BEN - odborná literatura s.r.o. je kamenné a internetové knihkupectví specializované na technické knihy.

Elektronika

obvody - součástky - děje

Elektronika - obvody - součástky - děje
 (Láníček Robert)
obj. číslo120885
autor Láníček Robert
vydal / výrobceBEN - technická literatura
rozsah / vazba480 stran B5 / vázaná V8
vydání1.
prodáváme od 14.3.2002
ISBN / EAN80-86056-25-2
9788086056258
dostupnostSkladem
Cena
v kamenném obchodě
 
561 Kč
Internetová cena
pro zaslání poštou
499 Kč
Koupit   (ceny včetně DPH)  

Aktualizováno  21.3.2009

Popis

obsah download reakce odkazy keywords

Přestože se tato kniha zabývá pouze klasickou analogovou technikou, není a asi ani nemůže být tato omezená část elektroniky zpracována vyčerpávajícím způsobem. Nicméně základní elektrické obvody a jejich principy jsou v publikaci vysvětleny a dále procvičeny v řadě řešených příkladů. Předpokládá znalost středoškolské matematiky.

Kniha může sloužit jako studijní pomůcka pro posluchače průmyslových i vysokých škol. Některé pasáže mohou být užitečné i vývojovým pracovníkům v oblasti elektroniky.

Historie vydání

 • 1. vydání - březen 2002 - ISBN 80-86056-25-2
 • 1. vydání - připravujeme (elektronická kniha ve formátu PDF)

Stručný obsah

 1. Základní obvody
 2. Elektronické součástky
 3. Kmitočtově závislé obvody
 4. Přechodné děje
 5. Analýza signálů
 6. Zesilovače
 7. Generátory
 8. Napájecí zdroje

Download

Recenze lektorů a reakce čtenářů

Odkazy

Keywords

 • obsah knihy
  Základní obvody, Elektronický obvod, Elektronické prvky, Statické a dynamické parametry, Určení průběhů statického a dynamického parametru, Určení dynamického odporu diody z VA charakteristiky, Konstrukce VA charakteristiky z katalogových údajů, Parametrické charakteristiky, Jednobrany a dvojbrany, Model tranzistoru, Řešení obvodu pomocí impedančních matic, Určení parametrů dvojbranu a sestrojení charakteristik, Náhradní schéma zdroje, Zjištění vnitřního odporu zdroje, Změna vnitřního odporu zdroje, Přizpůsobení zdroje a spotřebiče, Důkaz nastavení pracovního bodu pro výkonové přizpůsobení, Grafické určení polohy optimálního pracovního bodu, Optimální zatěžovací odpor fotoprvku, Optimální sestava baterie, Princip náhradního zdroje, Návrh děliče s požadovanou tvrdostí, Návrh napěťového děliče generátoru I, Návrh napěťového děliče generátoru II, Transfigurace hvězda-trojúhelník, Vliv nastavení potenciometru na parametry zdroje, Citlivostní analýza, Vliv odporu zátěže na linearitu potenciometru, Analytické metody řešení obvodů, Řešení obvodu se dvěma zdroji, Řešení obvodu smyčkovými proudy, na uzlová napětí, Grafické metody řešení obvodů, Připojení svítivé diody ke zdroji , Nezatížený stabilizátor napětí, Zatížený stabilizátor napětí, Nelineární grafické papíry, Určení funkční závislosti z grafu, Grafické znázornění Ohmova zákona, Nomogramy, nomogramů pro určení U, I, R a P součástky, Nomogram pro určení převrácené hodnoty komplexního čísla, Nomogram pro sériový součet odporů z řady E24, Nomogram pro paralelní součet odporů z řady E24, Znázornění všech kombinací hodnot řady E24, Příloha-tabulka kombinací hodnot řady E24, Elektronické součástky, Pasivní prvky a elektrotechnické řady, Toleranční pole prvků elektrotechnické řady, Spojování prvků, Nevhodné spojení prvků z řady E12, Výběr prvků z elektrotechnické řady, Návrh děliče voltmetru s konstantním vstupním odporem, Značení rezistorů a kondenzátorů, Rezistory, Nelineární rezistory, Omezení nárazového proudu při zapnutí obvodu, Řízené rezistory, Kondenzátory, Elektrolytické kondenzátory, Druhy kondenzátorů, Energie nabitého kondenzátoru, Náhrada akumulátoru kondenzátorem, Teplotní závislost pasivních prvků , Změna odporu vlákna žárovky, Kompenzace teplotní závislosti , Návrh teplotně nezávislého kondenzátoru, Induktivní prvky, Cívky, Druhy cívek, Orientační návrh tlumivky spínaného zdroje, Transformátory, Návrh síťového transformátoru, Relé, Proměnné prvky, Průběh závislosti kapacity varikapu na závěrném napětí, Nelineární elektronické součástky, Unipolární tranzistory, Vlastnosti a druhy FET, Nastavení pracovního bodu tranzistoru JFET, Grafické odvození napěťového zesílení zesilovače s JFET, Polovodičová dioda, Základní zapojení diod, Rozdělení a speciální typy diod, Určení parametrů modelu diody ze změřené charakteristiky, Grafické řešení tvarovacího obvodu, Bipolární tranzistory, Charakteristiky tranzistoru, Volba pracovního bodu tranzistoru, Mezní a tranzitní kmitočet, Vliv teploty na vlastnosti tranzistoru, Nastavení pracovního bodu, Nastavení pracovního bodu tranzistoru, Vliv teploty na nastavení pracovního bodu, Rozdělení a použití tranzistorů, Vícevrstvé spínací součástky, Struktura a funkce tyristoru, Dynamické vlastnosti tyristoru, Způsoby řízení tyristoru, Vliv úhlu sepnutí na parametry signálu, Dvoubázová dioda, Tyristory ve stejnosměrných obvodech, Speciální elektronické prvky, Značení elektronických prvků, Chlazení polovodičových součástek, Návrh deskového chladiče, Kmitočtově závislé obvody, Fázorový počet v elektronice, Reaktance v obvodu střídavého proudu, Reaktance jako předřadník, Použití symbolického počtu, Odvození reaktancí pomocí symbolického počtu, Náhradní schéma cívky a kondenzátoru, Impedanční a výkonové diagramy, Měření indukčnosti metodou tří ampérmetrů, Komplexní jednobrany, Návrh duálního obvodu, Zjednodušený výpočet paralelních impedancí RL a RC, Filtrační články, Určení komplexního přenosu děliče, Přenos v decibelech, Konstrukce logaritmické a decibelové stupnice, Určení přenosu pomocí decibelových úrovní, Zjednodušené počítání s decibely, Integrační články, Derivační články, Mezní kmitočet a přenos článků, Vliv článků na tvar signálu, Integrační článek RC zatížený rezistorem, Jednoduché pásmové propusti, Odvození šířky pásma propusti, Odvození přenosu pásmové propusti a zádrže, Wienův článek, Laditelný Wienův článek, Rezonanční obvody, Reálný paralelní rezonanční obvod, Rezonance v sériově paralelním obvodu, Rezonanční pásmová propust a zádrž, Vliv jakosti Q na tvar přenosových charakteristik, Přenosové charakteristiky zádrže, Složitější RC filtry, Odvození šířky pásma přemostěného T článku, Odvození přenosu dvojitého T článku, Odvození přenosu fázovacího RC článku, Výpočet fázorového diagramu fázovacího článku, Pasivní kmitočtové korektory, Návrh korektoru hloubek, Návrh nízkofrekvenčního sdruženého korektoru, Symbolické řešení článků, Asymptotické řešení přenosových charakteristik, Rozdělení elektronických filtrů, Návrh reproduktorové výhybky 6 dB na oktávu, Návrh reproduktorových výhybek 12 dB na oktávu, Útlumové články, Přechodné děje, Význam přechodných dějů, y analogií, Exponenciální charakter dějů, Časová konstanta přechodného děje, Určení parametrů funkce u = UMAX . (1 - e-t/t), Grafická konstrukce parametrů přechodného děje, Přechodné děje v RC obvodu, Odvození vztahů pro vybíjení kondenzátoru, Přechodné děje v RL obvodu, Odvození vztahů pro připojení zdroje k RL obvodu, Výkonové poměry v RC obvodu, Určení maximálního výkonu dodávaného do kondenzátoru, Výkonové poměry v RL obvodu, Energetické poměry v obvodech po odpojení zdroje, Využití přechodných dějů v elektronice, Určení počátku nekonečna při nabíjení kondenzátoru, Návrh astabilního klopného obvodu s časovačem 555, Návrh monostabilního klopného obvodu s časovačem 555, Rozmítaný generátor s časovačem 555, Generátor obdélníků se střídou 1 : 1, Zapojení multivibrátoru s diodovou výhybkou, AD převod metodou dvojí integrace (dual slope), Řešení složitějších obvodů, Závislost zvlnění na poměru periody k časové konstantě, Poměry v obvodu při proměnné střídě S = t1/T , Analogový měřič kmitočtu s časovačem 555, Převodník napětí-kmitočet s časovačem 555, Zjednodušení obvodu Théveninovou větou, Přenos energie mezi kondenzátory, Odezva integračního článku na obdélníkový impulz, Řešení rezonančního obvodu operátorovým počtem, Přechodné děje v RLC obvodech, Odvození průběhů složitějšího přechodného děje, Určení činitele jakosti rezonančního obvodu, Připojení střídavého zdroje do RL obvodu, Příloha - Operátorový slovník, Analýza signálů, Úvod do harmonické analýzy, Vznik napětí sinusového průběhu, Odvození komplexního tvaru zápisu harmonické funkce, Fourierův rozvoj signálu, Výpočet spektra obdélníkového signálu ±5 V/1 kHz, Grafickopočetní metoda analýzy, Numerický výpočet spektra obdélníků ±5 V/1 kHz , Program pro výpočet koeficientů Fourierovy řady, Střední a efektivní hodnota, Výpočet střední a efektivní hodnoty obdélníkového napětí, Výpočet střední a efektivní hodnoty usměrněného napětí, Činitelé tvaru signálu, Výpočet činitelů tvaru usměrněných napětí, Skládání kmitů a Lissajousovy obrazce, Určení fázového posuvu z Lissajousova obrazce, Průchod signálu lineární soustavou, Odvození výstupního signálu metodou Fourierovy řady, Nelineární zkreslení signálu, Rozbor činnosti nabíječky akumulátorů, Příloha-Fourierovy rozvoje signálů, Zesilovače, Základní vlastnosti zesilovačů, Zpětná vazba , Kritérium stability zesilovače, Druhy zpětných vazeb, Vliv zpětných vazeb na obvody, Vliv zpětné vazby na šířku pásma zesilovače, Parazitní zpětné vazby, Základní tranzistorové zesilovače, Třídy zesilovačů , Energetická účinnost zesilovače třídy A a třídy B, Stabilizace pracovního bodu, Řešení tranzistorového zesilovače, Analýza zapojení zesilovače, Návrh jednostupňového zesilovače se zesílením AU = -40, Návrh dvoustupňového zesilovače, Koncové výkonové zesilovače, Simulace vlivu vazební kapacity na vlastnosti zesilovače, Vazby mezi stupni zesilovače, Stejnosměrné zesilovače, Návrh rozdílového zesilovače, Operační zesilovače, Zdroje proudu v operačních zesilovačích, Rozbor zapojení operačního zesilovače B080 , Základní zapojení OZ, Součtový a rozdílový zesilovač, Výkonový můstkový zesilovač s MDA2005, Nelineární zesilovače , Kompenzované logaritmické zesilovače, Lineární usměrňovače, Návrh elektronického voltmetru, Aktivní filtry, Butterworthova aproximace dolní propusti pátého řádu, Odvození přenosu dolní propusti druhého řádu, Návrh dolní propusti druhého řádu, Návrh složitějšího filtru, Integrátor a derivátor, Syntetické reaktance, Pásmová zádrž s umělou indukčností, Příloha-y zapojení s operačními zesilovači, Generátory, Princip generátorů, LC oscilátory, Oscilátory s krystalem, Dynatronové oscilátory, Tranzistorový jednobran se záporným dynamickým odporem, RC oscilátory, Rozbor zapojení nízkofrekvenčního generátoru, Stabilizace amplitudy oscilací, Návrh regulačního obvodu, Návrh Wienova oscilátoru, Jiná řešení oscilátorů, Oscilátory se dvěma integrátory, Záznějové generátory, Fázový závěs a syntéza kmitočtu, Fázové detektory, Rozbor zapojení PLL CMOS 4046, Násobičky kmitočtu, Návrh tvarovacího ztrojovače kmitočtu, Optimální nastavení pracovního bodu násobiče, Násobič a syntezátor kmitočtu s obvodem fázového závěsu, Děliče kmitočtu, Aplikace děličů kmitočtu, Napětím řízené generátory, VCO z obvodu fázového závěsu 4046, Generátory neharmonických kmitů, Generátory se zdrojem proudu, Komparátory napětí, Multivibrátor s operačním zesilovačem, Blikač jako astabilní klopný obvod, Generátory trojúhelníkového průběhu, Relaxační generátory s prvky s S charakteristikou, Funkční generátory, Zapojení s integrovaným generátorem XR8038, Návrh pasivního tvarovače trojúhelník-sinus, Generátory schodového průběhu, Speciální generátory, Napájecí zdroje, Elektrochemické zdroje, Vlastnosti primárních článků, Akumulátorové články, Nabíjecí obvody článků, y zapojení obvodů pro rychlé nabíjení článků, Síťové zdroje, Usměrňovače, Násobiče napětí, Experimentální ověření vlastností násobiče, Měniče napětí s 555, Filtrace napětí, Návrh filtrační kapacity stabilizovaného zdroje, Návrh filtrační kapacity nestabilizovaného zdroje, Speciální usměrňovače, Řídicí obvody tyristoru, Stabilizátory napětí, Sériový a paralelní stabilizátor s tranzistorem, Integrované stabilizátory, Návrh regulovatelného zdroje, Návrh symetrického stabilizovaného zdroje, Vícesvorkové stabilizátory, Stabilizátory s omezením proudu, y zapojení s obvodem L200, Stabilizátory proudu, Speciální stabilizátory, Zdroj se spínaným stabilizátorem L4960.

  URL adresa

  domovská stránka této knihy/zboží na Internetu = trvalá a neměnná internetová adresa:

  http://shop.ben.cz/cz/120885-elektronika.aspx

Měřicí háčky

různé barvy a velikosti

Levné bastldesky

5×7, 7×9, 9×15 cm

Měřicí jehly

průměr 1 mm

Tlačítková klávesnice

100 Kč

Jazyky

Amper BRNO