BEN - odborná literatura s.r.o. je kamenné a internetové knihkupectví specializované na technické knihy.

MATLAB - začínáme se signály

3. díl

MATLAB - začínáme se signály - 3. díl
 (Doňar Bohuslav, Zaplatílek Karel)
obj. číslo112684
autor Doňar Bohuslav, Zaplatílek Karel
vydal / výrobceBEN - technická literatura
rozsah / vazba272 stran B5 / brožovaná V2
vydání1. české
prodáváme od20.12.2006
ISBN / EAN80-7300-200-0
9788073002008
dostupnostSkladem
Cena
v kamenném obchodě
 
336 Kč
Internetová cena
pro zaslání poštou
299 Kč
Koupit   (ceny včetně DPH)  

Aktualizováno  13.6.2013

Popis

obsah download reakce odkazy keywords

Základní poslání knihy je obsaženo v jejím názvu: "MATLAB - začínáme se signály". Kniha je určena pro všechny čtenáře-uživatele systému MATLAB, kteří z různých důvodů potřebují začít pracovat se signály a hledají k tomu vhodného průvodce. Kniha je psána především pro začátečníky v tomto oboru, ale může stejně dobře posloužit jako užitečný zdroj informací i pro pokročilejší uživatele.

Pro efektivní využití informací v knize obsažených je vhodné mít alespoň základní znalosti a návyky při práci s MATLABem. Jedna z prvních částí publikace je proto tomuto tématu věnována a nabízí i stručné zopakování potřebných základních dovedností při ovládání systému. Protože práce se signály vyžaduje solidní znalost teoretických základů, je v úvodu knihy věnován prostor pokynům pro práci s literaturou.

Čtenář knihy nemusí být nutně vybaven rozsáhlými vstupními znalostmi z teorie signálů. Z toho důvodu je druhá kapitola nazvána "Signály a jejich modely". Zde se čtenář seznámí se základními pojmy a zpočátku je spíše populární formou postupně veden k systematické práci se signály. Řada termínů, pojmů a vlastností je dokumentována za pomoci obrázků, grafů a vysvětlení, která jsou přítomna vždy tam, kde je to zapotřebí.

Kapitola třetí s názvem "MATLAB – nástroj pro práci s čísly" spojuje pojem signál s prostředím systému MATLAB. Zde kniha obsahuje řadu užitečných informací, spojených s pojmy číslicový signál, vzorkování, diskrétní čas a je ukázáno, jak pracovat se spojitými signály.

Kapitola čtvrtá nese název "Tvorba a získávání signálů v prostředí MATLAB". Jde o rozsáhlou část knihy, kde se naučíte signály prakticky tvořit nebo je do prostředí MATLABu importovat či naopak exportovat do jiných aplikací. Seznámíte se s mnoha zajímavými strukturami systému MATLAB, dozvíte se o práci s formáty čísel, naučíte se načítat a ukládat data v mnoha souborových formátech apod. Pokud budete mít k dispozici tzv. Signal Processing Toolbox, tedy knihovnu, která rozšiřuje funkce MATLABu právě pro práci se signály, pak se navíc naučíte prakticky tvořit rozsáhlou množinu signálů mnoha typů a průběhů. Kapitola obsahuje také části o získávání dat z externích zdrojů, např. z měřicích přístrojů, pomocí vzdáleného přístupu ke složkám pomocí protokolu FTP a využitím systému pro dynamickou výměnu dat DDE. Nemalou část tvoří také práce s náhodnými signály včetně teoretických pasáží. Vše je opět dokumentováno na velkém množství příkladů s mnoha obrázky, zdrojovými texty MATLABu a poučeními.

Poslední kapitola je pak věnována analýze signálů. Zde je koncentrováno největší množství teoretických poznatků spolu s aplikačními příklady. Naučíte se provádět rychlou orientační analýzu v časové oblasti, ale i složitější a na teoretické znalosti náročnější druhy analýzy, např. spektrální analýzu a časově-frekvenční analýzu. Pojmy jako medián, střední kvadratická odchylka, energie, konvoluce, korelace, spektrální funkce a algoritmy DTFT, DFT a FFT vám již pak jistě nebudou dělat větších potíží. Zvláště, doplníte-li si znalosti z jiných odborných publikací, které se věnují hlouběji teorii, jak je ostatně v knize zdůrazněno a doporučeno na několika místech.

Prostudováním knihy "MATLAB - začínáme se signály" a zejména ověřením předložených příkladů byste měli získat solidní základní znalosti a praktické dovednosti při práci se signály v prostředí systému MATLAB. Tyto znalosti pak již můžete samostatně rozšiřovat podle potřeby.

Historie vydání

 • 1. vydání - prosinec 2006 - ISBN 978-80-7300-200-0
 • 1. vydání - připravujeme (elektronická kniha ve formátu PDF)

Historie vydání

 • 1. vydání - prosinec 2006 ISBN 80-7300-200-0
 • 1. vydání - připravujeme (elektronická kniha ve formátu PDF)

Stručný obsah

 1. Úvod
 2. Signály a jejich modely
 3. MATLAB-nástroj pro práci s čísly
 4. Tvorba a získávání signálů v prostředí MATLAB
 5. Analýza signálů
 6. Závěr
 7. Souhrnný přehled základních pojmů, příkazů a technik
 8. Rejstřík

Download

Recenze lektorů a reakce čtenářů

Odkazy

Keywords

 • obsah knihy
  Proč jsme knihu napsali a pro koho je určena, Co je potřeba k práci, Opakování aneb co byste měli znát, Pracovní prostředí systému MATLAB, Základní způsob práce se systémem MATLAB, Použití helpů, Práce s literaturou, Licenční politika tvůrců systému MATLAB, signály a jejich modely, Pojem signál, Praktické příklady signálů, Zajímavé souvislosti, vztahující se k pojmu signál, Modely signálů, Skutečný, reálně existující signál, Modely signálů, Klasifikace signálů a jejich modelů, Signály se spojitým a diskrétním průběhem veličin, Signály periodické a aperiodické, Periodické signály, Aperiodické signály, Signály deterministické a stochastické, Deterministické signály, Stochastické signály, Signály jednorozměrné a vícerozměrné, Matlab - nástroj pro práci s čísly, Číslicové signály a jejich zobrazení, Cejchování vodorovné osy grafu, Vzorkování a diskrétní čas, Vzorkování, Diskrétní čas, Možnosti práce s analogovými signály, Shrnutí používaných termínů a symbolů, Tvorba a získávání signálů v prostředí Matlab, Vektory a matice jako číslicová reprezentace signálů, Tvorba jednoduchých signálů a práce s nimi, Tvorba a využití vícerozměrných matic, Tvorba a využití pole buněk (Cell Arrays), Práce se strukturami, Práce s různými formáty čísel, Ukládání a načítání proměnných, Ukládání dat do souboru, Ukládání dat v ASCII podobě, Ukládání dat v binární podobě, Čtení dat ze souboru, Čtení dat v ASCII podobě, Čtení dat v binární podobě, Interaktivní podpora práce s proměnnými, Práce s panelem „Workspace“, Práce s oknem „Import Wizard“, Signal Processing Toolbox - základní modul pro práci se signály, Použití vestavěných generátorů signálů, Generování harmonických signálů, Práce s příkazy „sin“ a „cos“, Harmonický signál s proměnným kmitočtem, Napěťově řízený oscilátor (vco), Generování obdélníkových signálů, Generování periodických obdélníkových signálů, Generování aperiodických obdélníkových signálů, Diskrétní jednotkový impulz a diskrétní jednotkový skok, Generování pilovitých signálů, Generování periodických pilovitých signálů, Generování aperiodických pilovitých signálů, Generování Gaussovsky modulovaného harmonického signálu, Generování periodických průběhů, Generování aperiodických průběhů, Funkce pro periodické opakování vybraných aperiodických průběhů, Generování signálů s průběhem tvaru "sinc", Generování modulovaných signálů, Amplitudová modulace (AM) s potlačenou nosnou, Kmitočtová modulace (FM), Pulzní šířková modulace (PWM), Pulzní polohová modulace (PPM), Demodulace modulovaných signálů, Demodulace signálu AM s přenášenou nosnou, Demodulace signálu FM, Demodulace signálu PWM, Generování náhodných signálů, Stručné shrnutí teorie, Diskrétní náhodné veličiny, Spojité náhodné veličiny, Generování signálů s rovnoměrným rozdělením hustoty pravděpodobnosti, Generování signálů s normálním rozdělením hustoty pravděpodobnosti, Výpočet střední hodnoty a směrodatné odchylky, Výpočet mediánu, Generování zašuměných signálů, Stručné shrnutí teoretických základů, Generování harmonického signálu, zašuměného aditivním šumem, Generování harmonického signálu s definovaným harmonickým zkreslením, Práce v interaktivním prostředím SPTOOL, Prohlížení signálů, jejich export a import, Práce s filtry, Spektrální analýza signálu, Získávání dat z externích zdrojů, Přenos dat s podporou rozhraní RS-232, Přenos dat s podporou protokolu FTP, Přenos dat pomocí systému DDE v prostředí operačního systému MS Windows®, Použití uživatelských funkcí jako zdroje dat, Příklady m-souborů s využitím příkazů systému MATLAB, Příklady m-souborů pro definici vlastních funkčních závislostí, Analýza signálů, Rozdělení metod analýzy, Analýza signálů v originální (časové) oblasti, Základní charakteristiky signálů, Globální a další charakteristiky signálů, Mohutnost impulzu, Střední hodnota, Směrodatná odchylka, Medián, Okamžitý výkon impulzu, Činný výkon (střední výkon, výkon impulzu), Efektivní hodnota, Energie impulzu, Vzájemná energie dvou impulzů, Derivace, Integrace, Výpočet konvoluce, Lineární diskrétní konvoluce, Kruhová (cyklická) diskrétní konvoluce, Využití algoritmu FFT pro výpočet kruhové konvoluce – rychlá konvoluce, Výpočet lineární konvoluce pomocí algoritmu FFT, Korelační analýza, Korelace a kovariance, Korelační a kovarianční funkce, Příklady užití korelačních funkcí, Spektrální analýza, Spektrální analýza analogových signálů, Spektrum harmonického signálu, Spektrum neharmonických periodických signálů, Spektrum aperiodických signálů, Spektrální analýza deterministických číslicových signálů, Spektrum vzorkovaného signálu, vzorkovací poučka, Fourierova transformace diskrétních signálů, Spektrální analýza periodických signálů, Spektrální analýza aperiodických signálů, Důsledky aplikace algoritmu DFT, Spektrální analýza stochastických číslicových signálů, Odhad výkonových spekter jednotlivých procesů, Vzájemná spektra dvojice procesů, Časově frekvenční analýza.
 • rejstřík knihy
  ADC, aliasing, AM, analýza, Fourierova, korelační, spektrální, v originální oblasti, ASCII, bílé světlo, Cell, Cell Array, centrální momenty, COM, Command History, Command Window, COM1, COM2, continuous-time, Current Directory, čas, diskrétní, spojitý, Data Acquisition Toolbox, DataTranslator, DCE, DCOM, DDE, delimiters, DFT, diference, Diracova distribuce, Dirichletovy podmínky, discrete-time, DSP, DTE, DTFT, duha, barevná, duty cycle, EEG, EKG, Enter, ergodický náhodný proces, Escape Character, FFT, filtr antialiasingový, FM, formát čísel, Fourierova řada, FTP, function, Function Handle, funkce, autokorelační, autokovarianční, bázová, distribuční, distribuční F, korelační, okénková, spektrální, váhovací, vzájemná korelační, Gaussova křivka, generování, aperiodického průběhu, aperiodického signálu, periodického průběhu, periodického signálu, Goertzelův algoritmus, GPIB, GSM, Handle Graphics, help, histogram, hodnota, efektivní, střední, hot-line, hustota pravděpodobnosti, charakteristika, globální a další, základní, IEC, Import Wizard, impulz, jednotkový, impulzní odezva, Instrument Control Toolbox, integrace, integrální charakter, kmitočet, kruhový, vzorkovací, konvoluce, cyklická, lineární, lineární diskrétní, rychlá, korelace, koeficient, kovariance, kumulační techniky, kvadratura, leakage efekt, literatura, medián, Microsoft Wave, míra neurčitosti, množství informace, model, signálu, modulace, mohutnost impulzu, MS Excel, m-soubor, náhodná veličina, diskrétní, spojitá, náhodný, proces, ergodický, stacionární, normovaný, oddělovač, odhad střední hodnoty, odchylka směrodatná, okamžitý výkon impulzu, overlap, parametr signálu, Parsevalův teorém, perioda, vzorkovací, periodogram, plot, PM, počet vzorků, podvzorkování, Poissonův vztah, pole buněk, poměr signálu k šumu, popis reality, popis reálného signálu, poučka vzorkovací, PPM, pravidla, lichoběžníkové, Lobattovo, Simpsonovo, princip superpozice, prosakování (leakage), pulz, PWM, realita, real-time, rozlišovací schopnost ve spektru, rozptyl, RS-232, scripty, signál, analogový, číslicový, deterministický, diskrétní v hodnotách, globální a další charakteristiky, jednorozměrný, kvazi-periodický, modulovaný, náhodný, nestacionární, reálně existující, souvislý v hodnotách, stochastický, vícerozměrný, vzorkovaný, základní charakteristika, Signal Processing, Toolbox, Toolbox (SPT), signal truncation, směrodatná odchylka, SNR, (Signal to Noise Ratio), sound, spektrální analýza signálu, spektrální popis signálů, spektrogram, spektrum, amplitudové, aperiodických signálů, fázové, harmonického signálu, kmitočtové, signálu, výkonové, SPT, SPTOOL, stacionární náhodný proces, standard deviation, stochastický, Structure Arrays, struktura, střední výkon, střída, systém, stochastický, šířka pásma, šum, aditivní, souměrný, THD, (Total Harmonic Distortion), toolbox, (SPT), transformace, Fourierova, lineární, rychlá Fourierova, tvorba modelu, vco, vícerozměrná matice C, výběrový průměr, výkon, vzorkování, Welchův odhad, Wiener-Chinčinova věta, windowing, Workspace, WVTOOL, zero padding, zkreslení harmonické, změna, znak, konverzní, změny, zpráva.

  URL adresa

  domovská stránka této knihy/zboží na Internetu = trvalá a neměnná internetová adresa:

  http://shop.ben.cz/cz/112684-matlab-zaciname-se-signaly.aspx

Měřicí háčky

různé barvy a velikosti

Levné bastldesky

5×7, 7×9, 9×15 cm

Měřicí jehly

průměr 1 mm

Tlačítková klávesnice

100 Kč

Jazyky

Amper BRNO