen s dopravním zpožděním, Regulační zesilovač s porovnávačem, Sestavené regulační členy, Člen P T, Člen D T, Člen PI, Člen PD, Člen PD T, Člen PID T, Dynamické charakteristické veličiny regulované soustavy, Digitální technika, Číselné soustavy, Převod mezi číselnými soustavami, Struktura čísla, Počet prvků, Logický obsah, Redundance, Početní pravidla pro dvojková čísla, Booleova algebra, Spojovací znaky podle DIN 66000, Porovnání logických symbolů, Úrovně TTL a CMOS, jejich kompatibilita, Zákony a početní pravidla, Realizace logických vazeb pomocí dvouvstupových obvodů NAND a NOR, Optimální tvar logických funkcí (diagram KV), Klopný obvod (Flip-Flop), Klopný obvod RS, Klopný obvod D, Jednoduchý klopný obvod JK, Jednoduchý klopný obvod MS-JK, Klopný obvod T, Komparátor, Sčítačka, Polosčítačka, Úplná sčítačka, Přenos dat, Multiplexer, Demultiplexer, Převody kódů, BCD desítkový, Desítkový sedmisegmentový, BCD sedmisegmentový, Čítač dělič, Asynchronní čítač dělič (čítač modulo x), Přepínač směru čítání: vpřed vzad, Synchronní čítač, Posuvný registr, Druhy provozu, Zapojení, Matematický dodatek, Matematické značky DIN 1302, Desítkové násobky a díly jednotek, Řecká abeceda, Zaokrouhlování čísel DIN 1333, Interpolace, Přibližné vzorce pro malé hodnoty argumentů, Návrh logaritmických stupnic, Aritmetika a algebra, Znaménková pravidla, Zlomky, Závorky, Poměrové rovnice (Úměry), Dvojčleny, polynomy, Průměrná hodnota, Mocniny s celočíselnými exponenty, Mocniny se zlomky v exponentu, odmocniny, Mocniny s desítkovými zlomky v exponentu, logaritmy, Řešení exponenciálních rovnic, Aritmetická posloupnost, Konečná aritmetická řada, Aritmetické řady vyšších řádů, Geometrická posloupnost, Konečná geometrická řada, Geometrická řada, Kvadratická rovnice, Obecný tvar, Normovaný tvar, Funkce, Používané funkce, Logaritmické funkce, Exponenciální funkce, Trigonometrické funkce, Znaménka trigonometrických funkcí ve 4 kvadrantech, Vztahy mezi trigonometrickými funkcemi, Trigonometrické funkce složených úhlů, Trigonometrické funkce v Gaussově rovině, Oblouková míra, Cyklometrické funkce, Diferenciální počet, Podíl diferencí, Podíl diferenciálů derivace, Vzorce pro derivování, Derivace, Diskuse křivek, Výpočet chyb, Grafické derivování, Integrální počet, Pravidla pro integrování, Vzorce pro integrování (neurčité integrály), Výpočet, Věta o střední hodnotě, Rotační těleso a povrch, Grafická integrace, Geometrie, Geometrie v rovině, Geometrie v prostoru, Tabulky, Přepočet fyzikálních jednotek, Nomogramy pro výpočet reaktancí kapacitorů a induktorů, Diagram výkonu, napětí a proudu pro odpory, Řady E6, E12, E24 jmenovitých hodnot, Jádra transformátorů, Tabulky drátů, Použité znaky ve vzorcích, Znaky latinské abecedy, Znaky řecké abecedy, Zvláštní znaky (příklady), Indexování (vícenásobné), Indexování.

URL adresa

domovská stránka této knihy/zboží na Internetu = trvalá a neměnná internetová adresa:

http://shop.ben.cz/cz/120941-vzorce-pro-elektroniku.aspx

Měřicí háčky

různé barvy a velikosti

Levné bastldesky

5×7, 7×9, 9×15 cm

Měřicí jehly

průměr 1 mm

Tlačítková klávesnice

100 Kč

Jazyky

Amper BRNO