BEN - odborná literatura s.r.o. je kamenné a internetové knihkupectví specializované na technické knihy.

Televizní technika 3

kniha A - přenosové barevné soustavy

Televizní technika 3 - kniha A - přenosové barevné soustavy
 (Vít Vladimír)
obj. číslo120807
autor Vít Vladimír
vydal / výrobceBEN - technická literatura
rozsah / vazba720 stran B5 / vázaná V8
vydání1.
prodáváme od 14.3.2002
ISBN / EAN80-86056-04-X
9788086056043
dostupnostSkladem
Cena
v kamenném obchodě
 
150 Kč
Internetová cena
pro zaslání poštou
150 Kč
Koupit   (ceny včetně DPH)  

Aktualizováno  13.6.2013

Popis

Elektronická podoba knihy:

obsah download reakce odkazy keywords

V novém zpracování problematiky celé televizní techniky se autor snaží pojednat nejen o těchto současných nových technologiích, ale i o výhledových směrech vývoje televizního vysílání. Čtyřicetileté období soustavy černobílé a 25leté údobí barevné slučitelné televize v původní podobě a její obvodová zapojení utajená v rozsáhlých mnohofunkčních integrovaných obvodech pomalu končí a začíná evoluční přerod na televizi s komprimovaným číslicovým signálem zahrnující v sobě i televizi s velkou rozlišovací schopností (HDTV) a širokoúhlý formát obrazu 16:9.

Řada navrhovaných koncepcí soustav a obvodů, exploze nových typů integrovaných obvodů a moderní rozsáhlé obslužné vybavení televizorů založené na číslicové technice vedlo k tomu, že jsme celé dílo rozdělili do čtyř samostatných dílů označených písmeny A, B, C, D. Z výrobních důvodů již vyšly knihy B a C.

Jako třetí vydaná kniha v tomto čtyřsvazkovém seriálu je tato základní kniha A. Pojednává o současných přenosových soustavách NTSC, SECAM, PAL, MAC s úvodem o vybraných statích z kolorimetrie důležitých pro televizního technika. Po výkladu a přehledu televizních norem se uvádějí stručné základy teorie vzorkování a spekter číslicového televizního signálu, podle které se snažili vědečtí pracovníci v laboratořích zdokonalit stávající soustavy na přechodnou dobu před televizi s velkou rozlišovací schopností, jako jsou nové soustavy Q-PAL, PAL Plus, D2-MAC, HD-MAC, MUSE apod.

Velká část knihy je však věnována budoucí, téměř světově jednotné televizní soustavě s komprimovaným číslicovým signálem MPEG 2 ve zdrojovém kódování i moderním způsobem kanálového kódování QAM, QPSK, OFDM s ochranami FEC. Doplňkem knihy A je výklad normy teletextu WST a základy družicového vysílání. Jako čtvrtá kniha D se připravuje část o studiových zařízeních a vysílačích.

V dodatkách najdete tabulky zvláštních kanálů a seznam států podle použitých norem a soustav. Nechybí ani rozsáhlý výčet literatury, závěr a rejstřík.

Snahou autora bylo podat čtenářům ty nejmodernější (v době zpracování rukopisu do konce r. 1996) poznatky z připravovaných vývojových směrů v televizní technice i ze stávajících technologií. Značná péče je věnována barevným vyobrazením ve snaze soutěžit tak se světovou technickou literaturou, pokud to nebylo omezeno výrobními možnostmi.

Kniha byla doplněna i o příklady praktického využití kompresních metod v některých profesionálních digitálních televizních zařízeních firmy Sony. Jedná se skutečně o zařízení "budoucnosti" jako např. videokonferenční systém TriniCom, který umožňuje přenos obrazových, zvukových a řídicích signálů po běžných datových linkách.


Autor edice "Televizní technika" měl svůj způsob označování jednotlivých svazků díla, na kterém trval. Bohužel, svazky nevycházely v chronologickém pořadí, takže panuje v číslování svazků edice drobný nesoulad. Na vysvětlenou budiž následující informace.

edice "Televizní technika"

Stručný obsah

 1. Základy nauky o světle
 2. Základy televizního přenosu, základní televizní soustavy a normy
 3. Zdokonalené televizní přenosové soustavy
 4. Komprimovaný číslicový televizní signál
 5. Televize s velkou rozlišovací schopností - HDTV
 6. Přenos signálů a informací v zatemňovacích intervalech
 7. Družicový přenos
 8. Přílohy

Download

Recenze lektorů a reakce čtenářů

 • zatím žádné nejsou

Odkazy

 • Další knihy autora se zobrazí kliknutím na jeho jméno.

 • Vydání knihy podpořily tyto firmy:
  www.sony.cz - Sony - světový leader v televizní studiové technice
  www.rohde-schwarz.cz - Rohde & Schwarz - světová špička v televizní měřicí technice

 • vlnová délka

Keywords

 • obsah knihy
  Základní poznatky o barevném vidění, Bílé sluneční světlo, Přímé světlo a barevné filtry, Nepřímé světlo - barva předmětů, Důležité veličiny a jednotky světla, Lidské oko, jeho vlastnosti a televizní kamera, Vlastnosti lidského oka využívané v televizním přenosu, Jasové přizpůsobení, Barevné přizpůsobení, Ostrost vidění, Setrvačnost vidění, Barevný metamerismus (metamerie), Barevná rozlišovací schopnost, Rozdílové (subtrakční) mísení barev, Součtové (adiční) mísení barev, Definice barev světla, tón, sytost, jas, Jas barevných ploch, Znázornění barev souřadnicemi, Volba základních barev pro součtové mísení - kolorimetr, Rovnice barev, Prostorové znázornění barvy, Rovinné souřadnice r, g, Spektrální barvy v souřadnicové soustavě r, g, Mísení barev vyjádřených souřadnicemi, Změny sytosti a barevného tónu v souřadnicové soustavě, Doplňkové (komplementární) barvy, Neskutečné základní barvy (X), (Y), (Z), Normalizované souřadnice MKO, Chrominance v soustavě světel (X), (Y), (Z), Čisté spektrální barvy v diagramu barev MKO, Mísení barev, definice sytosti a dominantní vlnové délky v diagramu MKO, Základní barvy pro přenos v barevné televizi, Volba barevných světel (Re), (Ge), (Be), Normalizované světlo C pro barevnou televizi a trojbarvé členitele , Základy televizního přenosu, základní televizní soustavy a normy, 56, Vytvoření televizního signálu, Části přenosové cesty, Podstata televizního přenosu, Převod analogového signálu do číslicové podoby, Pulzní kódová modulace (PCM), Diferenční pulzní kódová modulace DPCM, Řádkový rastr, Prokládané řádkování, Nevýhody prokládaného řádkování, Norma televizního obrazového signálu v analogové podobě, Základní pásmo a televizní kanál, Slučitelný přenos barevného televizního signálu, Kolorimetrické vztahy při jednoduchém barevném televizním přenosu, Barevný přenos na obrazovce spojené s kamerou kabelem, Černobílý přenos barev snímaných barevnou kamerou, Normalizované barevné pruhy a jejich jasový signál, Určení barvy složkovými signály, Základní požadavek slučitelného přenosu, Přenos barvy v slučitelné soustavě, Rozdílové signály a princip stálého jasu, Osy R - Y, B - Y, I, Q v diagramu MKO, Úprava signálů pro zakódování, Šířka pásma jednotlivých signálů - princip smíšených výšek, Korekce gama, Umístění rozdílových signálů uvnitř pásma jasového signálu, Rušení při frekvenčním multiplexu, Způsob přenosu chrominančního signálu, Soustava NTSC, Soustava PAL, Soustava SECAM, Soustavy MAC, Soustavy HDTV (High Definition Television), Vysokofrekvenční přenos televizního signálu, Přehled televizních norem pro amplitudovou modulaci nosné vlny obrazu, Televizní pásma, Televizní pásma zemských vysílačů, Kanály jednotlivých televizních norem, Některé odchylky v rozdělení kanálů u norem B, I, M, Televizní pásma pro vysílání z družic, Základy přenosu zvukového signálu v televizním kanálu, Zvuk u zemských vysílačů, Soustava se dvěma nosnými frekvencemi zvuku, Multiplexní (dvojná) modulace jedné nosné vlny zvuku, Soustava digitálního přenosu zvuku NICAM 728 u zemských vysílačů, Téměř okamžité kompandování, Formát číslicového signálu NICAM 728, Diferenční kvadraturní čili čtyřstavová fázová modulace DQPSK, Přijímač pro soustavu NICAM 728, Přenos zvukového signálu při družicovém vysílání, Analogový přenos zvuku, Několikakanálový přenos družicového zvuku v soustavě Wegener Panda I, Digitální přenos zvuku v družicovém vysílání, Čtyřstavová fázová modulace 2-4 PSK nosné vlny se dvěma změnami fáze, Duobinární modulace u soustav D-MAC a D2-MAC, Soustava NTSC, Princip přenosu v soustavě NTSC, Skupinové schéma kódovacího zařízení pro úplný barevný televizní signál, Synchronizační impulz barvy, Skupinové schéma pro dekódovací zařízení, Kvadraturní modulace, Znázornění amplitudové modulace, Modulátory pro amplitudovou modulaci, Znázornění kvadraturně modulované nosné vlny, Redukované rozdílové signály a tvar úplného barevného signálu pro svislé barevné pruhy, Fázorové zobrazení chrominančního signálu, Zkreslení barevného signálu v soustavě NTSC, Původní norma NTSC se signály I a Q, Synchronní detektory, Pronikání jasového signálu do chrominančního kanálu(cross colour - diafotie) u soustavy NTSC, Oddělení složkových signálů hřebenovými filtry, Soustava PAL, Princip soustavy PAL, Rozdíl mezi jednoduchou soustavou PAL a soustavou PAL se zpožďovacím vedením, Barvonosná frekvence a modulační pásma, Vyloučení přeslechů mezi složkami U, V, Synchronizační impulz barvy v soustavě PAL, Skupinové schéma demodulačních obvodů v barevném přijímači PAL s ultrazvukovým zpožďovacím vedením, 211, Demodulátor se zpožďovacím vedením - demodulátor fáze, Zpožďovací vedení, Ultrazvukové zpožďovací vedení, Zpožďovací vedení CCD, Zpožďovací vedení v obvodech digitálního signálu, Vyrovnání fázových zkreslení v demodulátorech se zpožďovacím vedením před demodulací signálu, Synchronní detektory v soustavě PAL, Oscilátor barvonosné frekvence a jeho synchronizace, Synchronizace přepínače PAL, Vypínač barev, Vliv odražených signálů na barevné podání obrazu v soustavě PAL, Dekódovací obvody soustavy "Nový PAL" (PALn), Oddělení složkových signálů hřebenovými filtry v soustavě PAL, Barevný dekodér se zpožďovacími vedeními v základním pásmu, Základní zapojení, Působení hřebenového filtru v základním pásmu, Zapojení a činnost hřebenového filtru se zpožďovacím vedením v základním pásmu, Zápis a čtení spínaných paměťových kondenzátorů, Zpožďovací vedení při číslicovém zpracování televizního signálu, Rozšířený PAL (Extended), Televizní soustava PAL Plus, Formátová slučitelnost, Kódování signálu PAL Plus, Vertikální přeměna rastru, Kamerový a filmový mód, Zakódování pomocného signálu helper, Zpracování televizních složkových signálů technikou COLOUR PLUS (MACP), 255, Detektor pohybu, Informační (služební) a referenční signály, Obvodové řešení přijímače, Část s pohybově přizpůsobivým zpracováním COLOUR PLUS, Vertikální přeměna rastru v dekodéru, Zapojení dekodéru PAL Plus s integrovanými obvody SVP1 a SVP2, Soustava SECAM, Princip soustavy SECAM IIIb, Volba barvonosné frekvence, Modulační rozdílové signály, Frekvenční zdvih a úprava modulačních signálů - nf preemfáze, Zmenšení amplitudy barvonosné frekvence - vf preemfáze, Vzájemné souvislosti při volbě parametrů soustavy SECAM IIIb, Průběh chrominančního signálu v řádkových zatemňovacích impulzech, Synchronizace barev, Přeslechy jasového signálu do chrominančního signálu (cross colour), Dekódovací obvody, Vliv odražených signálů na přenos soustavou SECAM, Porovnání vlastností slučitelných soustav NTSC, PAL a SECAM, Zdokonalené televizní přenosové soustavy, Všeobecné vlastnosti soustav EDTV, Nedokonalosti původních přenosových soustav, Požadavky na obrazový rastr, Nevýhody stávajících soustav pro barevný přenos a návrhy na zdokonalení, Základy vzorkování, Převod obrazového toku na televizní signál, Spektrum obrazového toku, Znázornění spektra obrazového toku a signálové spektrální funkce, Vzorkovací struktura a spektrální síť, Chyby vzniklé televizním rozkladem, Vyjádření složkových signálů soustavy PAL třírozměrným zobrazením, Dvourozměrná digitální filtrace, Zdokonalené soustavy PAL, Soustava Q-PAL, Soustava I PAL, Soustavy MAC, Důvody vzniku soustav MAC, Základní způsoby vzorkování obrazových signálů a jejich komprimace v soustavách MAC, 331, Základní provedení časového multiplexu dvou signálů, Přenos zvuku a dat v časovém multiplexu, Základní vlastnosti soustavy C-MAC/packet, Přenos analogových signálů, Synchronizace rozkladových obvodů a identifikace barev, Přenos zvuku a dat, proložení bitů a energetické scramblování, Složení návěstní části paketu zvuku a dat, Uspořádání datové části paketu, Signály v řádku 624 a 625, Podmíněný přístup k televiznímu vysílání v soustavách MAC, Scramblování a descramblování zdrojových složek, Servisní identifikační kanál, Kódovací a dekódovací zařízení soustavy C-MAC/packet, Kódovací zařízení, Dekódovací zařízení, Soustavy D-MAC/packet a D2-MAC/packet, Jiné druhy soustav MAC (A, B, E, S, HD), Soustava B-MAC, Soustava roztažený (Extended) E-MAC, Komprimovaný číslicový televizní signál, Základní pojmy z teorie informací, Pravděpodobnost a střední hodnota, Definice zprávy, symbolu, znaku, míry informace, entropie a redundance, Entropie v teorii informací, Kódování a entropie kódových znaků, Nejkratší kódy Huffmanův kód, Nerovnoměrný kód, Huffmanovo kódování, Souhrn aplikovaných poznatků z teorie informací, Nekomprimovaný číslicový signál, Formáty číslicového signálu, Časové rozdíly mezi analogovým a číslicovým televizním signálem, Kvantovací úrovně číslicového televizního signálu, Bitová rychlost nekomprimovaného číslicového signálu, Standardy komprimovaného televizního signálu, Dílčí způsoby zdrojového kódování, Standard JPEG pro nepohyblivé obrazy, Transformační kódování, Kosinová transformace, Kvantování frekvenčních koeficientů, Entropické kódování, Dekodér standardu JPEG, Způsoby přenosu v soustavě JPEG, Soustavy MPEG, Soustava MPEG 1, Diferenční pulzní kódová modulace, Vstupní obvody, Předpověď snímků a jejich druhy I, P, B, Vytváření snímků P pomocí vektorů pohybu, Vytváření snímků B, Vyrovnávací paměť, Multiplexer a vrstvy bitů v bitovém toku , Soustava MPEG 2, Obvody predikce s vektory pohybu, Celosnímkový mód, Půlsnímkový mód, Transformační a entropické kódování, čtení koeficientů a regulace bitové rychlosti u soustavy MPEG 2, Příklad na výpočet datového toku v kodéru, Dekodér soustavy MPEG 2, Hierarchické kódování (podle hodnostních čili řádových stupňů), Odstupňování jakosti obrazu podle poměru signál/šum SNR, Odstupňování na základě prostorového rozlišení (TV/HDTV), Dekodér pro prostorové odstupňování, Jiné způsoby odstupňování bitového toku, Jiné standardy pro komprimování obrazových signálů, Zdrojové kódování zvukových signálů podle standardu MPEG, Vzorkování a kvantování zvukového signálu, Zbytečná (irrelevantní) akustická data, Maskování akustických signálů, Základy zvukového standardu MPEG 1, Kódování podle úrovně 1, Kódování v úrovni 2 (standard MUSICAM), Kódování v úrovni 3, Dekodér zvukového signálu soustavy MPEG 1, Zvukový standard MPEG 2, Snížení bitové rychlosti, Slučitelnost několikakanálového vysílání, Redukce dat při několikakanálovém přenosu, Systémová specifikace standardu MPEG 2, Zpracování obrazových a zvukových signálů za obvody zdrojového kódování, Paketový elementární datový tok (PES), Programový tok, Transportní tok, Zpracování transportního toku při dekódování, Kanálové kódování, Zabezpečení datového toku proti rušení, Blokový Reedův-Solomonův kód (RS), Aritmetika Galoisova pole, Konvoluční kód, Postup kódování ve stavovém diagramu, Dekódování konvolučního kódu, Tečkovaný neboli zúžený přenos konvolučního kódu, Prokládání symbolů při družicovém přenosu, Podmíněný přístup k číslicovému televiznímu signálu, Druhy digitálních modulací, Zpracování číslicového signálu NRZ v základním pásmu, Vysokofrekvenční přenos digitálního signálu NRZ s jednou nosnou vlnou, Dvoustavové amplitudové klíčování 2-ASK, Dvoustavové fázové klíčování 2-PSK, Několikastavové amplitudové klíčování s částečně potlačeným dolním postranním pásmem M-VSB, Čtyřstavové (kvaternární) čili kvadraturní fázové klíčování QPSK, Kvadraturní amplitudová modulace QAM, Dvoustavové frekvenční klíčování 2-FSK, Vysílání s frekvenčním multiplexem nosných vln OFDM u zemských vysílačů, Ochranný interval, Soustava OFDM s inverzní diskrétní Fourierovou transformací IDFT, Přijímač pro soustavu OFDM, Přijímač pro číslicový televizní signál, Televize s velkou rozlišovací schopností ? HDTV, Druhy analogových a digitálních soustav HDTV, Soustava MUSE, Princip soustavy MUSE, Vysílací zařízení soustavy MUSE, Přijímací zařízení soustavy MUSE, Evropská analogová soustava HDTV HD-MAC, První verze HD-MAC, Druhá verze kódování v soustavě HD-MAC, Projekt HD-DIVINE, Kódovací část zařízení HD-DIVINE, Vysílání COFDM zemskými vysílači, Demodulátor signálu COFDM, Projekt VIDINET, Pružná koncepce ve zdrojovém kódování, Přizpůsobivost v kanálovém kódování, Přenos signálů a informací v zatemňovacích intervalech, Přehled využití zatemněných řádků, Vysílání teletextu, Účel a podstata teletextu, Princip přenosu teletextu, Složení stránky a doba vybavení, Druh stránky a povely pro její zobrazení, Složení teletextového signálu, Bitová rychlost a datové pakety, Tvarování impulzů teletextového signálu, Teletextové oko, Synchronizace a adresování dat, Hammingův kód, Číslo souboru a číslo řádky - neviditelné řádky, Složení paketu X/0 pro záhlaví, Druhy znaků a jejich zobrazení na obrazovce, Úrovně teletextového zobrazení, Rozšířená 1,5. úroveň teletextu, Složení paketu 26, Příklad na použití paketu X/26, Sdružování stránek paketem X/27, Německá soustava sdružených stránek TOP programování VPV, Složení servisního paketu 8/30 a ostatní neviditelné řádky, HiText teletextová úroveň 2,5, Požadavky na zdokonalení teletextu, Barvy v úrovni 2,5, Paralelní příznaky, Rozsah zobrazení úrovně HiText na stínítku obrazovky, Grafika a volně definovatelné znaky DRCS, Předmětové stránky POP a stránky MOT, Francouzská soustava teletextu DIDON ANTIOPE a jiné teletextové soustavy ve světě, Interaktivní teletext IT videotex, Technické parametry IT, Postup přenosu informací IT, Přenos doplňkových dat 16. a 329. televizním řádkem, Struktura řádků 16 a 329, Kódy signálu VPS, Družicový přenos, Telekomunikační a rozhlasové družice, Význam družicového přenosu, Pevná družicová služba a rozhlasová přímá družicová služba, Umístění geostacionárních družic na oběžnou dráhu, Vybavení družice, Transpondér a způsob vysílání, Družicové antény, Energetické zdroje družice, Důležité elektrické veličiny družicového přenosu, Stručný přehled modulačních soustav pro družicové vysílání.

URL adresa

domovská stránka této knihy/zboží na Internetu = trvalá a neměnná internetová adresa:

http://shop.ben.cz/cz/120807-televizni-technika-3.aspx

Měřicí háčky

různé barvy a velikosti

Levné bastldesky

5×7, 7×9, 9×15 cm

Měřicí jehly

průměr 1 mm

Tlačítková klávesnice

100 Kč

Jazyky

Amper BRNO